SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Analýza
Konkordáty

NATIONAL SECULAR SOCIETY, GB
 1. Konkordáty sú dohoda medzi cirkvou a štátom. Rímskokatolícka cirkev sa usiluje robiť konkordáty s akýmikoľvek štátmi a kdekoľvek kde to je len politicky možné. Aj iné vplyvné cirkvi uzatvárajú konkordáty, ako Luteránska cirkev v Nemecku a Pravoslávna cirkev v Gruzínsku a v prípade, že sa podpíše konkordát medzi Vatikánom a Českou republikou, dokonca aj Adventisti siedmeho dňa vyhlásili, že aj oni chcú mať takýto konkordát. [1]
 2. Konkordáty sa v podrobnostiach odlišujú podľa jednotlivých štátov, keďže kodifikujú už jestvujúce výhody cirkvi - a pokúšajú sa tiež k týmto pridať aj ďalšie. Cirkvi obvykle vyhlasujú, že tieto dohody sú nevinné, pretože obvykle iba konštatujú to, čo už je uzákonené alebo prijaté.
 3. A práve v tomto zdôvodňovaní je zauzlenie. Pretože v každej demokracii je vždy možné odvolať akékoľvek dohodnuté výhody ak sa zmenia okolnosti. Hlavným cieľom konkordátu je však vymaniť privilégia cirkvi z demokratickej kontroly. Robí tak pomocou zmluvy, ktorá sa nemôže meniť iba so vzájomným súhlasom zmluvných strán. Všetky ostatné zákony podliehajú kontrole parlamentov a možno ich upravovať rozhodnutím týchto. Pokiaľ je jednou zo zmluvných stránok cirkev je ťažko predpokladať, že by sa vzdala akýchkoľvek svojich privilégií
 4. Konkordáty sa podpisujú oboma zmluvnými stránkami predtým, než sú ratifikované v parlamente. Či už to platí alebo neplatí normálne o medzinárodných zmluvách nastoľuje to dva problémy:
  1. Za prvé robí to z obsahu konkordátu, ktorý majú členovia parlamentu ratifikovať niečo bežného, "fait accomplit" (už hotovú vec), toto všetko opäť vsugeruje to, čo cirkev v každom prípade vyhlasuje, teda že ide o celkom formálnu záležitosť, ako spresniť a zmodernizovať už predtým prijaté dohovory a
  2. Za druhé toto retroaktívne hlasovanie sa použije na vytvorenie časovej tiesne pre poslancov parlamentu; v prípade konkordátu v Brandenburgu (Braniborsku) bolo jeho prerokovanie v parlamente naplánované dva dni po jeho podpísaní, čo zaneprázdneným poslancom nedovolilo ani dostatok času na jeho dôkladné prečítanie alebo vyžiadanie si posudkov povolaných odborníkov na zákony. [2]
 5. V Gruzínsku bol tiež obsah konkordátu s Vatikánom utajovaný. Avšak v poslednej minúte, keď zahraničný minister Vatikánu už prišiel na jeho podpis, celá vec bola odvolaná. Toto zrušenie procesu možno pripisovať menej nejakým demokratickým výhradám, avšak viac opozícii pravoslávnej cirkvi, ktorá už mala vtedy konkordát so štátom a nechcela, aby sa podobné privilégia udelili aj jej rivalovi. [3]

  Zamietnutý konkordát

 6. Jediný príklad skutočného demokratického postoja ku konkordátu, o ktorom vieme sa prihodil v Českej republike. Boli na to uvedené dva dôvody:
  1. Prvý dôvod bol historický. Mučenícka smrť Jána Husa dňa 5.júla 1415 na rímskokatolíckom koncile zvolanom do Kostnice odštartoval českú reformáciu, ktorá vyvrcholila v 17 storočí, keď asi 90 % populácie sa prihlásila k reformovanej (husitskej) viere Násilná a krutá protireformácia, ktorá nasledovala vložila do úst Tomáša Guariga Masaryka vyhlásenie, že to bola najhroznejšia udalosť nie len v histórii českého národa, ale aj v histórii celého ľudského pokolenia. Takto založenie Československa r. 1918 znamenalo oslobodenie z útlaku Habsburskej koalície s prelátmi rímskokatolíckej cirkvi.
  2. Druhý dôvod bol, že preláti rímskokatolíckej cirkvi zneužili obnovu demokracie v Československu v r. 1989 na nasýtenie svojich materiálnych požiadaviek. Výsledok bol prinavrátenie nehnuteľností, ktoré patrili predtým spoločnosti a teraz boli odovzdané do súkromného vlastníctva cirkvi. Expertíza urobená právnickou fakultou Karlovej Univerzity došla k záverom, že takzvaná reštitúcia cirkevného majetku bola v skutočnosti darovaním nehnuteľností štátu cirkvám a náboženským spoločenstvám. [4] V dôsledku týchto faktov českí poslanci parlamentu odhodlane odmietli ratifikovať konkordát, napriek tomu, že tento bol už podpísaný. [5]

  Posledný puč a jeho príčina

 7. V Nemecku sa v poslednom čase objavila náhlivosť v pretlačení konkordátov s oboma, teda katolíckou aj s evanjejickou cirkvou vo všetkých šestnásti spolkových štátoch. Jedna príčina tohto je jasná - Príslušnosť k cirkvám silne klesla a cirkvi už nemôžu vyhlasovať, že predstavujú väčšinu nemeckej populácie. Je to pre cirkvi veľká nepríjemnosť, veď tieto už tradične vyhlasovali o sebe, že sú "národnou cirkvou" (Volkskirche) a takto ospravedlňovali svoju moc a privilégia. Skrátka cirkvi sa oháňali heslom, že sú autoritou morálky a že majú na to mandát svojej "skupiny"
 8. Konkordát sľubuje cirkvám východisko z týchto problémov poklesu členstva. Umožní im, že tým obídu pravidlo väčšiny, ktoré sa obrátilo proti ním. Konkordát vytvorí dohodu, ktorá sa nemôže jednostranne zmeniť rozhodnutím parlamentu, nie to ešte zrušiť. Konkordát je teda metóda cirkvi rozšíriť svoje privilégia, vrátane masívnych štátnych príspevkov aj v takom prípade ak počty členov poklesnú - takto chcú teda zafixovať tieto finančné príjmy. Veď v prípade konkordátu už nebude vôbec hroziť, že štát im zníži svoje príspevky.
 9. Avšak aj iný a to dokonca o veľa nebezpečnejší dôvod ženie Vatikán k tomu, aby sa poponáhľal s konkordátmi vo všetkých krajinách Európskej Únie. Jednak na celoeurópskej ako aj na národnej úrovni - Cirkev chce kodifikovať tieto privilégia rýchle, tak aby sa zabetónovali článkom 51 novej európskej ústavy.
 10. Tým, že článok 51 ústavy vraví, že Európska Únia bude rešpektovať rôzne formy vzťahov medzi cirkvami a štátmi, prijíma zásadu, že bude držať nad nimi ochrannú ruku, keďže ich integroval do právneho systému celej európskej komunity, ktorý je nadradený rôznym národným právnym regulám. Ak sa ratifikácia tejto ústavy docieli, všetky formy vzťahov medzi cirkvamia a náboženstvami, t. j. konkordáty, štátom prijaté štátne náboženstva, cirkevný štatút Alsaska - Lotrinska, cirkevné dane, prečin rúhania - skrátka toto všetko bude integrované do právneho systému celého Európskeho spoločenstva.
 11. Odteraz teda, ak niektorý národný štát by chcel odvolať nejaký konkordát - nech to je Bonapartistický, Hitlerovský, pro Frankovský, Mussolíniovský alebo Salazarovský bude na to potrebný súhlas všetkých 25 krajín EU v súlade s zákonmi EU, celkom tak ako keď by chceli upraviť európsku ústavu. Inými slovami toto je prakticky nemožné.
 12. Toto je dôvod prečo Vatikán tak ponáhľa s prijatím konkordátov v celej Európe ešte pred ratifikáciou Európskej ústavy. Teraz je taký stav, že 14 členských štátov EU má konkordáty s Vatikánom. Väčšina ostatných členských štátov má svoje štátne náboženstvo. [6]

  ZÁVER

 13. Konkordát je nástrojom na uskutočnenie troch vecí:
  1. Za prvé vytvára spätné zaistenie, ktoré zabetónuje legálne privilégia a pokúša sa aj vpašovať tam niektoré ďalšie
  2. Za druhé, čo je oveľa hrozivejšie zabezpečí, že tieto privilégia, vrátane masívnej štátnej dotácie sa už nikdy viac nemôžu dostať pod demokratickú kontrolu a
  3. Konkordát vytvára teokratické poddanstvo, v ktorom určité základné ľudské páva neplatia - a kde ich nikdy nemožno opäť uviesť do života bez súhlasu cirkvi. Skrátka konkordát predstavuje základné OHROZENIE jednak pre demokraciu, jednak pre ľudské práva. Preto nečudo, že cirkvi sa usilujú udržať pripravované konkordáty v tajnosti, ďaleko od možností ich skúmania verejnosťou.

Člájnok 51 navrhovanej Európskej ústavy v skutočnosti znova ratifikuje všetky konkordáty na štátnych a národných úrovniach a dáva ich pod ochranu Európskej ústavy.

Článok 51 je v podstate sám akousi formou konkordátu, tým že uznáva právo cirkví zasahovať do procesov tvorby európskych zákonov (do demokratického života inštitúcií EU). Tým, že sa nám nepodarilo vyškrtnúť článok 51, musíme sa teraz sústrediť viac na vytváranie konkordátov a zamedziť vznikanie nových.

Pramene:

[1] CZECH REPUBLIC: ADVENTISTS CONTINUE TO SEEK OWN AGREEMENT WITH STATE: by ANN staff, 4 November, 2003 Prague, Czech Republic http://news.adventist.org/data/2003/10/1067958815/index.html.en

[2] MAUSEFALLEN-STRATEGIE: Zu den Haken des Konkordats zwischen dem Land Brandenburg und dem Hl. Stuhl: by Prof. (em.) Johannes Neumann http://www.jungewelt.de/public...php/drucken_popup.php

[3] GEORGIA BACKS AWAY FROM SIGNING TREATY WITH THE VATICAN: by Giorgi Kandelaki, 26 September, 2003 http://www.eurasianet.org/departme...nsight/articles/eav092603_pr.shtml

[4] STATE OF THE COMMUNITY OF NON-DENOMINATIONAL CITIZENS IN THE CZECH REPUBLIC [undated] http://slovakia.humanists.net/czechia_rprt.htm

[5] NOW THE CZECHS SIGN A CONCORDAT: The Tablet, 3 August 2002 http://www.thetablet.co.uk/cgi-bin/citw.cgi/past-00086
VATICAN-CZECH CONCORDAT STALLED: by CW News, Vatican, 17 February, 2003 http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=27712

[6] EUROPEAN RALLY FOR SECULARISM http://www.iheu.org/european_rally_for_secularism.htm

Tento pracovný koncept bol pripravený dobrovoľníkom Muriel Fraserom pre Valné Zhromaždenie. Sme zaň povďační. Akékoľvek pripomienky alebo dodatky prosíme zaslať na adresu: research@secularism.org.uk


(Preklad: Dr A. Rehák)
Od editora

NATIONAL SECULAR SOCIETY,
naša sesterská organizácia vo Veľkej Británii nám zaslala tento názor na Konkordáty, ktoré uzatvára Vatikán s rôznymi štátmi

Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk