SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečítali sme u iných o nás
AKTIVITA SLOVENSKÝCH HUMANISTŮ
Čeněk Zlatník

V současnosti na Slovensku roste a sílí vydavatelská a osvětová aktivita občanského sdružení Prometheus. Společnost byla ustavena již v roce 1990 jako mimovládní organizace sekulárních humanistu, kteří se nehlásí k žádnému náboženství. Prometheus hájí svobodu myšlení a svedomí, svobodu přesvědčení a vyznání, skutečnou odluku církve od státu a celosvětovou humanistickou etiku. Vyzývá k tomu, aby se lidé nechali vést vlastním rozumem a nepodléhali iracionálním názorům. Šíří vědecké poznatky o přírodě a společnosti. Společnost Prometheus je doprovázena vydavatelskou činností Nakladatelství Rastislav Škoda. Podrobnosti naleznete na adrese http://slovakia.humanists.net.

Na první pohled překvapuje značná intenzita současné vydavatelské a osvětové činnosti. Na Slovensku nyní vycházejí dokonce dva dobre graficky upravené a editované humanistické časopisy, dvoumesíčníky: „Zošity humanistov“ (od roku 1998, rozsah 32 stran), uveřejňující zejména překlady zahraničních článku; dále časopis „Prometheus“ (od roku 2005, 34-40 stran), v nemž převažují příspevky tuzemských autoru. Srovnáme-li je s naším skromným Zpravodajem SISYFOS, je jasné, že kromě obdivuhodné práce nadšencu stojí na strane vydavatelů podstatně vyšší čtenárský zájem i sponzorská podpora. Přispívají jednak zahraniční humanisté, jednak je tu zdroj, který v Česku neznáme: plátci dane z příjmu mohou odepsat ve prospech organizace humanistu 2% z dane.

Nakladatelství R. Škoda vydává velmi zajímavé tituly, jako „Antológia moderného ateizmu“ (red. A. Roman a R. Škoda), „Zakázané ovoce – Etika humanizmu“ (P. Kurtz), „Možno áno, možno nie“ (Dan Barker, návod na zdravou pochybovačnost u detí) a mnohé další.

Poznamenejme, že podobně orientovanou, sekulárně humanistickou společností je česká Volná myšlenka, o jejíž dnešní skromné činnosti málokdo ví. Její slavnejší tradice sahá do období mocnárství. (Znalec Haškova Švejka si vybaví zoufalý výkřik hostinského Palivce „Ať žije Volná myšlenka“, poté co ho odsoudili na deset let žaláre skrze neblahou činnost much.) Internetové stránky Volná myšlenka nemá. Zájemce nalezne informace o současnosti, ale hlavně o historii této úctyhodné společnosti v nedávno vyšlé knížce A. K. K. Kudláče „Príbeh(y) Volné myšlenky“ (Nakl. Lidové noviny, Praha 2005).

Co je příčinou nesoumeřitelné aktivity ideove príbuzných společností – Promethea a Volné myšlenky? Pokud snad některý náš „bezvěrec“ slovenským přátelum závidí, pak s tím záhy přestane, prozkoumá-li blíže situaci.

Zvýšený zájem o sekulární humanismus je na Slovensku zřejmě vyvolán pocitem ohrožení části veřejnosti z vývoje vztahu mezi státem a katolickou církví, resp. náboženskými společnostmi vůbec. Sílí obavy z oslabení demokracie, státní suverenity a nekonfesního charakteru státu.

Od minulého školního roku je na slovenských základních a středních školách náboženská výchova povinně volitelným předmětem, jehož alternativou je předmět etická výchova. Došlo k tomu na základe smlouvy Slovenské republiky se Svatým stolcem. Veřejnost i pedagogové poukazují na nelogičnost tohoto rešení a na slabou metodickou a odbornou zajištenost alternativního předmětu, etické výchovy, který často v praxi vyučuje – opět katecheta. Škodovo nakladatelství vlastně usilovně překládá a vydává metodické pomůcky pro učitele etické výchovy, při údajném nezájmu a pasivite tamního ministerstva školství.

Slovenská společnost se nastalou situací polarizuje, pričemž obě strany hledají politické spojence. Humanistická část společnosti je v menšine, na náboženství se obvykle hlásí více žáku než na etickou výchovu, ale rozdíl mezi oběma skupinami není řádový.

Slovenští humanisté mají vážné obavy, že parlament vbrzku přijme legislativu „o výhradách svědomí“, zprvu jako součást již připravené smlouvy se Svatým stolcem, pozdeji jako zákon upravující vztah státu k veřícím všech registrovaných náboženských společností. Obávají se, že veříčí učitel veřejné školy by pak mohl odmítnout vyučovat o vzniku vesmíru, o sexu nebo genetice. Nebo lékař by mohl odmítnout provést umělé oplodnění, předepsat antikoncepci, provést interrupci. O těchto obavách se píše kupř. v článku „Zmluva o výhradách svedomia rozdeluje politickú scénu“ (Prometheus 5/2005, s. 6.).

Pokud jde o náš SISYFOS, ten podle svých stanov nezasahuje do oblasti náboženské a politické. Pokud jsou však obavy slovenských humanistů oprávněné, znamená to, že tamní společnost ztrácí respekt k rozumu a k vedeckým poznatkum. SISYFOS by tudíž měl situaci sledovat a poučit se z ní.

Časopis Prometheus publikuje rovněž články a sdělení členů české Volné myšlenky (J. Haubelt) nebo skeptické příspěvky (V. Nosková, I. Kapišinský). Rozhodně by sem mohli a měli čeští skeptici více přispívat. Můžeme si opatřit a číst knihy Škodova nakladatelství. Jejich seznamy, anotace a zpusoby objednání – to vše naleznete na výše uvedené internetové adrese.

Cíle a programy sisyfovského skepticismu a sekulárního humanismu se nekryjí, ale mají společný průnik, přičemž bývají propojeny „personální unií“ osobností typu Paula Kurtze, zakladatele „nového skepticismu“. Svedčí o tom dikce i náplň internacionálních „humanistických manifestů“, vydávaných od 30. let 20. století, k nimž pravidelne připojují podpisy nositelé Nobelových cen a jiné přední osobnosti světové kultury. Poslední manifest vyšel v roce 1999, jeho slovenský překlad naleznete pod názvem „Humanistický manifest 2000“ na adrese http://slovakia.humanists.net/manif2000.htm.

Dřívejší, Kurtzova „Deklarace sekulárního humanismu“ z roku 1980 vyšla zkráceně česky na Neviditelném psu 30. 5. 2002 a lze ji bez problému získat z archívu těchto internetových novin.


Info

Naši priatelia v Čechách píšu o nás.

Dnes vám ponúkame článok zo spravodaja občianského združenia Sysifos. Bol uverejnený v 4. čísle, na konci roka 2005. Spravodaj vychádza už 11 rokov a môžete si ho pozrieť, stiahnúť z internetovej stránky spoločnosti Sysifos, kde si prečítate viac aj o jej činnosti.


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk