O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV                                                           

NÁRODNÁ OBRODA Číslo 145, Ročník XI. 24. Jún 2000.

Text zmluvy s Vatikánom je absolútny nonsens

S odborníčkou v oblasti štátu a práva Katarínou Zavackou zo Slovenskej akadémie vied

sa zhovárala:

Gabriela Bachárová (za redakciu Národnej Obrody)

Rozhovor : K. Zavacká

GB: Po rokovaní komisie na prípravu medzištátnej zmluvy medzi SR a Vatikánom zostáva otvorených ešte niekoľko sporných otázok.

KZ: Návrh textu zmluvy vychádza z autoritatívneho ponímania štátu, ide o vyslovene totalitný prístup. Z tohto pohľadu je úplne prirodzené, že na zmluve sa začalo pracovať ešte počas Mečiarovej vlády. Bývalý predseda vlády sa tiež vyznačoval sklonmi k totalite. Aj fašistický diktátor Mussolini sa snažil podriadiť si cirkev ústupkami. Prejavilo sa to napríklad pri reštitúciách protizákonným kvázi vrátením pozemkov cirkvi, ktoré jej nikdy nepatrili, iba ich mala v správe. Cirkev vedela, že vrátenie nebolo zákonné a neprotestovala proti tomu, to je na tom to najstrašnejšie.

GB: Ak by sa zmluva prijala v podobe, ktorú pripravili experti oboch strán, aký vplyv by to malo na občiansky charakter Slovenskej republiky, ktorá sa podľa ústavy neviaže na nijaké náboženstvo?

-KZ: Ide o ideologický vplyv katolíckej cirkvi, ktorá by získala neuveriteľné práva a spolu s ňou aj jej veriaci. Bolo by napríklad možné na všetkých typoch škôl nárokovať si vyučovanie náboženstva. Nikto nebráni v tomu, aby sa katolícka vierouka nemohla na školách vyučovať, avšak prečo by to malo byť automatické právo cirkvi? To je niečo neuveriteľné. Takisto by bolo nepredstaviteľné, ak by sa prijala povinnosť zladiť náš právny poriadok s kanonickým právom. To si nedovolila ani rakúsko-uhorská monarchia, čo bol teda silne katolícky štát. Znamenalo by to, že by sme sa vrátili niekde hlboko do minulosti.

GB: Súčasný návrh je oproti staršiemu variantu oveľa všeobecnejší. Ako sa dá vykladať článok, že Slovenská republika uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad katolíckej cirkvi, pričom podrobnosti má upraviť osobitná medzinárodná zmluva medzi oboma stranami? -

KZ: Práve všeobecný charakter zmluvy so sebou nesie riziká, ktoré si v súčasnosti možno ešte ani nevieme predstaviť. Podľa tohto znenia by totiž napríklad učitelia, ktorí sú zároveň katolíkmi, v škole na hodinách sexuálnej výchovy mohli rozprávať o škodlivosti a nemorálnosti antikoncepcie. Bola by to zjavná ignorancia moderných trendov v zdravotníctve. Taktiež by lekári mohli odmietať vykonávať potraty. Predstavte si, že by žena, ktorá chce ísť na interrupciu, a má na to vážne dôvody, musela ponižujúco hľadať lekára, ktorý by bol ochotný zákrok vykonať. Lekár by si uplatnil výhrady vo svedomí a žena by musela potupujúco, vo svojej zložitej situácii, zháňať lekára, ktorý by bol ochotný naplniť jej právo.

GB: Ako sa dá otázka uplatňovania výhrad vo svedomí riešiť, aby to nemalo dopad na práva iných ľudí?

-KZ: Myslím, že sa to nedá riešiť. Ak sa budú výhrady uplatňovať verejne, vždy to bude mať vplyv na obmedzovanie iných ľudí. Treba si uvedomiť práve to, že Slovenská republika sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu. To by si mali uvedomiť aj tí, ktorí budú zmluvu schvaľovať.

GB: Z textu zmluvy vypadla formulácia, že katolícka cirkev má právo na finančné zabezpečenie zo štátneho rozpočtu. Píše sa tam, že túto otázku upraví ďalšia osobitná medzinárodná zmluva. Odvolávanie sa na budúce zmluvy je v texte časté. Čo to znamená?

KZ: Je to kamufláž, ktorá má upokojiť kritikov. V ďalších osobitných zmluvách tvorcovia textu zmluvy s Vatikánom predpokladajú, že sa im podarí dosiahnuť to, čo by sa im teraz pre odpor nepodarilo.

GB: Prečo má Slovensko uzavrieť medzištátnu zmluvu s Vatikánom, keď v Európe takúto zmluvu má len minimum krajín?

-KZ: Je príznačné, že Vatikán sa orientuje týmto smerom. Svätá stolica robí veľké ataky na bývalé socialistické krajiny a ráta s tým, že vedomie niekoľkých desaťročí totality a náboženskej neslobody jej uľahčí situáciu. Vatikán má snahu dostať sa sem, aby sa po vstupe týchto krajín do Európskej únie etabloval aj na Západe, kde nemá veľký priamy vplyv. Veď si zoberte Portugalsko, ktoré sa nás prezentuje ako výrazne katolícky štát. Po vstupe do EÚ vykonalo odluku cirkvi od štátu. Naši politici rátajú s tým, že keď budú so zmluvou súhlasiť, na silne katolíckom Slovensku im to prinesie úspech. Pritom Slovensko žiadnu zmluvu s Vatikánom nepotrebuje. Okrem toho, vôbec to nie je zmluva medzi dvoma štátmi, ale medzi SR a domácou katolíckou cirkvou, čo je absolútny nonsens.

GB: Viacerí kritici návrhu zmluvy vyčítajú, že SR jednostranne znevýhodňuje najmä v tom, že sa má zaviazať na financovanie rôznych cirkevných aktivít, pričom samotná cirkev nemá znášať skoro žiadne finančné nároky.

-KZ: Je to pravda. Neprijateľné tiež je, že štát nemá mať žiadne kontrolné mechanizmy, ale financovať cirkev by mal. Ak chce cirkev, aby ju štát dotoval, prečo nie je ochotná podriadiť sa tiež nejakej verejnej kontrole? Nebolo by to predsa zasahovanie do jej práv. Keď chce práva, mala by mať aj povinnosti. To je normálne. Slovenskí cirkevní hodnostári však na pochopenie tohto základného princípu ešte nedospeli.

GB: V zmluve sa pôvodne písalo, že rozlúčiť katolícke manželstvá má mať právo cirkevný súd s tým, že občiansky súd má čakať na jeho vyjadrenie.

-KZ: To je komické. Od 19. storočia sa manželstvá rozlučujú na civilnom súde. Mali by sme sa vrátiť do 18. storočia? K takejto zásade pristúpil Mussolini. Je zaujímavé, že text zmluvy, ktorá sa má uzavrieť, sa veľmi nápadne podobá na konkordát uzavretý medzi Mussolinim a pápežom.

(grafické a farebné úpravy textu:Redakcia Prometweb)


DOMOV                                                                     

Začiatok (TITUL)

Zmluva ohrozuje suverenitu SR