O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

         

 Ján Pavol  II.  prosí  za  odpustenie


Dňa 12. marca 2000 pápež Ján Pavol II. sa v mene rímskokatolíckej cirkvi ospravedlnil za

"VŠETKY SÚČASNÉ I MINULÉ HRIECHY , ktorých sa dopustili synovia cirkvi"

Ide najmä o tieto hriechy:

(NESPOMÍNAL HRIECHY PROTI PRÍRODE , VEDE, ĽUDSKÝM PRÁVAM ) Najväčšie zločiny, akých sa doteraz ľudstvo dopustilo sa v tomto dokumente pápeža Jána Pavola II nazývajú ako "HRIECHY". Teda  masové vraždy, genocídy , najstrašnejšie mučenia,potláčanie ľudskej dôstojnosti a obohacovanie sa konfiškáciou majetkov "kacírov"a iné hádžu sa do jednej kopy s "hriechami", ako napríklad, vyslovením nadávky,malej krádeže,nedodržaním pracovného pokoja vo sviatok,mimomanželskej sexuálnej záplietky a podobných neprípustností.

Ďalším pozoruhodným bodom tohto "prejavu" je, že tieto "hriechy" prišíva za ktrk "SYNOM CIRKVI - teda nie samotnej doktríne cirkvi, ktorej dodržiavanie radovými "synmi cirkvi" si cirkev VYNUCOVALA nevyberanými prostriedkami.

Napriek tomu "celý civilizovaný svet s uľahčením privítal toto vyhlásenie, ktoré sa hodnotí ako historicky najvýznamnejšie gesto -( za celých 2000 rokov ), aké kedy vyšlo z radov katolíckej cirkvi" (citát. SME 13.3. 2000)
Je tomu naozaj tak? Je možno, aby takéto vyhlásenie, maskujúce skutočnú hĺbku a šírku týchto zločinov sa pokladalo za "očisťujúce" ospravedlnenie? Prosím , uvážte sami po prečítaní konkrétnych vybratých príkladov, ktoré naskedujú:
 

PRETOŽE MNOHÉ ZO SKUTKOV , NA KTORÉ SA ODVOLÁVA PÁPEŽ JÁN PAVOL II. ZAPADLI DO ZABUDNUIA, A HLAVNE MLADŠIA GENERÁCIA NEMALA MOŽNOSŤ SA O NICH ANI LEN DOZVEDIEŤ-UVEDIEME V NÁSLEDUJÚCOM NEÚPLNÝ

INFORMATÍVNY PREHĽAD

Obete organizovaného kresťanstva.

 
  Pohani 
  Misie  
  Križiacke výpravy

  Honba na kacírov
Honba na bosorky 
  Náboženské vojny

  Zobchádzanie so Židmi  
 
Domorodé obyvateľstvo

  Zverstva XX storočia  
 
Morové rany  
  EMANCIPÁCIA žien

GIORDANO  BRUNO


 

Starí Pohani.

Počnúc od času keď bolo kresťanstvo prijaté ako štátne náboženstvo (r.315) nádherné inoverecké („pohanské“) kostoly boli kresťanmi zbúrané a „pohanskí“ kňazi pozabíjaní . V období medzi r 315 a 6. storočím tisícky „pohanov“ bolo zavraždených. Príklady :Svätyňa Eskulápa v Egejsku, Afroditin chrám v Golgate Aphaka v Lebanóne, Heliopolis. Kresťanskí kňazi ako Marek z Aphaky alebo Cyril z Heliopolisu boli povestní ako „ničitelia chrámov“. Na „pohanské“ bohoslužby bol od r.356 rozsudok smrti. Kresťanský cisár Theodosius (408-450) dokonca deti nechal popraviť zato, že sa hrali s pozostatkami „pohanských“ sôch., čo kresťanskí kronikári popisovali slovami: „úzkostlivo dodržiaval kresťanské účenie:“ V 6 storočí boli „pohani“ zbavení všetkých práv. V 4. storočí bol filozof Sopatros popravený na žiadosť kresťanských úradov. Svetoznáma filozofka Hypatia z Alexandrie bola v r.415 roztrhaná na kúsky pomocou sklenených črepín hysterickými kresťanmi, ktorých viedol kresťanský kňaz Peter         

        TITUL                    DOMOV


Missie.

Cisar Karol Veľký (Charlemagne) v r. 782 nechal zoťať 4500 Sasov, ktorí neboli ochotní prijať kresťanstvo. Sedliaci zo Stedingu – blízko mesta Altenesch (Nemecko), ktorí nemohli zaplatiť zničujúce cirkevné dane boli povraždení dňa 27.5.1234.vrátane žien a detí (počet: 5-11 tisíc) Bitka pri Belehrade r 1456: 80.000 Turkov pobitých. Poľsko v pätnástom storočí:1019 kostolov zbúraných a 17,987 dedín zrovnaných zo zemou kresťanskými rytiermi (počet obetí neznámy). V Írsku v 16-17 storočí anglickí vojaci „pacifikovali“ a „civilizovali“ IRSKO, kde žili iba galicijskí „divoši.Írovia“--čiže „nerozumné zvery bez vedomosti o Bohu alebo o dobrých mravoch.“ Jeden zo zvlášť úspešných vojakov Humprey Gilbert nariadil , „aby hlavy tých čo boli zabití sa uťali a položili vedľa cesty. Toto úsilie civilizovať Írov naozaj vzbudilo strach u národa keď videli zoťaté hlavy svojich otcov bratov detí a príbuzných ležať na zemi“(doslovný citát) Desaťtísícky Galských Írov padlo za obeť tomuto masakru.                                                          

   TITUL                      DOMOV


  Križiacke výpravy (1095-1201)

Prvá križiacka výprava 1095 na rozkaz pápeža Urbana II.

–V Semline (Maďarsko) zabitých tisícky (24/6/1096), Wieselburg (Maďarsko) :ďalšie tisíce (12/.6./1096) 9./9./ 1096 až 12.9. 1096. za 4 niNikaia,Xerigordon (v tom čase turecké –veľa tisíc zabitých. Až po pápeža Jana (1098) celkovo 40 hlavných miest a 200 hradov dobytých. Počty vyvraždených neznáme. 3/6./1098 potom dobytá Antiochia (vtedy turecká) správy o zabitých sa líšia od 10,000 do 60,000- .Neskôr 28./6./1098 100,000 Turkov( vrátane žien a detí) V tomto prípade Kresťaniainak neublížili ženám, ktoré našli v nepriateľských stanoch, iba prebodli im bruchá svojimi kopiami“(citát: podľa kresťanského kronikára Fulchera z Chartres) . V Maraatan-numan 11./12./1098 tisícky zabitých.. V dôsledku nasledujúceho hladu „ už zapáchajúce mŕtvoly nepriateľa boli požierané kresťanmi“ ako napísal kronikár Albert Aquensis.

Jeruzalém bol dobytý 5./7./1099. Viac než 60,000 obetí (židov, moslimov –mužov, žien a detí) Podľa slov očitého svedka:: „Pred Šalamúnovým chrámom bol taký masaker, že naši ľudia sa brodili v krvi nepriateľov až po členky“ a potom naši ľudia „šťastní a s výkrikmi radosti kráčali k hrobu SPASITEĽA, aby si ho uctili a vzdali mu vďaku“. Arcibiskup z Tyru, ktorý bol očitým svedkom napísal: „Nebolo možné sa ani pozerať na obrovský počet zabitých bez hrôzy; všade ležali kusy ľudských tiel, a celá zem bola pokrytá krvou zabitých., nehovoriac o množstve bezhlavých tiel a množstva zohavených ľudských údov pohádzaných na všetkých miestach, čo vzbudzovalo hrôzu divákov. Ešte hroznejšie bolo pozerať na samotných víťazov, z ktorých odkvapkávala krv od hlavy až po päty – strašný pohľad pre každého. Bolo hlásené, že vo vnútri chrámu zahynulo asi 10,000 obetí.

Kresťanský kronikár Eckerhard z Aury zaznamenal, že dokonca v lete čo nasledovalo v celej Palestíne bol skazený vzduch od zápachu rozkladajúcich sa tiel.

Jeden milión obetí na životoch v prvej križiackej výprave.Bitka u Askalonu (12./ 8./ 1099) 200,000 „ pohanov“ zabitých v mene Našeho Pána Ježiša Krista“

Štvrtá križiacka výprava.

12./4./ 1204 Konstantinopol bol dobytý, počet obetí neznámy.( Mnoho tisíc. medzi nimi aj kresťanov)

. Kresťanskí križiacki rytieri v r.1203. ((IV. križiacka výprava) vydrancovali Konštantinopol (Carihrad). Znesvätili hrobky cisárov v chráme Sofie, ženy vrátane mníšky boli znásilnené a povraždené. Mesto bolo prakticky rozborené.[R 74 ]

(Zvyšok križiackych výprav -pre úsporu miesta sa neuvádzajú podrobností ) Odhaduje sa ,že až po pád Akkonu 1291bolo pravdepodobne až 20 miliónov obetí na životoch ( iba v samotnej „Posvätnej zemi a arabsko- tureckých územiach)
Poznámka: Všetky tieto cifry sú podľa vtedajších kresťanských kronikárov           

      TITUL         DOMOV


  Honba na kacírov

Už v r.385 boli prví kresťania sťatí pre kacírstvo a to španielsky Priscillianus a jeho stúpenci. Stalo sa to v Trieru (Nemecko). Manechiáni, ktorí mali niečo odlišné názory (pozri v predchádzajúcom) boli vyvražďovaní vo veľkých počtoch medzi r 372 až 444 n.l po celej rímskej ríši.. (Mnoho tisíc obetí )

Albigénci, ktorí sa sami považovali za dobrých kresťanov , avšak neboli ochotní slepo poslúchať pápežské edikty a platiť dane Rímu sa stali obeťami , a na pokyn pápeža Innocenta III boli masove vyvražďovaní ( pozri predchádzajúce ). V Beziers ( dnešné Francúzsko ) boli všetci občania vyvraždení vrátane tých katolíkov, ktorí nechceli zradiť svojich albigenských priateľov.. Za obeť vraždeniu padlo 20,000 –70.000. V Carcassonne 15,/8./ 1209, tísícky zavraždených. Ďalšie mestá nasledovali. po celých 20 rokov vojny pokiaľ takmer všetci Katharci ( asi polovica obyvateľov krajiny Languedoc, - terajšieho južného Francúzska) neboli celkom vyhubení.. Keď toto ťaženie končilo (1229) bola založená INKVIZÍCIA v 1232, aby inkvizítori pátrali a vyhubili prežívajúcich a ukrývajúcich sa „kacírov“. Posledný z katarov bol upálený v r. 1324. Odhadovaný počet (iba katarov) asi jeden milión. Iní „kacíri“ boli Waldénci, Paulikianci, Runcariání, Jozefiti a veľa iných. Väčšina týchto sekt boli vyvraždení.( Zdá sa, že niektorí Waldénci prežili až dodnes, ale museli si vytrpieť 600 rokov prenasledovania) Odhady týchto obetí sú prinajmenšom stotisíc, ( vrátane španielskej inkvizície, avšak nerátajúc do toho obete v Novom Svete- Amerike)

Španielsky inkvizítor Torquemada sám údajne je zodpovedný za vraždu upálením 10,220 ľudí. Ján Hus za svoju kritiku pápežskej neomylnosti a za obchodovanie s „odpustkmi“ bol upálený v r. 1415. Univerzitný profesor B. Hubmaier upálený v r. 1538 vo Viedni.. Giordano Bruno, dominikánsky mních po sedem ročnom uväznení bol upálený pre kacírstvo v Campo dei Fiori (Rím) 17./2./1600., pri čom mu predtým prepichli jazyk klincom.
                                                                                  TITUL                   DOMOV

 
  Honba na bosorky

Od počiatkov kresťanstva až po r.1484 bolo upálených alebo obesených mnoho tisíc nevinných obetí., no orgie vraždenia bosoriek začali až neskôr. V období medzi 1484 až 1750 podľa moderných vedcov padlo za obeť mnoho sto tisíc obetí, z nich 80 % žien , ktoré boli upálené alebo obesené. ( Neúplný zoznam v knihe Burning of Witches- A Chronicle of Burning Times)

 

  Náboženské vojny

Križiacke výpravy 15 storočia proti husitom- zabitých mnoho tisíc .V r. 1538 pápež Pavel III. vyhlásil krížovú výpravu proti odpadlíckemu Anglicku a vyhlásil všetkých Angličanov za otrokov Cirkvi ( na šťastie nepodarilo sa mu uskutočniť zámer )

V r. 1568 španielsky inkvizičný tribunál nariadil popravu troch miliónov rebelantov v terajšom Holandsku ( vtedy patrilo Španielsku) Tisícky boli skutočne popravení

Vo Francúzsku asi 20,000 Hugenotov bolo povraždených na rozkaz pápeža Pia V., až po 17. storočie 200,000 Hugenotov bolo nútených utiecť z ich vlasti.

V. 17. storočí Katolíci zavraždili Gasparda de Coligny , protestantského vodcu. Po tom čo ho zavraždili, „zohavili jeho telo, uťali mu hlavu a jeho genitálie… a potom ho hodili do rieky. Avšak to nestačilo, pretože ich napadlo, že nie je hodný toho, aby bol potravou pre ryby – teda jeho telo vytiahli a obesili na šibenici v Montfauleone, aby bolo potravou pre červy a vrany.“

V 17. storočí Katolíci dobyli mesto Magdeburg (Nemecko) a približne 30,000 protestantov bolo vyvraždených- „ V jedinom kostole bolo nájdených päťdesiat žien, ktorým uťali hlavy“ ako vraví básnik Friedrich Schiller „ spolu s detmi , čo matky kojili“.
V tridsať ročnej vojne 17-teho storočia najmenej 40 % celkovej populácie Nemecka bolo vyhubených
 
                            
                                                            TITUL                          DOMOV


  Zaobchádzanie so Židmi

Už v 4. a 5. storočí boli synagógy zbúrané. Počet zabitých Židov neznámy.

Uprostred štvrtého storočia bola prvá synagóga zbúraná na rozkaz biskupa Innocentiusa z Dertonu v severnom Taliansku. Prvá známa vypálený synagóga bola blízko rieky Euphrat na rozkaz biskupa Kallinikona v r. 388. Z rozhodnutia Koncilu v Tolede bolo 694 Židov vzatých do otroctva , ich majetok konfiškovaný a ich deti nasilu pokrstené. Biskup v Limoges (Framcúzsko) v r. 1010 prikázal, aby Židi v meste , čo sa nechcú pokrstiť boli vyhnaní, alebo zabití. Pri prvej krížovej výprave boli masakry na Židov v mestách Worms (18./5./1096)- Mainz (27./5./1096)-spolu 1100 zabitých- v Kolíne, Neusse, Altenahr, Wevelinghovern, Xanten, Moers, Dortmund, Kerpen, Trier , Metz,Regensburg, Praha a iné ( Všetky mesta v Nemecku, okrem Metz/Francúzsko. Praha / Česko) Celkové obete sa odhadujúna 12.000.

Druhá križiacka výprava.:1147. Stovky Židov boli zabití v Ham, Sully,Carentan a Rameru ( miesta vo Francúzsku)

Tretia križiacka výprava.: Anglické Židovské spoločenstvá vyhnané 1189/90, Fulda (Nemecko) 1235: 34 židovských mužov a žien zabitých. 1257,1267:židovské spoločenstvá v Londýne, Canterbury, Northamptone, Lincolnu, Cambridgi a v iných mestách vyhubené.1290 v Česku a v Poľsku údajne 10.000 židov pobitých.. V Nemecku počnúc pogromom v meste Deggendorf (1337) sa vražedná vlna proti Židom rozšírila na 51ďalších miest v Bavorsku , Rakúsku Poľsku. V r. 1348 všetci Židi v Basel /Švajčiarsko a Strasbourgu/Francúzsko (dve tisíc) boli zaživa upálení.( iba v tomto jednom rokuviac Židov bolo zabitých ako kresťanov za 200 rokov prenasledovania kresťanov v starej rímskej ríši. V r.1389 v Prahe 3,000 Židov zavraždených. V 1391 v Seville pod vedením arcibiskupa Martineza 4,000 Židov zabitých., 25,000 predaných do otroctva. Bolo ich ľahko nájsť, pretože všetci Židi museli farebný „znak hanby“, počnúc od desiatich rokov veku. V roku 1492 keď Krištof Kolumbus sa vydal na plavbu za objavením Nového Sveta viac než 150,000 Židov bolo vyhnaných zo Španielska, veľa z nich pomrela na ceste. V1648 Chmielniczkého masakre.V Poľsku asi 200,000 Židov zabitých a tak to pokračuje storočie za storočím až po spaľovacie pece v Auschwitzi
     
TITUL                                            DOMOV

.
 
Domorodé obyvateľstvo

Počnúc od Krištofa Kolumbusa podrobovanie Ameriky znamenalo propagáciu kresťanstva najnevyberanejšími spôsobmi. Ihneď akonáhle vystúpili na suchú zem na prvých obývaných ostrovoch Karibského mora Kolumbus zaja šesť domorodcov o ktorých prehlásil: „mali by byť dobrými sluhami a…. ľahko z nich urobím kresťanov, pretože sa mi zdá, že nepatria k žiadnemu náboženstvu“. .ďalej hovorí o Indiánoch ako „ctiteľoch modiel“ toľkých „otrokoch koľko len španielska koruna si bude želať.“ Jeho spoločník Michele de Cuneo, taliansky šľachtic hovoril o domorodcoch ako o „zvieratách“, pretože jedia keď sú lační a „milujú sa otvorene kedy sa im zachce“. Na každom ostrove kde Kolumbus zakotvil umiestnil kríž s príslušným vyhlásením („requiremento“) znamenajúcim , že zaberá zem do vlastníctva svojho katolíckeho patróna v Španielsku. Ak domorodci sa zdráhali ( alebo nerozumeli o čo ide)… pokračuje Kolumbus:„Uisťujem vás , že s pomocou Božou vstúpime násilne do vašej krajiny a povedieme vojnu proti vám a podrobíme vás jarmu a poslušnosti cirkvi, spôsobíme vám toľko zla čo len vládneme tak ako vazalom, čo odmietajú prijímať svojho pána.“ Guvernér kolónie „Záliv Massachusetts“ . John Winthrop poveril nových plantážnikov (kolonizátorov) v New Englande, aby vniesli evanjelium do týchto častí sveta….a vytvorili baštu proti kráľovstvu Antikrista“ Približne dve tretiny domorodého obyvateľstva zahynulo na kiahne zavlečené sem kolonistami ešte predtým než začali násilnosti. Toto bolo vyhlasované ako „ zázračná láskavosť a predvídavosť Božia“ v záujme kresťanstva.. Guvernér napísal v r. 1634: „ pokiaľ ide o domorodcov, tí takmer všetci zomreli na kiahne, takže Boh takto zabezpečil naše vlastnícke právo na to čo tu máme. Na Hispaniola po príchode Kolumbusa domorodé obyvateľstvo (Arawakovia) , ktorí boli šťastný a mierumilovný ľud , obývajúci ostrov s bohatými prírodnými zdrojmi, skutočný raj na zemi, čoskoro utrpeli stratu na životoch 50,000 ľudí . Tí čo prežili podľahli znásilňovaniu, vraždám, zotročeniu a španielskym nájazdom. Jeden z očitých svedkov to popísal takto: „Tak veľa Indiánov pomrelo, že to nebolo možné zrátať, všade na zemi ležali mŕtvi Indiáni. Zápach bol obrovský ,smrtonosný.“ Indiánsky náčelník Hatuey ušiel so svojimi ľuďmi, bol však chytený a upálený za živa.. Keď ho uväzovali na kôl františkánsky kňaz ho nabádal, aby prijal Ježiša aby sa jeho duša dostala do neba, namiesto do pekla. Hatuley odpovedal, že ak v nebi sú kresťania , radšej pôjde do pekla.“(Čo sa stalo s jeho súkmeňovcami bude popísané neskôr)

Španieli sa rozkošou vyžívali vo vymýšľaní najrôznejších zverstiev. Vyrobili šibenicu , kde sa prsty nôh dotýkali zemi, aby sa obete neudusili hneď. Potom obesili naraz tridsať Indiánov na počesť Ježiša Krista Nášho Spasiteľa a jeho Dvanásti Apoštolov….potom zabalili telá do slamy a pálili ich za živa.“

Inokedy mali pôžitok z toho ak jednou ranou mečom uťali niekomu celé rameno, alebo celú nohu až od panvy, alebo hlavu ako mäsiari. Vasco (de Balboa) nariadil , aby štyridsať Indiánov bolo roztrhaných na kúsky špeciálne cvičenými psami. Ostrov s ôsmymi miliónmi obyvateľov pri Kolumbovom príchode vr. 1492 stratila až polovicu obyvateľov do konca r.1496, napokon všetci domorodci boli vykynožení , takže Španieli boli „nútení“ dovážať otrokov z iných Karibských ostrovov, tých však stihol rovnaký osud.Za štvrť storočia boli milióny domorodcov zabitých. Potom Španieli vtrhli do vnútrozemia Mexika v Strednej Amerike. Kultúra týchto miest bola čoskoro úplne devastovaná a domorodci vyvraždení Do konca 16 storočia asi 200,000 Španielov sa prisťahovalo do Ameriky a asi 60 miliónov domorodcov vyvraždili. Nelíšili sa v tomto ani zakladajúci kolonisti Severnej Ameriky. Podľa európsky štandard vojna proti Indiánom bola iba „detská hračka“ Podľa slov niektorých :“ Tieto vojny sú menej krvavé…takže nebolo veľa vyvraždených na žiadnej z bojujúcich strán. Títo Indiáni aj keby bojovali sedem rokov, nezabijú viac než sedem ľudí a naviac Indiáni obvykle ušetria ženy a deti“ Na jar 1612 niektorí Anglickí kolonisti si obľúbili život medzi priateľskými a štedrými domorodcami a z Jamestownu sa mnohí k domorodcom nasťahovali ( vyriešilo to ich sexuálne problémy, - na názor cirkvi sa nepýtali) „ Guvernér Thomas Dale nechal ich pochytať, niektorí boli obesení, iní lámaní na kolese, alebo zastrelení. Takéto „elegantné“ popravy boli však výsadou iba Angličanov, ktorí chceli žiť ako Indiáni. Voči domorodcov sa používali iné metódy.V oblasti terajšieho Massachussetts prebiehala genocída, ktorú teraz voláme „Vojna s Peqoutmi“. Zabijaci boli Puritánski Kresťania. z New Englandu. Keď našli mrŕtveho kolonistu nik sa nezdržiaval vyšetrovaním, ale spustila sa lavína pomsty proti Narragansetským Indiánom, napriek dohovorom s ich náčelníkom. Keď ich Pequotskí Indiáni, čo boli nepriatelia Narragansetských vítali, vypálili aj týmto všetky ich osady. John Masson , puritánsky zástupca veliteľa napísal po jednom takomto masakre: „A naozaj taký hrozný teror spustil na nich Všemohúci Boh, že bezhlavo utekali priamo do horúcich plameňov, kde zahynuli…nad nimi bol Boh, ktorý sa smial nepriateľom Jeho národa

Takýto rozsudok dal Boh proti POHANOM, zaplniac celé miesto mŕtvymi mužmi, ženami a deťmi“ teda „PÁN s potešením udieral našich nepriateľov do ich zadnej časti tela, aby nám dal ich zem do nášho dedičstva,“ Masonov osobný priateľ to hneď aj ospravedlnil Bibliou: „strašný bol krvavý pohľad pre mladých vojakov, avšak Sväté Písmo vyhlasuje , že niekedy ženy a deti musia zahynúť s rodičmi"

Kolonisti dokonca vycvičili špeciálnych psov na chytanie a roztrhávanie Indiánov. Pequotov takto prakticky takmer úplne vyvraždili.. Kňaz John Endicott napísal guvernérovi a požiadal ho, aby mu zo zajatcov pridelil jednu mladú ženu, dievčinu a chlapca.

Vierolomnosť kresťanov pri mierových dohodách bola bežná. Citujeme Štátneho radu štátu Virginia:: Mierové zmluvy boli podpísané s dopredu uváženým zámerom porušiť ich“. „akonáhle Indiáni dostanú pocit istoty, budeme vo výhode , že ich prekvapíme a ustrihneme im rožky.“ .V r.1624 šesťdesiat po zuby ozbrojených Angličanov podrezali 800 bezbranných Indiánov ,mužov, žien a detí.. V jedinom masakri vo vojne „Kráľa Filipa“ v r. 1675 a 1676 zabili 600 Indiánov . Pred príchodom Angličanov kmeň západných Abenakiov v New Hampshire a Vermonte rátal 12,000 hláv.Za menej než pol storočia z nich ostalo iba250 na žive. ( 95 % vyvraždení). Kmeň Potumtuckov mal viac než 18,000 členov. Po päťdesiatich rokoch iba 920 ostalo (95 % vyhubených)

Quiripi-Unquachog: pôvodne 30,000, ostalo 1500 (95 % vyhubených)

V Massachusetts z pôvodného počtu 44,000 ostalo 6,000 (81 % ztrata) Toto sú iba niekoľké orientačné čísla. Celkový počet vyhubených Indiánov v oboch častiach kontinentu je 150 miliónov v období od r. 1500 do r. 1900 Vo viacerých krajinách ako Brazília a Guatemale to pokračuje doteraz.

Ďalšie slávne udalosti v dejinách USA.

V štáte New England kňaz Solomon Stoddard v r 1703. „ predložil oficiálnu žiadosť guvernérovi, aby vyplácal kolonistom úhradu na zakúpenie a výcvik špeciálnych psov „na hony poriadané na Indiánov ako na medvede“ Masaker pri Sand Creek-/ Colorado 12/11/1864. PlukovníkJohn Chivington, predtým metodický farár a stále ešte predstavený tejto cirkvi nechal postrieľať všetkých obyvateľov Cheyenskej osady (asi 600), žväčša ženy a deti, napriek tomu, že náčelník sa vzdal a mával bielou vlajkou (zabitých 400-500)

Pod dozorom farára Rufusa Anderona prebiehala vyvražďovanie na Hawai, kde bolo 90 % obyvateľstva likvidovaných do r. 1870. Tento kňaz v tom videl úplne prirodzený postup „ amputáciu chorého údu od tela“

                                                                                                    TITUL       DOMOV


 
Zverstvá dvadsiateho storočia

Katolícke vyhladzovacie tábory

V druhej svetovej vojne v r.1942-1943 v Chorvátsku bolo veľa vyhladzovacích táborov, ktoré riadili katolícki Ustašáci pod diktatúrou Ante Paveliča, praktizujúceho katolíka a pravidelného návštevníka vtedajšieho pápeža. Boli dokonca zriadené aj koncentračné tábory pre deti ! Najneznámejší z týchto táboroch bol v Jasenovaci , na čele ktorého stál františkánsky farár . Pravoslávni Srbi ( a podstatná časť Židov) boli tu vyvražďovaní. Svoje obete upaľovali v peciach ako nacisti, na rozdiel od týchto však hádzali do ohňa obete za živa .(Nacisti ich najprv usmrcovali v plynových komorách) Inokedy Ustašáci obete zapichávali ako prasiatka, alebo zastrelili .Počet obetí : 300,000 až 600,000 ( v pomernej maličkej krajine). Mnohí zo zabijakov boli františkáni. Tieto zverstvá boli také, že prizerajúci sa nacistickí príslušníci SS zo „Sicherheitsdienstu“ sa sťažovali Hitlerovi (pravda, márne) Pápež vedel o tom , ale neurobil nič, aby tomu zabránil

Katolícky horor vo Vietname.

V r. 1954. sa Severný Vietnam oslobodil z francúzskeho područia ( s finančnou podporou USA 2 miliárd dolárov.) Veľa katolíkov ušlo na Juh v dôsledku protikomunistickej propagandy, hoci bola náboženská sloboda zaručená pre všetkých. V južnom Vietname zabránila klika katolíckej lobby vo Washingtone spolu s Vatikánskym hovorcom v USA, kardinálom Spellmanom demokratickým voľbám v Južnom Vietname a prezidentom Južného Vietnamu sa stal katolícky fanatik Ngo Dinh Diem. Došlo k nevídanej diskriminácii, pretože všetka pomoc vrátane potravín od USA sa katolíkom prideľovala zdarma, zatiaľ čo budhistické dediny a obyvatelia museli za ne platiť, alebo boli ignorované. Zaviedol sa aj režim , ktorý predstihol americký „McCartyismus“ Prezident Južného Vietnamu vydal výnos, podľa ktorého: „osoby pokladané za nebezpečné pre štátnu obranu a verejnú bezpečnosť sa výkonnou mocou uväznili v koncentračných táboroch.“ Tisícky budhistických disidentov a mníchov boli poslaní do koncentrákov. Ako protest budhistickí intelektuálovia sa často poliali benzínom a umierali upálení. ( Poznámka: Budhisti sa upaľovali sami seba – kresťania upaľovali bez výnimky vždy druhých). Tieto koncentračné tábory sa zmenili vo vyhladzovacie tábory. Podľa odhadov počas obdobia tohoto teroru (1955-1960) najmenej 24,000 ľudí utrpeli zranenia a 80,000 bolo popravených, 275,000 bolo uväznených a mučených a 500,000 bolo poslaných do koncentračných táborov. V nasledujúcich desaťročiach tisícky amerických vojakov položili svoje životy za to, aby bránili takýto režim .

Masakry v Rwande .

V r. 1994. v trpasličom africkom štáte Rwande boli na stovky tisícok civilného obyvateľstva vyvražďovaných v konflikte , ktorý sa obvykle popisuje ako medzi etnickými skupinami Hutu a Tutzi. Starostlivo sa utajovala účasť aktívna účasť katolíckeho kléru na masakroch r. 1994 v Rwande. Ako prvé sa vynorili správy vyvracajúce účasť katolíckej cirkvi na masakroch v katolíckych denníkoch, ešte dávno predtým , než niekto vzniesol žalobu proti takejto účasti. Potom v Nemecku v spravodajskom vysielaní „S2 Aktuel“ 18./10./ 1996. bolo zverejnené toto:

„Anglikánske a katolícke mníšky sú obviňované, že sa aktívne účastnili vo vraždení. Najmä konanie niektorých katolíckych kňazov upútalo záujem verejnosti v hlavnom meste Rwandy, v Kigali po mnohé mesiace. Išlo o kňaza Cirkvi Svätej Rodiny, ktorý vraždil Tutziov najbrutálnejším spôsobom. Bolo o ňom hlásené, že sprevádzal milíciu Hutuov, čo plienili všetko a mal pod kapucňou strelnú zbraň. V jeho farnosti sa skutočne odohral hrozný masaker Tutziov, ktorí hľadali u neho útočisko. Dokonca po dvoch rokov sa mnohí katolíci zdráhajú vstúpiť do ich kostola, pretože vyhlasujú že účasť istej časti kléru v masakroch bola s istotou preukázaná. Nie je v Rwande azda ani jediný kostol, v ktorom by neboli brutálne vyvražďované ženy, utečenci a deti kľačiaci pred krucifixom.

Podľa očitých svedkov kňazi vydávali ukrývajúcich sa Tutziov do rúk milície Hutu, ktorí ich potom mačetami vraždili rad radom. V súvislosti s týmito udalosťami opätovne sa spomínajú mená dvoch benediktínskych mníšok, ktoré sa nateraz ukrývajú v belgickom kláštore , aby unikli trestnému stíhaniu. Podľa tých čo prežili, jedna z nich zavolal vraždiacich Hutuov, a zaviedla ich k mnohým tisícom ukrývajúcich sa civilných bezbranných utečencov, čo hľadali úkryt v kláštore. Vrahovia týchto potom vyviedli pred bránu a tam ich v prítomnosti mníšky popravovali. Tá druhá mníška tiež priamo spolupracovala s vrahmi milície Hutu. Očití svedkovia vypovedali, že chladnokrvne sa prizerala na vraždenie ľudí a dokonca potom priniesla benzín, ktorým vrahovia polievali telá a pálili ich často aj za živa.

V predchádzajúcom uvedené škody spôsobené ľudstvu a ľudskej civilizácii boli zapríčinené zväčša ľudským faktorom, ktorého konanie bolo modifikované kresťanstvom. Túto časť treba však rozvíjať ďalej s rozbormi pôsobenia kresťanstva na vzťahy človeka k prírode, vede a ľudskej spoločnosti,

                                                                                                        TITUL                          DOMOV


  Morové rany boli zavinené nepriamo kresťanským učením

Mor (pestis bubonica) je infekčné ochorenie, spôsobené baktériami Yersinia pestis, ktoré sú prenášané na človeka blchami z nakazených hlodavcom, najmä potkanov

Kresťanstvo od samotného počiatku zavrhlo antický helénsky ideál HARMÓNIE TELA A DUCHA. Pestovanie tela , šport, časté kúpele, ktoré boli v starom Grécku samozrejmou súčasťou života sa stali pohanským kacírstvom a hriechom. .Fyzické telo sa stalo podľa kresťanského učenia predmetom odporu, prekážajúce rozvíjať (nábožného) ducha. kúpať sa , umývať sa pravidelne mydlom sa vyhlasovalo za niečo v rozpore s „náboženskou skromnosťou“ [E 102] Prior na Sorbone menom Jozef Lambert dokonca vyhlasoval, že :“každé dotýkanie sa tela je už vážny hriech“ [E 102]

Nečudo, že ľudia v dôsledku tohoto učenia pokladali za veľkú cnosť zavrhovať akúkoľvek hygienu, spali v prachu na zemi, a preto ich telo sa hemžilo všami blchami , svrabom a to aj u ľudí, ktorí boli bohatí, ba aj šľachtici, kniežatá a králi boli zavšivení , plní bĺch a svrabu.

Akonáhle teda vznikol rezervoár nákazy morovej u krýs, BLCHY ich už okamžite preniesli na „pobožných kresťanov“, ktorí sa z pobožnosti neumývali a nekúpali.. Toto vysvetľuje prečo v starom Grécku nepoznali mor, zatiaľ čo kresťanský stredovek bol ním strašne decimovaný.. Jedna takáto epidémia počas 6.storočia vyhubila 100 miliónov ľudí (nie len v Európe, ale aj priľahlých častiach Stredného východu a Ázie )

V 14 storočí ČIERNA SMRŤ vyhubila štvrtinu až polovicu populácie Európy. čiže asi 75 miliónov ľudí.

Čo bolo na tom najabsurdnejšie však je, že kresťania toto všetko pripisovali nie omylom, ktoré oni sami hlásali, ale Božiemu hnevu. Keď epidémie vyhasli stavali ďakovné morové stĺpy rôznym svätým, ktorým pripisovali zásluhu za oslobodenie od moru
 

TITUL                           DOMOV  

 


  Biblia a ženská emancipácia
(Anonymný autor )
  (Drobné "prehriešky "proti dôstojnosti žien - podľa vyjadrenia pápeža Jána Pavla II)

Organizované náboženstvo ( vrátane judaisticko – kresťanského ) patrilo vždy medzi najväčších odporcov ĽUDSKÝCH PRÁV ŽIEN: V “Západnom svete “, ovplyvňovanom prevážne kresťanskou ideológiou najmä dva nasledujúce verše biblie vystihujú postavenie žien v spoločnosti:
(Gen 3: 16 )Veľmi rozmnožím strasti tvoje a tehotenstvá, v bolesti deti rodiť budeš a hoci po m
užovi túžiť budeš, on nad tebou vládnuť bude. Týmto výrokom genezy žena stratila svoje práva, svoju rovnoprávnosť v spoločnosti. MATERSTVO SA JEJ STALO BOŽÍM PREKLIATÍM POTLAČUJÚCIM JEJ POSTAVENIE V SPOLOČNOSTI.
 
V Novom Zákone:
biblia stanovila: (1.Tim 2:11-14 ) Žena nech sa učí v tichosti a vo všetkej POSLUŠNOSTI. Nedovoľujem však žene vyučovať ,ani nad mužom panovať, ale nech je tichá a pokojná. Adam bol totiž stvorený prvý, len potom Eva. A nie Adam sa dal zviesť, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa priestupku..
Ešte jeden biblický verš, ktorý má na svedomí upálenie desiatky tisíc nevinných žien v histórii kresťanstva.: (Evod 22: 18 ) ČARODEJNICU NENECHÁŠ NA ŽIVE:. Potrebujú ženy, alebo aj hocikto iný, komu leží problém rovnoprávnosti na srdci le
pší dôkaz o škodách napáchaných kresťanstvom – na základe údajného „Slova Božieho“?
TERTULLIAN (cirkevný pisateľ ) povedal :
Vy(ženy) ste bránou do pekla. každá z vás, žien je Eva, vy ste zvodnice zakázaného ovocia. vy ste prvé , čo porušili božský zákon.

MARTIN  LUTHER vyhlásil:
Ak sa žena vyčerpá a napokon zomrie z rodenia detí, nezáleží na tom. Nech zomrie od pôrodu, je tu na to , aby to robila.

Takéto výroky a „učenia“ nabádali feministku 19-teho storočia Elizabeth Stanton , aby napísala :

„Biblia a cirkev boli najväčším kameňom úrazu v ceste žien k emancipácii“ Biblia je príručkou na podrobenie žien. Biblia jednoznačne stanoví potláčanie žien. Biblia určila menejcenné postavenie ženy, pre jej „nečistotu“, jej priestupok , Boh jej vytýčil služobnícky vzťah k mužovi ako jej pánovi
Žena podľa Biblie je vlastníctvom:
Vlastnia ju jej otec, má právo ju predať do područia, dokonca ju obetovať..

Biblia sankcionuje znásilňovanie žien počas vojny a v iných súvislostiach . Ženy podliehajú Mojžišovmu zákonu, „KONTROLY PANENSTVA“ ako nevesty., musia trpieť záchvaty zúrivosti zo žiarlivosti muža, a keď sú už vydaté, muž sa môže rozviesť s nimi kedykoľvek.. Typický vyraz pre ne v biblii je „pobehlice“ ( alebo ešte horšie ). Popisujú sa ako bytosti, ovládajúce zlé, ba až diabolské sily zvádzať muža., Opovrhovanie ženským telom a neproduktívnou schopnosťou ženy sú základným kameňom biblie.. Ojedinelé príklady, keď je žena predstavovaná ak vzor sú stereotypické a často nevhodné. Hrdinky biblie sú obvykle oslavované pre ich POSLUŠNOSŤ a BOJOVNOSŤ.
(Genesis 2: 22 ) Žena stvorená z Adamovho rebra ( Gen 3: 16) Materstvo je prekliatie za hriech, a manželstvo je záväzok (Gen 19:1-8.) Lot ponúka dve svoje panenské dcéry na znásilnenie davu ľudí (namiesto dvoch anjelov, ktorí ho navštívili ) (Exod 20:17 ) ponižuje ženu na VLASTNˇICTVO na jednej úrovni ako „vola, osla , alebo ničoho, čo blížneho tvojho je“ (Exo 21:7-11) Podľa „Slova Božieho“ môže otec predať dcéru ako otrokyňu na sexuálne účely ( Exo 22: 18. ) Bosorky sa musia pozabíjať ( Exo 38:8 ) Ženy môžu iba posluhovať pri vchode do stánku zjavenia. (Levit 12: 1-14 / 12:4-7 ) Žena , ktorá porodí syna je nečistá7 dní, ženy čo majú dcéry sú nečisté 14 dní. (Lev15:19-23 ). Obdobie menštruácie je nečisté. ( Lev 19:20-22) Ak pán má pohlavný styk so svojou vydatou otrokyňou , otrokyňa bude bičovaná (iba v angl originále ?!)
(Num 1: 2) Sčítanie ľudu sa vzťahuje iba na mužov,
( Num 5:13:31 ) Barbarské zaklínanie kňazom, ako overovanie, či žena bola neverná svojmu mužovi , pri ktorej žena je podrobená hrôzostrašným zaklínacím procedúram, na koniec musí vypiť nejakú žbrindu, ktorá spôsobí (ÚDAJNE ), že začne trpieť trpkou bolesťou , jej lono napuchne a jej bedrá ochromejú ak bola naozaj neverná. ( Kto chce, nech uverí! )
( Num 31:18-19) Panny sa stávajú vojnovou korisťou pre vojakov.
(Deuter: 21. 11-14 ) Príručka pravidiel znásilňovania
(Deut 22: 5 ) Zavrhuje sa, aby ženy nosili mužské oblečenie a naopak
(Deut 22:13-21 ) Barbarské „dokazovanie panenstva“ (EX POST ) ak nespokojný manžel o to požiada.- trebárs aj po dlhšom časovom odstupe!
(Deut 22:23-24 ) Zasnúbená žena, ktorú niekto v meste znásilní bude ukameňovaná ( spolu s násilníkom )
( Deut 22: 28-29) Ak je žena, ktorá nie je zasnúbená znásilnená, musí sa vydať za toho čo ju znásilnil
. (Deut 24 1.) Keď sa mužovi žena znepáči, môže ju poslať z domu preč. (AVŠAK OPAČNE TO NEIDE ! )
(Deut 25 :11-12 ) Ak sa žena snaží odtrhnúť od seba dvoch bitkárov tým, že chytí jednoho z nich za prirodzenia, musí sa jej odseknúť ruka.

  TITUL                                       DOMOV                                
                                                   

GIERDANO  BRUNO

 Kto bol GIORDANO BRUNO ?

Dňa 17.februára t.r, civilizovaný svet spomínal s pietnou úctou 400 ročné výročie upálenia obete inkvizície na námestí Ríma Campo de Fiori., kde tento vedec, zahynul mučeníckou smrťou upálením, vyzlečený do naha a s klincom prepichnutým jazykom, ako to robila inkvizícia všetkým , čo vyhlásila za kacírov.
Touto obeťou bol Giordano Bruno, (1548-1600), renesančný filozof vedec a básnik, ktorý musel podstúpiť smrť upálením ako kacír za to , že šíril Koperníkovu heliocentr
ickú teóriu (podľa ktorej zem obieha okolo slnka). Toto sa priečilo Slovu Božiemu ( Biblii), podľa ktorej zem je plochá, zem je stredom celého vesmíru a slnko s hviezdami sa točia okolo zeme.
Koperník (1473 –1543) uverejnil svoju teóriu v r.1543, no kniha
bola vytlačená až tesne pred jeho smrťou, čím unikol podobnému osudu ako Giordano Bruno. No cirkev odsúdila Koperníkovu teóriu ako kacírsku. pretože bola v rozpore so Slovom Božím. .Koperníka dali na index , kde ostal až do r.1822, ( takmer tristo rokov)
Ani ďalší vedec Galileo Galilei (1564-1642), zastávajúci heliocentrizmus nepresvedčil cirkev o priorite vedeckého poznania pred „zjavenými pravdami“. Bol postavený pred rímsku inkvizíciu v r. 1633 a odsúdený k doživotnému väzeniu. Smrti upálením unikol iba tým , že ho donútili odvolať svoj názor a nikdy viac neobhajovať Koperníkovu teóriu.. A tak v júni 1633 Galileo Galilei vyslovil na nátlak inkvizície túto krivú prísahu: „Ja, Galileo, syn zosnulého Vincenza Galilea z Florencie, vo veku sedemdesiatich rokov….musím odvolať svoj mylný názor, že Slnko je stredom sveta a je nepohyblivé“.
VEDA MUSELA POČKAŤ ĎALŠÍCH STO ROKOV, kým neprišiel (bývalý) dominikánsky mních Giordano Bruno (ktorý svoj mníšsky odev medzitým vyzliekol). No tento predstihol svojich predc
hodcov názormi, ktoré predbehli svoju dobu a „priblížili“ jeho názory k objavom Einsteina a dokonca k súčasným poznatkom o vesmíre.
GIORDANO BRUNO sa narodil v Nole – blízko Neapola., stal sa dominikánskym mníchom, pre svoj nesúhlas doktrinárstvom však vy
stúpil z rádu čo spôsobilo nevôľu, ba až obavu z prenasledovania ktorá ho nútila cestovať z miesta na miesto. Jeho miesta dočasného pôsobiska boli početné : Ženeva, Toulouse, Paríž, Londýn, potom opäť Paríž, Marburg, Wittenberg, Praha, Helmstedt a Frankfurt.
Napokon taliansky šľachtic Moncenigo ho presvedčil, aby sa vrátil do Talianska, zakrátko ho však tento udal inkvizícii, ktorá ho v r.1592 súdila pre kacírstvo a upálila 17, februára 1600.
O jeho pokrokových názoroch, ktorými predbehol svoju dobu svedč
í citát z jeho knihy „De la Causa, principio et uno” (O príčine, princípe a jednote,): “Celý tento svet, táto hviezda, ktoré nepodliehajú úplnému zániku, ktorý príroda nikde nepozná sa z času na čas obnovujú , pri čom sa menia ich časti Nejestvuje absolútne zrútenie a vzostup, ani žiadna absolútna poloha vo vesmíre.., ale poloha každého telesa je relatívna v závislosti na iných telesách. Všade tam sa odohráva neustála zmena v polohe po celom vesmíre , iba ten čo to pozoruje sa javí ako by bol v centre všetkeho diania.
No táto vedecky odhalená pravda vyvracala názory hlásané cirkvou: Ak sa zem pohybuje, nebo nemôže byť predsa TAM HORE, a peklo nemôže byť predsa TAM DOLU!
Za toto“ kacirstvo“ a za svoju poetickú predstavivosť, ktorá sa ukázala až dodnes pravd
ivá, bol Giordano Bruno osem rokov väznený v tmavom žalári a napokon za živa pražený na ohni až kým nezomrel.
Neskoro v 19 storočí bola postavená v Ríme na námestí Campo de Fiori socha na počesť Giordana Bruna. K tejto soche chodia každý rok vzdať úctu po
krokoví ľudia z celej Európy , ba aj z iných kontinentov - bez ohľadu na ich vieru, alebo presvedčenia. Úcta k Giordanovi Brunovi sa stala aj skušobným kameňom demokracie a slobody prejavu. Veď svedčí o tom aj fakt, že tieto každoročné oslavy prebiehajú v katolíckom Taliansku a boli zakázané IBA ZA FAŠISTICKEJ éry Mussoliniho!
Aj tohoročné oslavy okrúhleho jubilea boli významné a dôstojné s hojnou medzinárodnou účasťou, trvali tri dni od 17- do 19. februára a vyvrcholili veľkou demonštráciou na Campo de Fi
ori.
Pramene:
- Rationalist Intenational, No 31. New Delhi
- The Catholic Encyclopedia, Volume III

 

   TITUL                                            DOMOV