O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV                                  

Typológia SVETONÁZOROV:

Niektoré pojmy, s ktorými sa stretávame pri charakteristike názorovej rozmanitosti medzi ľuďmi - založenej najmä na tom, či jednotlivec uznáva alebo neuznáva existenciu a zasahovanie NADPRIRODZENÝCH síl do nášho sveta si vyžaduje isté spresnenia. Často sa totiž stretávame v praxi s tým, že sa táto názorová rozmanitosť nesprávne interpretuje alebo chápe - z čoho môžu vznikať nedorozumenia.

Opis typov , ktorý nasleduje je pokus o náčrt hlavných charakteristických čŕt rôznych skupín svetonázorových presvedčení (svetonázorových "vier")- medzi ktorými sa však zaiste nevylučujú prechodné alebo kombinované formy.

(Tento opis preberáme z Freidenker (Viedeň) 31: 1,34-35 , 2001 -autor neuvedený )

Uvedené definície , pravda sú popisné- nemajú charakter medzinárodne prijatých "odborných termínov" a odborných definícií.

(Jednotlivé heslá v abecednom slede)

____________________________________________________________________________

AGNOSTIK

Je to človek, ktorý pokladá poznanie o existencii boha (bohov) a ich vlastností za nemožné a zastávajúc tento názor uznáva iba to čo je človek schopný poznať .

ATEISTA

Človek, ktorý odmieta vieru v nadprirodzenú bytosť osobného boha (bohov) a tým aj odmieta božský pôvod sveta v zmysle jeho stvorenia bohom , rovnako neuznáva božskú účelovú tvorivosť a plány a s týmito súvisiace teologické chápanie sveta smerujúceho ku konečnému transcendentnému cieľu.

ESOTERIK

Človek v myslení ktorého sa neúmerne silne uplatňuje mystika, tajuplnosť a viera v záhady a ktorý odvodzuje svet a svoju vlastnú existenciu od týchto ( veľmi ťažko definovateľných) síl ( napríklad od zvláštnych "energií", alebo " UFOnov") čím sa pokúša aj riadiť vo svojich životných postojoch.

HUMANISTA

Človek, ktorý vkladá najvyššie hodnoty do foriem existencie človeka, ľudského bytia a ktorého stredobodom myslenia a bytia je hodnotový systém slúžiaci "ľudstvu" a ľuďom.

MATERIALISTA

Človek ktorý odvodzuje pôvod všetkého čo existuje ad hmoty (ktorá nie je transcendentálna, ale reálna matéria) a ktorý celú skutočnosť chápe ako formy a pôsobenie rôznych foriem tejto matérie .

NÁBOŽENSKÉ PRESVEDČENIE

Človek ktorý verí na väzbu vo pozemské a mimo pozemské sily a hodnoty , od ktorých odvodzuje svoju vlastnú existenciu a jej kvality , verí, že tieto sú zodpovedné za ich riadenie a zmysel orientácie života ( určujúce "prečo" a s akým "konečným cieľom")

NATURALISTA

Človek, ktorý prírodu s jej štruktúrou a mnohotvárnosťou uznáva ako objektívnu a najvyššiu hodnotu zákonitostí. Podľa tohto názoru aj človek je výslovne iba súčasťou prírody a jeho existencia sa dá odvodzovať iba od prírody.

NENÁBOŽENSKÉ PRESVEDČENIE

Človek. ktorý nevyznáva žiadne náboženstvo, neverí v boha (bohov), ani v žiadne transcendentálne spätné väzby na bytosti alebo niečo čo je nadprirodzené a všemocné. Svoju životnú orientáciu odvodzuje výhradne od svetských faktorov a ktorý svoju existenciu si utvára slobodne bez obmedzení odvodzovaných od síl mimo tohto sveta.

Liberálne náboženské presvedčenia

Ide o ľudí, ktorí veria v existenciu boha, alebo nadprirodzených síl, ktoré riadia svet, avšak sú presvedčení o tom, že organizované cirkvi sú dielom človeka , a preto nedokonalé. Týmto čiastočne ospravedlňujú zločiny, ktorých sa cirkvi dopúšťali ( a naďalej dopúšťajú).

Iní zasa sa pokúšajú aj o kritiku a návrhy ako viac priblížiť učenia cirkví k „ pravde božej“. Ostáva však nevyriešené čo to je tá „pravda božia“, pretože všetko čo doteraz bolo prezentované ako takáto pravda vzniklo v predstavách ľudí, ktorí túto „pravdu „ vyslovovali ( niekedy v presvedčení, že ide skutočne o vôľu božiu, inokedy z iných pohnútok)

Tento pohľad súvisí aj so vznikom početných sektárskych skupín, ktorých vodcovia vyhlasujú, že práve oni sú tí čo boli bohom osvietení..

 

NIHILISTA

Človek, ktorý určitú ( metafyzický) poznatok, bytosť hodnotu alebo hodnotový systém pokladá za neexistujúci a odmieta ich .

PROTINÁBOŽENSKÉ PRESVEDČENIE.

Je to človek, ktorý odmieta náboženské spôsoby myslenia a konania a vystupuje proti nim ako proti závislostiam, pretože ich pokladá za prekážku rozvoja ľudskej spôsobilosti, ktorá človeka odcudzuje od základov ľudskej osobitosti ako bytosti predurčenej k právam na slobodu.

SKEPTIK

Človek , ktorý sústavne všetko skúma a prijíma ako dokázanú istotu až potom keď sa empiricky a logicky dokážu.

SLOBODNO MYSLIACI.

Človek s otvoreným svetonázorom bez stanovených obmedzení, bez dopredu určených schémat poznania. Slobodne sa rozhoduje pre uznávanie hodnôt , je skeptická voči náboženským, dogmatickým, transcendentným, autoritatívnym a proti- emancipačným spôsobom myslenia

THEISTA

Človek , ktorý verí v transcendentného osobného boha (bohov), ktorý je prapríčinou všetkého čo tu existuje ( Stvoriteľ sveta a udržiavajúci celý svetový poriadok) je najvyšším sprostredkovateľom celého systému zmysluplnosti sveta a je konečným cieľom vývoja celej existencie ( uskutočňujúci všetky subjekty a aj ich objekty- ciele)


DOMOV