SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Informácia

Valné zhromaždenie Spoločnosti Prometheus


[25. 10. 09]

V Banskej Bystrici sa 24. októbra 2009 uskutočnilo Valné zhromaždenie (VZ) Spoločnosti prometheus (SP). Zástupcovia z klubov i individuálni členovia sa zišli na rokovaní v Robotníckom dome, aby zhodnotili výsledky činnosti za uplynulé dva roky od ostatného valného zhromaždenia a schválili úlohy na budúce obdobie.


Záber z rokovania valného zhromaždenia (VZ)

Správu o činnosti predniesol predseda Spoločnosti Prometheus PhDr. Roman Hradecký. Návrh plánu činnosti - program na budúce dvojročné obdobie predložil podredseda SP JUDr. Marián Baťala, o hospodárení organizácie informovala Mária Marušicová.


Pohľad na predsednícky stôl VZ
(Na fotografii zľava: M. Baťala, R. Hradecký, K. Fajnor, I. Poljak a S. Kizek.)

Celé rokovanie prebiehalo v konštruktívnej a priateľskej atmosfére. Nebola núdza o kritiku, ale ani o príklady dobrých výsledkov, na ktoré môžu byť členovia SP i členovia jej orgánov hrdí a ktoré zároveň zaväzujú pre budúce obdobie nepoľaviť v doterajšej práci.

Účastníci VZ diskutovali v priebehu rokovania i počas prestávok a vymienali si skúsenosti z práce v kluboch i zo života v mieste svojej pôsobnosti.


Diskutuje PhDr. Matej Beňo, CSc.

Na VZ boli zvolené nové riadiace orgány SP - Ústredna rada SP a Predsedníctvo Ústrednej rady SP. Staronovým predsedom SP sa opäť stal PhDr. Roman Hradecký.

Na záver rokovania VZ boli schválené všetky dôležité dokumenty v zmysle schváleného programu a VZ prijalo vyhlásenie, ktoré bolo zaslané do tlačových kancelárií a viacerých významných médií.


Záber na výstavku fotografií z činnosti SP

Celkovú činnosť SP za uplynulé obdobie dokresľovali i sprievodné akcie v priestoroch kde rokovalo VZ. Bola to výstavka fotografií zo života a činnosti klubov SP, predajná výstava Humanistického kníhkupectva a výstava kníh s tématikou humanizmu, ateizmu a ďalších tém súvisiacich so životom a prácou humanistov na Slovensku.


Na margo

Valné zhromaždenie SP sa koná jeden krát za dva roky. Riadiacimi orgánmi v medziobdobí sú Ústredná rada, ktorá sa schádza dvakrát do roka a Predsedníctvo ústrednej rady, ktoré spravidla rokuje v mesačných intervaloch.

Fotografie z rokovania i zákulisia celej akcie.

Predstavila sa Knižnica SP i Humanistické kníhkupectvo.

Účastnici si mohli vybrať z publikácií vydaných SP v predchádzajúcom období.

Ďalšie zábery na účastníkov rokovania.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk