SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše odporúčanie k sčítaniu 2011
Dôležité upozornenie: Veriaci v sčítaní 2011 nemusia klamať,
občania bez vyznania to majú jednoduché.

[15. 05. 11]

O sčítaní sa už zdanlivo popísalo všetko. Napriek tomu sa ukazuje, že veriaci občan má dilemu, ak sa chce prihlásiť k svojej viere, ale nechce deklarovať príslušnosť k niektorej z cirkví.

Spoločnosť Prometheus ako prvá upozornila na nezmyselné zostavenie otázky v podobe v akej je formulovaná v sčítacom hárku. Štatistický úrad neochvejne stojí za svojim omylom, či paškvilom, ktorý vyprodukoval, ale mnohí, vrátane teológov sa nakoniec pridali k našej kritike a dokonca sa podujali aj hľadať východisko pre veriacich.

Najďalej sa podľa našich vedomosti dopracoval teológ Miroslav Kocúr. Ten však ponúka dosť paradoxné riešenie. Odporúča aby sa veriaci namiesto k svojej viere hlásili k Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí. My nie len, že si myslíme, že to je nesprávne, zavádzajúce v sčítaní, ale aj nečakané navádzanie veriacich, aby klamali a navádza ich na to priamo teológ. Pre zaujímavosť odporúčame jeho článok Ako pri sčítaní vyznať aj nevyznať svoju vieru?

Naše odporúčanie VERIACIM je korektné, nemanipuluje pravdivosť vyjadrenia občana, nenavádza ho klamať a umožňuje mu vyjadriť v sčítaní svoje náboženské vyznanie veľmi presne. Všetko je zrejmé z obrázku.

radave.jpg, 40kB

Občania bez náboženského vyznania to majú jednoduché, označia v hárku pri otázke č. 23 svoje nenáboženské vyznanie začiarknutím položky BEZ VYZNANIA.

lobez.jpg, 16kB

Pre tých, ktorí si chcú zrekapitulovať naše postoje k uvedenej problematike odporúčame článok predsedu Spoločnosti Prometheus Romana Hradeckého Celú svetonázorovú skupinu štát znevýhodňuje a tiež článok vydavateľa Zošitov humanistov Rastislava Škodu Vtieravá otázka.

Ponúkame však aj názory mimo vplyvu Spoločnosti Prometheus. Pre zaujímavosť odporúčame názor blogera Pavla Struhára Sčítanie obyvateľstva a vyznanie — prehra „kritických“ veriacich, alebo článok veriacej Eky Balaškovej Viera v Boha a viera v cirkev nie je to isté

Zapojte sa do sčítania a môžete odpovedať pravdivo a korektne.

Spoločnosť Promethues


Na margo

Ponúkame korektné riešenie pri zvažovaní, čo uviesť v sčítaní 2011 pri otázke o náboženskom vyznaní, pre veriacich občanov i pre občanov bez vyznania.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk