SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity

Spoločnosť Prometheus - spoločnosť svetských humanistov
Únia žien Slovenska


Výzva

Účastníkov seminára na tému: „Reprodukčné zdravie občianskej rodiny po vstupe Slovenska do Európskej únie“, konaného 25.septembra 2004.

Vážený pán Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky
Vážený pán Pavol Hrušovský, predseda Národnej rady SR
Vážený pán Mikuláš Dzurinda, predseda Vlády SR
Vážený pán Ľudovít Kaník, minister práce sociálnych vecí a rodiny SR
Vážený pán Rudolf Zajac, minister zdravotníctva SR
Vážený pán Martin Fronc, minister školstva SR

„Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má právo na ochranu spoločnosti a štátu“, hovorí článok 23 medzinárodného paktu o občianskych a politických právach človeka. Medzinárodný pakt týmto potvrdil a zvýraznil skutočnosť, že práve rodina sprostredkúva kontinuitu života ľudstva. Tvorí rámec pre citovú, ekonomickú, morálnu a etickú pomoc pre rozvoj svojich členov.

Rodina má dominantné postavenie pri realizácii reprodukčného zdravia a reprodukčnej slobody. Sociálna úloha rodiny je daná jej priamou účasťou na reprodukcii človeka na zachovaní ľudského rodu. V ostatných desaťročiach je rodina v kríze. Príčiny sú viaceré. Tento jav je celosvetový a jeho neriešenie ohrozuje celú ľudskú spoločnosť. V roku 1994 vychádzajúc z uvedených skutočností Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento rok za medzinárodný rok rodiny pod heslom „Rodina: Zdroje a funkcie v meniacom sa svete.“ Počnúc týmto rokom každý 15. máj v roku je oslavovaný ako „Medzinárodný deň rodiny“.

Deklarácie Valného zhromaždenia OSN o sociálnom rozvoji ľudstva a následné medzinárodné konferencie o ľudských právach jednoznačne deklarovali reprodukčné zdravie ako súčasť základných ľudských práv. Z nám dostupných informácii a z mnohých získaných skúsenosti našich členov z pripravovaných reforiem v oblasti zdravotníctva a sociálnej oblasti sme nadobudli presvedčenie, že reprodukčné zdravie občanov Slovenskej republiky sa v ostatnom období dostáva na okraj záujmu našej spoločnosti. Potvrdzuje to aj pretrvávajúci veľmi negatívny demografický a populačný vývoj, ktorý sa ešte zhoršuje odchodom ekonomicky a reprodukčné aktívnej generácie odchodom do štátov Európskej únie za lepšími ekonomickými a sociálnymi podmienkami.

K optimalizácii reprodukčného zdravia občanov Slovenska s následným pozitívnym trendom v demografických a populačných ukazovateľoch môže jednoznačne prispieť väčšia angažovanosť štátu v oblasti školstva zdravotníctva a sociálnych vecí. Vstup Slovenska do Európskej únie a aproximácia našich právnych noriem k normám Európskej únie môže mať významný pozitívny účinok na demografické a populačné ukazovatele. Toto je motívom výzvy účastníkov seminára s uvedenou problematikou, upozorniť a upriamiť Vašu pozornosť k plnému a zodpovednému rešpektovaniu v slovenských podmienkach chrániť medzinárodne uznané reprodukčné práva ľudí, ako základné ľudské právo definované na medzinárodných konferenciách organizovaných OSN k dodržiavaniu ktorých sa Slovenské republika zaviazala.

Navrhujeme vo všetkých oblastiach činnosti našej spoločnosti, prehodnotiť, analyzovať, zdokonaľovať a vytvárať sociálo-ekonomické podmienky, výchovne - vzdelávacie podmienky a podmienky pre reprodukčné zdravie občanov našej republiky.

  1. Výchovu všeobecne, vrátane zdravotnej výchovy, sexuálnej výchovy a výchovy k zodpovednému rodičovstvu.
  2. Široké informácie a osveta o reprodukčnom zdraví a jeho zložkách.
  3. Zvýhodňovanie rodín s deťmi
  4. Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, najmä o matku a dieťa na vysokej úrovni a bezplatne.
  5. Vytvárať vhodné ekonomické a sociálne podmienky pri zakladaní mladých rodín.
  6. Optimálne právne normy.

Je to len úzka škála návrhov, na ktoré účastníci seminára poukázali a navrhujú ich do Vašej pozornosti v oblasti Vašej činnosti. Pevne dúfame, že Váš záujem o naše návrhy sa prejaví v ich realizácii v praxi, i keď si uvedomujeme, že efekt sa dostaví až po dlhšom časovom období.

PhDr. Ivan Poliak
predseda Spoločnosti Prometheus
MUDr. Irena Belohorská
poslankyňa Európskeho parlamentu predsedníčka ÚŽS
 
MUDr. Oľga Blašková, CSc
koordinátor seminára Spoločnosť Prometheus
Viera Obšitníková,
koordinátor seminára ÚŽS podpredsedníčka ÚŽS
 
MUDr. Vladimír Cupaník, CSc
prezident Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu,
odborný garant seminára
 
kontaktné adresy:
Spoločnosť Prometheus
Grösslingova 8
81109 Bratislava
e-mail:
blasko@healthnet.sk
Únia žien Slovenska
Štefánikova 4
811 05 Bratislava
e-mail:
uzsbratislava@hotmail.com
 


INFO
Seminár na ktorom bola prijatá táto výzva bol jednou z naších aktivít, ktorými napĺňame program Spoločnosti PROMETHEUS.

Ponúkame vám tiež informáciu o priebehu a programe seminára.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk