SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše dokumenty
Slovenská Zmluva o výhradách svedomia na pokračovanie v Európskej únii

Spoločnosť Prometheus je informovaná z E-zinu National Secular Society v Londýne, že dňa 22. novembra sa konala v Bruseli porada PRACOVNEJ SKUPINY poslancov Európskeho parlamentu pre odluku cirkvi a štátu, ktorá iniciovala preskúmať chystanú zmluvu Slovenska so Svätou Stolicou o výhradách svedomia z právneho hľadiska.

Na tejto porade bol aj Dr. Michael Weniger, poradca prezidenta parlamentu pre náboženské veci, spolu so zástupcami NGO, predstavujúcimi sekulárne humanistické záujmy ako aj predstaviteľ nezávislej skupiny medzinárodných právnikov, ktorí skúmajú tento pripravovaný dokument o výhradách svedomia z poverenia Európskeho parlamentu.

Poslanci pracovnej skupiny Európskeho parlamentu prejavili odhodlanie OBHÁJIŤ demokraciu a priehľadnosť pri rozhodovaní parlamentu. Z diskusie vyplynulo, že skupina právnikov analyzuje veľmi dôkladne pripravovaný dodatok zmluvy Slovenska o výhradách svedomia z hľadiska ĽUDSKÝCH PRÁV, ktoré majú prednosť pred privilégiami akejkoľvek favorizovanej skupiny občanov. Výsledky odborného posudku nezávislej skupiny medzinárodných právnikov možno očakávať koncom tohto roka.


STANOVISKO Spoločnosti PROMETHEUS
k zmluve o výhrade svedomia

V čl. 1 Ústavy SR sa hovorí, že „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Preto je Spoločnosť PROMETHEUS, jediná oficiálna organizácia združujúca svetských humanistov na Slovensku, presvedčená, že Základná zmluva SR so Svätou stolicou, ako aj ďalšie zmluvy z nej vyplývajúce zatláčajú rozvíjajúcu sa demokraciu na Slovensku do úzadia a dávajú katolíckej cirkvi mimoriadne práva nezlučiteľné s právnym poriadkom suverénneho štátu. Prípadné prijatie dodatkovej zmluvy o výhrade svedomia by bolo ďalším aktom pripúšťania netolerancie a diskriminácie tých, ktorí vyznávajú inú vieru alebo presvedčenie, vrátane ich ľudských a občianskych práv. Najzávažnejším zásahom do suverenity SR je predpokladané vytvorenie Spoločného výboru pre uplatňovanie občianskych práv podľa tejto zmluvy. Spájať svedomie s vyznávaním akejkoľvek viery znamená legalizovanie jednej a odmietanie inej náboženskej viery alebo filozofického presvedčenia.

Sme toho názoru, že podobne ako v EÚ ako celku i v niektorých štátoch konkrétne (napr. v Dánsku, Grécku, Portugalsku, NSR, Rakúsku), má aj Ústava SR obsahovať články týkajúce sa správania občanov voči cirkvám, pričom prednosť má rešpektovanie zákona štátu, nie inej inštitúcie, navyše ak sídli v zahraničí. Sme za zásadu dodržiavania takých právnych noriem, ktoré zaručujú rovnakú ochranu všetkých občanov.

Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosti PROMETHEUS

Bratislava, 2. 11. 2005


INFO

Pripájame najnovšiu informáciu z orgánov EÚ, ktoré sa zaoberali otázkou slovenskej Zmluvy o výhrade svedomia. (29.11.05)


STANOVISKO je dokument určený širokej verejnosti, politikom a informačným médiam.

Spoločnosť PROMETHEUS týmto vystupuje za rovnaké práva pre všetkých občanov bez ohľadu na ich svetonázor, náboženské vyznanie politické presvedčenie či rasový pôvod.

Nebojujeme proti veriacím, či náboženstvám, sme však proti klerikalizmu a ideologickému monopolu cirkvi, v sekulárizovanej spoločnosti.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk