SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Podporný list

List EHF do Európskeho parlamentu


[13. 4. 08]

13. apríla 2008.

Európska humanistická federácia by rada vrelo podporila Vašich ctených členov iniciatívy „PACE“ a Vašu rezolúciu o Prístupe k bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva v Európe, o ktorej sa bude rokovať a hlasovať na plenárnom zasadaní dňa 16. apríla, 2008 dopoludnia.

Podporujeme stanovisko Európskej ženskej lobby a siete Medzinárodnej európskej federácie pre plánované rodičovstvo.

Vítame vynikajúcu prácu vykonanú členmi Komisie pre rovnaké možnosti žien a mužov pri napísaní vyváženej správy založenej na skutočných ľudských právach pri prístupe k tomuto citlivému bodu. Ďakujeme iniciatíve „PACE“ za ich odvážny podnet. Práca v záujme odstránenia prerušovania tehotnosti za nie spoľahlivých podmienok a odstránenie trestných sankcií za vyhľadávanie prerušenia tehotenstva zachráni životy žien a prispieva k rovnakým právam žien.

Správa sa zakladá na presvedčení, že prístup k bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva je zásadného významu pre rešpektovanie sexuálnych a reprodukčných práv žien. V skutočnosti celé medzinárodné právo a jeho výklad poukazujú na to, že sa musí uskutočniť celý rad podmienok k tomu, aby ženy a dievčatá mohli požívať a plne využívať svoje ľudské práva.

  • prerušenie tehotenstva musí sa zbaviť trestnosti;
  • sexuálna výchova a plná ako aj presná informácia založená na vedeckých poznatkoch o antikoncepcii musí sa stať ľahko prístupnou;
  • antikoncepčné metódy musia byť také, aby si ich mohli ženy dovoliť a dostupné

Veríme, že rezolúcia koncipovaná Komisiou pre rovnaké možnosti žien a mužov potvrdí tieto princípy a preto nabádame Vás k podpore bez akýchkoľvek pozmeňujúcich dodatkov. Ak súhlasíte s našim stanoviskom, radi by sme Vás požiadali, aby ste počas rokovania sa hlásili k slovu a statočne osvedčili svoju podporu pre práva žien na život, zdravie a dôstojnosť.

S úctou,

 

(podpísaný) David Pollock
prezident
(podpísaný) Dr. Georges Liénard
generálny tajomník

 


Na margo

Európska humanistická federácia zaslala
- členom parlamentu EU,
- parlamentárnemu zhromaždeniu
- a Rade Európy,
tento LIST NA PODPORU rezolúcie o „Prístupe k bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva v Európe“

Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk