SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Náš postoj

Vyhlásenie Spoločnosti Prometheus
k finančnému vyrovnaniu medzi štátom a cirkvami v ČR


[23. 3. 08]

Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov s nemalým záujmom sleduje rokovania o návrhu zákona o náprave niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v dobe neslobody a o vyrovnaní vzťahu medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami v Českej republike. Veď téma odluky cirkví od štátu a ďalšie otázky týkajúce sa financovania cirkví a náboženských spoločností štátom sú nemálo diskutované aj v SR. Zároveň obe samostatné republiky majú v týchto otázkach dosť spoločného nielen v dávnej, ale najmä spoločnej 70-ročnej histórii. Spoločné je napríklad to, že cirkev často získala majetok jeho konfiškáciou u odporcov habsburskej ríše, ako podiel na koristi, vraždením v dobe inkvizície, potieraním iných náboženstiev. Nie náhodou sa práve prvý prezident ČSR T. G. Masaryk zaslúžil o obmedzenie vplyvu cirkvi a jej majetku v novozaloženom štáte.

V návrhu nového zákona sa hovorí o náhrade za majetok , o ktorý prišli po 25. februári 1948, zároveň si však cirkvi nárokujú aj na majetok, ktorý prešiel na štát alebo inú právnickú osobu v dôsledku odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy.

Podporujeme odporcov daného zákona a osobitne českú humanistickú organizáciu Voľná myšlienka v tom, že celková výška prostriedkov vyplácaných cirkvám a náboženským spoločenstvám vo výške 139,26 mld. Kč je neúnosná. Súhlasíme s názorom, že prijatie zákona v navrhovanom znení by znamenalo nadmerné finančné zaťaženie daňových poplatníkov – nekatolíkov, pričom v ČR sa k RKC hlási len 27 percent a vyše 50 percent obyvateľov sa nehlási k žiadnej cirkvi. Sme za jedno aj v tom, že cirkvi sa majú financovať samé, najlepšia by teda bola odluka cirkvi od štátu, o čo sa naša Spoločnosť Prometheus snaží na Slovensku. Aj z odborného rozboru zákonných noriem a rozhodnutí súdov - záverov expertízy Karlovej univerzity vyplýva, že to, čo cirkev vydáva za vlastníctvo v dnešnom slova zmysle, bol v skutočnosti majetok verejnoprávnej povahy, s ktorým mala katolícka cirkev len právo hospodáriť a užívať výnosy z neho. Nie je tajomstvom, že v ČR cirkev v Bernej rule, Tereziánskom katastri a ďalších súpisoch pôdy ako vlastník nikdy nebola uvedená, pretože tento majetok nebol považovaný za majetok súkromný, ale verejný v správe cirkvi. Pritom po roku 1990 bol zadarmo RKC odovzdaný majetok, ktorý voľakedy slúžil cirkvám, a od r. 1950 bol využívaný štátnymi inštitúciami pri vložení veľa investícií na jeho zhodnotenie a stavebné zdokonalenie (napr. časť areálu Národného divadla, kláštor v Brne na Mendlovom námestí).

Súhlasíme s názorom, že dialóg možno rozvíjať a o zmluvách možno rokovať a uzatvárať ich iba vtedy, ak rokujú spolu obaja partneri rovnocenne. Ak jedna strana druhú jednoznačne vydiera - cirkev má dnes tendenciu vydierať štát neúmernými majetkovými nárokmi - je ústretovosť druhej strany vylúčená. Výhovorky na nedostatok ochoty štátu v minulosti sa nezakladajú na pravdivých údajoch. Spoločnosť Prometheus podporuje Voľnú myšlienku - sesterskú organizáciu v ČR v jej presadzovaní nediskriminačného postavenia občanov ČR bez náboženského vyznania v tom, aby sa činnosť cirkví a náboženských spoločností nefinancovala vysokými čiastkami z daní všetkých poplatníkov.

Banská Bystrica, Marec 2008

Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov v SR


Na margo

Toto vyhlásenie bolo prijaté na rokovaní Predsedníctva ÚR Spoločnosti PROMETHEUS a je prejavom podpory snaženiam, českých priateľov, predovšetkým Volné myšlenky ČR.

Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk