SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Vyhlásenie Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus

Spoločnosť Prometheus so znepokojením sleduje pokračujúce úsilie vlády Slovenskej republiky a koaličných strán o postupné zavádzanie prvkov klerikálneho štátu na Slovensku. Po zavedení povinne voliteľného predmetu náboženstvo na prvom stupni základných škôl, čoraz vyššej finančnej podpore cirkví a postupnej transformácii Slovenskej televízie na „katolícku televíziu“ teraz vláda SR prichádza s návrhom na prijatie zmluvy o výhradách svedomia.

Podľa Spoločnosti Prometheus zmluva o výhradách svedomia zasahuje do základných ľudských práv občanov, narušuje princíp rovnosti občanov pred zákonom a poskytuje osobitnú ochranu len príslušníkom katolíckeho vierovyznania. Zmluva ďalej narušuje princíp sekulárneho štátu, keďže je v rozpore s článkom 1 Ústavy SR, podľa ktorého sa štát neviaže na nijakú ideológiu či náboženstvo.

Spoločnosť Prometheus (SP) ako jediná organizácia svetských humanistov na Slovensku vyzýva všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť Slovenskej republiky a zachovanie jej občiansko-demokratického, podľa ústavy sekulárneho charakteru, aby v ešte zostávajúcom čase podporili petíciu proti prijatiu zmluvy o výhradách svedomia, iniciovanú stranou ANO. SP zároveň vyzýva vládu SR a Národnú radu SR, aby zabezpečili rovnaké práva všetkým občanom SR - nielen veriacich, ale i ľudí bez náboženského vyznania.

Bratislava 03.12.2005


INFO

Uverejňujeme Vyhlásenie z rokovania Ústrednej rady, ktorá je druhým najvyšším orgánom Spoločnosti Prometheus. Najvýšším orgánom je Valné zhromaždenie.

Podrobnosti o orgánoch i organizácii si môžete prečítať v stanovach Spoločnosti Prometheus


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk