SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Náš pohľad
Veda vytlačila Boha do mytológie
[03. 01. 10]

Čomu môžu dnes ešte veriť veriaci v katolíckej cirkvi?

Odpoveď na otázku položenú v podtitulku je zdanlivo jednoduchá: Všetkému, čo je napísané v najsvätejšej knihe kníh, v Biblii a teda v Starom a Novom zákone. Realita je však oveľa komplikovanejšia.

Už v roku 1927 Bertrand Russel vo svojej znamenitej prednáške Prečo nie som kresťanom hovoril: „...kedysi mal pojem „kresťanstvo“ význam oveľa jednoznačnejší. Zahrnoval napr. vieru v peklo. Viera vo večný pekelný oheň patrila k základným článkom kresťanskej viery ešte v dobe dosť nedávnej.“ V ďalšom upresňuje: „...musíte veriť v boha a v nesmrteľnosť. Ak neveríte jedno alebo druhé, nemôžete sa právom vyhlasovať za kresťana. Po druhé, ako hovorí už samo meno, musíte mať určitú vieru v Krista. Aj moslimovia veria v Boha a nesmrteľnosť, ale za kresťanov sa iste nepokladajú.“

Zdá sa, že Russelov prístup, a klasifikácia platí aj dnes a na to aby človek vysvetlil prečo nie je kresťanom naďalej stačí „...odpovedať na dve otázky, ktoré sú svojou povahou odlišné: po prvé, prečo neverím v boha a nesmrteľnosť; po druhé, prečo si myslím, že Kristus nebol tým najlepším a najmúdrejším z ľudí, aj keď mu priznávam mimoriadne vysoký stupeň mravnej dokonalosti.“

Oveľa komplikovanejšie to však má dnes veriaci kresťan, ktorý by mal vysvetliť prečo je kresťanom, ak by sa chcel opierať o Sväté písmo. Tým, že cirkev uznala ústami najvyššieho predstaviteľa (čoskoro svätého), pápeža Jána Pavla II. Darwinovu evolučnú teóriu, zmenilo sa toto „sväté písmo“ na zbierku vybraných kresťanských mýtov, ktoré sú už len kresťanskou literatúrou s pochybnou dôveryhodnosťou pre uznanie pravdivosti kresťanského učenia.

Prvé, čo musí dnes rozumný kresťan, ktorý akceptuje autoritu rímskeho pápeža, zavrhnúť je tvrdenie o stvorení človeka spôsobom, ktorý ponúka Biblia a totiž, že ho z hliny zlepil sám Boh. Vo svetle uznanej evolučnej teórie musí chtiac-nechtiac priznať, že sa človek vyvinul z niečoho prvotného, o čom tu teraz nemusíme uvádzať podrobnosti.

Problémy vznikajú aj samotnému súčasnému pápežovi. V stredu 30. decembra 2009 v príhovore k veriacim vo Vatikáne Benedikt XVI. povedal: „Boh vytvoril ženu z Adamovho rebra, a nie napríklad z jeho hlavy, takže nemá byť dominantná, ani jeho slúžka, ale jeho partner," vyjadril sa tak v kázaní zameranom na otázky rodiny. Tento výrok bol citátom parížskeho teológa z 12. storočia Petra Lombarda a vo svetle faktov uznanej evolučnej teórie si teda musíme myslieť, a veriaci kresťan rovnako, že to bola len metafora, ktorá sa už nemôže považovať za pravdivú.

Najnovší úder na pravdivosť Biblie prišiel od veriaceho človeka, profesorky Ellen van Woldeovej z Holandska. Táto uznávaná veriaca znalkyňa Starého zákona sama priznáva, že jej vlastné zistenie, že prvá veta v knihe Genesis je zle preložená a mala by znieť „na počiatku Boh oddelil nebo od zeme“, otriaslo aj ňou samotnou. Nuž a toto zistenie nie je o ničom menej podstatnom, ako o tom, že v biblii nie je zapísaná stvoriteľská funkcia Boha, ako si to dosial mohli veriaci vykladať.

V občianskom živote veriacej verejnosti prevláda názor (ktorý v nej upevňuje cirkevná hierarchia), že nepriateľmi cirkvi, ktorí spochybňujú náboženskú vieru v Boha aj ním „vnuknuté“ dielo Bibliu, sú neveriaci ateisti a všetky možné odnože neznabohov. Keď si však uvedomíme skutočnosť a fakty uvedené aj v tomto krátkom texte, musíme konštatovať, a veriaci kresťan to musí uznať, že najväčšie údery viere v Bibliu zasadili práve veriaci, akými boli nepochybne aj Darwin a Ján Pavol II.

Na Slovensku sa na spochybňovaní mnohých teologických výkladov podieľa teológ a astrofyzik Igor Kapišinský. V kapitole Problém vzniku alebo veda vs. viera v knihe Hmota, život, inteligencia, vznik na margo súčasného pápeža a jeho obdivovateľov píše: „...pálčivé otázky však cirkev pod zámienkou ´modernej´ exegézy (napr. historicko-kritickej metódy) Písma stále iba takpovediac natiera rôznymi nátermi, ale v podstate ich veľmi úspešne zametá pod koberec.

Utvrdzuje nás v tom aj dielo kardinála Josepha Ratzingera (terajšieho pápeža) s názvom Eschatologie – Smrt a život Věčný (1990) z ktorého kvetnatú frazeológiu a zdanlivo učené frázy radi preberajú aj naši kresťanskí intelektuáli, tvrdiac, že to s teológiou myslia dobre.“ (v ostatnom vás odkazujeme na knihu Hmota, život, inteligencia, vznik, ktorá vyšla v roku 2008 vo vydavateľstve VEDA)

Je čas položiť si otázku, či sa humanista, agnostik, ateista, či iný neveriaci musí namáhať aby spochybňoval učenia cirkví, ktoré sa tak usilovne snažia o uchovanie a prežitie náboženstiev. Zo zbežného pohľadu do náboženských zdrojov konkrétnej cirkvi, alebo do zdrojov ich konkurentov, u nás napríklad literatúry Svedkov Jehovových, totiž získavame obrovské množstvo argumentov proti ním samotným.

Odpoveď na ňu je: Áno! Predsudky, povery a staré báchorky len pomaly a neochotne opúšťajú vedomie a myslenie človeka, zvlášť ak ich pomáhajú udržiavať štátom platení funkcionári cirkvi. Tak ako zodpovedný rodič a učiteľ postupne vedie dôverčivé a nevedomé dieťa k pravdivému spoznávaniu života, a sveta okolo neho, tak aj ľudia bez náboženského vyznania musia otvárať oči veriacim bratom a sestrám, ktorí podľahli indoktrinácií báchorkami po dávnych predkoch.

Inou otázkou je, či veriaci človek má zotrvávať na viere, ktorú po tradícii zdedil vo svojom kultúrnom okruhu, komunite, rodine, ak táto nie je podoprená ničím hodnoverným, iba popretím rozumu a očividných do oči bijúcich faktov pred ktorými už nemôžu zatvárať oči ani apologeti tejto viery – cirkevná hierarchia.

Pre veriaceho by bolo lepším a ľudskému rozumu dôstojnejším prístupom povedať si: „Načo veriť v akúsi imaginárnu, nadprirodzenú silu len pre to, že mi to povedali moji najbližší, ktorí ma majú radi. Veď som prestal veriť mnohým iným presvedčeniam, ktoré mi od detstva vštepovali. Začnem ja toho Boha hľadať sám, trpezlivo a vytrvalo, všade a neustále, ale zatiaľ budem dôverovať vlastnému rozumu a rozumným výsledkom ľudského bádania.“

Čo si o tom myslíte vy, milý náš čitateľ? Podeľte sa o svoj názor na diskusnom fóre.


Na margo

Aj v roku 2010 chceme pokračovať v odhaľovaní neudržateľnosti náboženského pohľadu na svet.

Naším cieľom však nie je bojovať proti veriacim ľuďom. Sledujeme myšlienku osvety a propagácie racionálneho pohľadu na vývoj prírody a odmietame kreacionizmus.

Škodlivosť náboženských predsudkov pre spoločnosť i jednotlivcov je spoľahlivo preukázaná historicky a viditeľná i v súčasnosti v národných i medzištátnych konfliktoch.

Náboženstvo je súkromná záležitosť každého jednotlivca. Cirkvi nesmú zasahovať do politiky a verejného života spoločnosti.


Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk