O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV

VIANOCE - kresťanské či pohanské oslavy?

ČASŤ 1. historické korene

Ľudové tradície u nás spolu s indoktrináciou kresťanských tradičných náboženstiev zakorenili v našom vedomí predstavu, že vianočné sviatky a s nimi súvisiace rituály sa konajú na počesť narodenín Ježiša Krista, spasiteľa ľudstva. Tieto kresťanské tradície však majú svoju históriu, ktorá dokazuje neodškriepiteľné súvislosti s POHANSKÝMI zvyklosťami, ktoré existovali dávno pred vznikom samotného kresťanstva.

No treba sa pozastaviť aj nad samotnou historickou skutočnosťou existencie osobnosti Ježiša Krista ako spasiteľa ľudstva zo zorného uhľa INÝCH MÝTOV o spasiteľoch ľudstva, ktoré jestvovali už dávno pred naším letopočtom.

Faktom ostáva, že jezuita osemnásteho storočia Antomaria Lupi zistil svojím skúmaním, že niet takého mesiaca v roku, na ktorý by nebolo pripisované Ježišovo narodenie. Britská Encyklopédia vraví, že " Kresťania narátali doteraz stotridsaťtri odlišných názorov na rok, v ktorom sa Ježiš narodil."

O týchto legendách sme písali na inom mieste ( pozri: Študijné materiály čís.4. na webovej stránke www:slovaksecular.humanists.ws -" Materiály na zamyslenie")

Vyberáme iba jedno porovnanie s mýtom , ktorý dal základ kultu MITRAIZMU, už dávno pred vznikom kresťanstva.

MITHRAIZMUS.

Bol to indo-iránsky kult Mithru , ktorý priniesli v prvom storočí nášho letopočtu rímski vojaci z ťaženia v Malej Ázii. Medzi vojakmi bol veľmi populárny a šíril sa aj ako jeden z najsilnejších konkurentov kresťanstva až do 4. storočia, kedy cisár Konštantín ho potlačil. Pre porovnanie uvedieme iba niektoré črty:

Mithra údajne sa narodil v r. 272 pred NL a vstúpi na nebesia v r. 208 pred NL, teda viac než dvesto rokov pred Ježišom. Mithra bol bohom slnka, známy aj ako „Výšina sveta“. Meno Kristus pochádza zo slova Kris, čo znamená slnko (Boh Krišna bol tiež pomenovaný podľa slnka ) Narodeniny Mithrove sa oslavovali dňa 25 decembra každý rok, čiže v deň keď slnko zostúpilo na svoj najnižší bod na oblohe, aby potom každý rok opäť začalo vystupovať. .Mithra údajne sa narodil v jaskyni, kde ho ošetrovali pastieri a potešovali darmi. Údajne sa narodil z PANNY, ktorú nazývajú „BOŽIA MATKA“ Hovorí sa o ňom , chodil veľa po svete a učil . Nabádal k bratstvu medzi ľuďmi a zjednoteniu sa proti zlu. Robil zázraky a dokonca zobudil jedného človeka z mŕtvych. Vyjadrovali sa o ňom , že ukazuje CESTU, PRAVDU A SVETLO. Pokladali ho vysloboditeľa, za Spasiteľa a božieho pastiera. Učil o nebi na oblohe a o inom mieste ako o mieste večných muk ,. Jeho sviatočným dňom bola nedeľa.. Mal 12 spoločníkov, alebo učeníkov, s ktorými mal poslednú večeru. .Bol pochovaný v hrobe a po troch dňoch vstal z mŕtvych. Jeho vzkriesenie sa oslavovalo na jar každého roka.. Prijímanie nových „veriacich“ bolo sprevádzané kvapnutím kvapky býčej krvi na hlavu, aby sa tak zmyli bývalé hriechy, čím boli súčasne aj spasení a stali sa nesmrteľnými. Mithristi si pripomínali vstúpenie boha slnka na nebo, zjedením kúska pečiva tvaru slnka, teda ako naša žemľa, na ktorom bol vyrytý meč (= kríž ) Mithrov . Toto symbolizovalo jeho telo, potom vypili aj trochu vína, čo symbolizovalo jeho krv. Mithra vravel :“Ten kto nebude jesť z môjho tela a piť z mojej krvi , aby bol jedným s tých čo sú so mnou, nebude spasený.“ Mithristi sa tešili na posledný súdny d, v ktorom mŕtvi vstanú, Mithra príde druhý krát a nastane posledný zápas, ktorý zničí vtedajší poriadok veci , aby nastolil víťazstvo svetla nad tmou, a aby porazil princíp zla. TREBA EŠTE NIEČO DODAŤ ?

V čase zrodu prvotného kresťanstva prevládali „náboženstvá tajuplnosti“. Každé z nich si vytvorilo svojho vlastného SPASITEĽA ( Okrem Mithru to boli v iných kultoch Dionysos, Attis, Iris, Osiris Spasiteľov bolo v histórii ľudstva narátaných pätnásť) Všetci títo Spasitelia nejakým spôsobom predišli svojej smrti, ( niekedy vstali z mŕtvych ).S ich kultom boli spojené rituály, ako spoločná večera, s chlebom a vínom. (Kresťanstvo -Mithraizmus ) Tieto „pohanské“ kulty sa neskôr rozchádzali, avšak ich korene boli rovnaké, vrátane kresťanstva. Vytvorenie mýtu panenského pôvodu nebolo tiež nič originálne. Rituál kresťanského „prijímania“ je len kopia pohanského jedenia tela a pitia krvi pohanských bohov. Krst vodou existoval tiež v pohanských kultoch.

_____________________________________________________________________________

Veľmi povolaným prístupom a s hlbokou znalosťou prameňov sa k tejto problematike vyjadril R. J. Condon (National Secular Society 1974, 1984 and 2000) v brožúrke , o ktorú opierame náš ďalší náčrt SÚVISLOSTÍ s pohanskými mýtami a rituálmi, ktoré existovali dávno pred kresťanskými a boli čerpané syntézou z mnohých prameňov a náboženských doktrín

Oslavovanie Vianoc nie je totiž nič iného ako pokračovanie praktík, ktoré vykonávali naši vzdialení pohanskí predkovia každoročne na oslavu zimného slnovratu po mnoho storočí ešte pred vznikom kresťanstva.

V ANTICKOM RÍME

Za plného rozkvetu Rímskej ríše bola táto kozmopolitnou zostavou národov, v ktorej panoval obdivuhodná tolerancia všetkých náboženských presvedčení. SATURNALIA, ktoré trvali od 17 do 24 decembra, boli prejavom týchto osláv. Končili 25 decembra veľkou hostinou (BRUMALIA) spojenou so stretávaním rodinných príslušníkov a priateľov a výmenou darčekov. Tento deň sa nazýval " Natalis solis invicti" čo znamená "narodeniny neporazeného slnka", čiže slnovrat znamenajúci obrat prírody k podmienkam rozkvetu celej rastlinnej i živočíšnej ríše.

Prívrženci mitraizmu 25 decembra o polnoci sa zhromažďovali vo svojich vysvietených kostoloch s kňazmi oblečenými do bielych rúch a chlapcami páliacimi kadidlá ( tak ako teraz v katolíckych kostoloch na polnočnej omši) Oslavovali tak Mithru , ktorý podľa jeho uctievačov prišiel z neba,, aby spasil ľudstvo od hriechov a bol zrodený z panny 25 decembra. Pastieri sa dozvedeli najskôr o jeho narodení ( rovnako ako v kresťanských predstavách)

Aj Egypťania žijúci v Ríme oslavovali. Ich Boh HORUS narodený z panny prišiel ako spasiteľ sveta. V ich kostoloch ukazovali jasličky alebo válovček s novorodeným HORUSOM a s jeho matkou panenskou ISIS , ktorá stála za ním

Gréci žijúci v Ríme oslavovali až šiesty január. Bol to deň keď kaď panenská bohyňa KORE porodila DIONÝZA, ktorého volali tiež IES, alebo JESUS. Po štyristo rokov oslavovali Gréci tento sviatok- ARMÉNSKA CIRKEV ho oslavuje dodnes.

Rímski gladiátori pochádzajúci z NEMECKA oslavovali YULE, severoeurópsky sviatok znamenajúci OBRAT v ročných sezónach. (Yule je pojem, ktorý znamená "KOLESO" , čo naznačuje otáčajúcu sa periodicitu v ročných sezónach)

Židia tiež oslavovali CHANUKAH, sviatok osvietenia v mesiaci KISLEW (CHASLEW) ktorý prevzali z babylonského mesiaca KISILIMU pripadajúceho na december. Podľa židovskej encyklopédie 25 Chaslew bol dlho sviatkom oslavy zimného slnovratu.


POKRAČOVANIE: zvyky

DOMOV