SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Odporúčame
O viere Rimanov
[23. 11. 08]

Jarmila Vaňková:
Rimania opustili svojich bohov

Záhrady a parky popri vilách boli plné božstiev: sôch faunov, satyrov a nýmf, sprievodov bakchantiek, niobidiek a nereidiek na brehoch umelých nádrží a kanálov.

A pritom majitelia týchto záhrad a parkov už neveria božstvám, ktorými sa obklopujú. Kedysi, ako sme už spomenuli, boli bohovia prítomní v každodennom živote. Strážili rodinu, obetovala sa im soľ, víno i kvety pri niektorých sviatkoch a obradný koláč. Vždy, keď sa Riman vybral na hry, našiel tam hlavné božstvá mesta, ktorých sochy boli uložené na posvätnom ležadle — pulvinar — a zúčastňovali sa na dostihoch, na zápasoch atlétov alebo na predstavení hercov. Každý z veľkých verejných obradov mal za cieľ obnoviť vzťahy rímskeho ľudu a jeho bohov: počas víťazstva i počas pohromy. Senát oficiálne nariadil supplicationes — verejné obradné modlitby prosebné alebo ďakovné. Každý ich môže prežívať podľa svojej chuti, modliť sa k božstvám, obetovať im girlandy kvetov a uliatia vína. Ale rímske náboženstvo zostáva aktom kolektívneho života. Občan sa na ňom zúčastňuje ako súčasť spoločnosti. No on sám ani jeho duša sa na ňom vôbec alebo takmer vôbec nezúčastňujú. Obrady majú jasný účel, sú prejavom pragmatickosti. Inak neuspokojujú ani rozum, ani srdce. Oficiálne obrady od vzniku cisárstva získali nový charakter: supplicationes sa napríklad teraz rozmnožili do krajnosti. Každá udalosť vnútri cisárskej rodiny je zámienkou na prehnané vďakyvzdania. Všetky dni v roku by zďaleka nestačili, ak by sa presne vykonávali návrhy servilného senátu. Pravidelné palácové revolúcie našťastie stihli vymazať nariadenia odhlasované ešte večer predtým a ktoré mali zostať večné. Oficiálne auspície, teda znamenia bohov dané letom vtákov, nie sú už ničím iným ako zbytočným obradom a nikto im už neverí. No vzbudzuje to dôveru, keď konzuli počas veľkých sviatkov opakujú gestá zdedené po predkoch. Budú v nich pokračovať ešte aj vtedy, keď sa cisári stanú kresťanmi. Ale práve preto, že sú to len povzbudzujúce gestá, oslobodzujú obyčajných občanov od skutočného praktizovania. Väčšina občanov už vieru predkov stratila. Hry sú už iba divadlom, a nie formou modlitby.

Na tradičné božstvá sa už takmer nehľadí inak ako iba na témy pre umelcov. Rímske obyvateľstvo začína prijímať bohov a bohyne z Orientu. Prenecháva oficiálnym kňazom kulty určené na zabezpečenie ochrany štátu a zaoberá sa predovšetkým svojou vlastnou ochranou a spásou. Kvôli nej sa Rimania klaňajú egyptským bohom Osirisovi, Iside, perzskému božstvu svetla a dobra Mitrovi a Veľkej. matke bohov, ídskej Kybele z Frýgie. Vyznávači Isidy podstupujú dlhé obdobia pôstu, veriaci Mitru praktizujú odporný krst krvou tak, že nad hrobom, v ktorom sa modlia, ten, kto vykonáva obetu, zabije posvätného býka, ktorého kry ich všetkých zalieva. Orientálne kulty pritom nie sú prejavom niekoľkých fanatikov, duch mysticizmu preniká do všetkých vrstiev spoločnosti. Väčšina Rimanov patrí do nejakého sakrálneho spolku. Osiris a riadi sa pokynmi jeho kňazov. Legálne chrámy však neexistujú, všetko sa odohráva pod rúškom tajomstva, nelegálne a cisári často vyženú tú alebo onú sektu, ale vcelku je tento pohyb nezvratný. Rím, po stáročia spokojný s oficiálnymi náboženskými obradmi, je zaplavený vlnou mysticizmu. Každý si chce, a to za každú cenu, zabezpečiť šťastie v záhrobí. Vstať z mŕtvych tak ako Adónis alebo Osiris, spoznať cesty večnosti pod vedením Dionýza, alebo si zadovážiť hviezdnu nesmrteľnosť, ktorú ponúka Mitra. Vplyv helenizovaných kazateľov je obrovský. Znovu nastoľujú staré eleuzínske alebo pytagorejské témy, ale dramatizujú ich a prifarbujú silnými emóciami či zmyselnou liturgiou.

Prísľuby rozličných mágov sa neobmedzujú len na budúci záhrobný život. Väčšina z nich predáva tiež nádej v záležitostiach tohto sveta. Zrejme v žiadnej dobe nebola taká rozšírená viera v astrológiu. Panuje presvedčenie, že aj ten najmenší jav súvisí s hviezdami. Jeden lekár, pôvodom z Marseille, si dokonca pre svojich pacientov vymyslel diétu podľa postavenia hviezd pri ich narodení a ošetroval ich v súlade s vôľou hviezd. S astrológmi, ktorých nazývali Chaldejčanmi alebo Matematikmi, sa dalo radiť o všetkom, aj o nádeji na smrť príbuzného, od ktorého sa očakávalo dedičstvo, o prekážajúcej manželke alebo manželovi, o úspechu sprisahania rovnako ako o banálnej obchodnej záležitosti. Čoskoro však zasiahla cisárska moc, astrológom sa prikázalo, aby neradili v tajných veciach, vo veciach života a smrti. Ak tento zákaz porušili, zhodili ich z Tarpejskej skaly alebo ich zbili metlami a sťali. Napriek tomu to rozličným podnikavcom nezabránilo, aby pokútne nevyzvedali o osude panovníkov a nekalkulovali s hodinou ich smrti. A astrológovia často necúvli pred ničím, aby sa ich veštby naplnili, mnohí predávali svojim zákazníkom všakovaké nápoje alebo jedy. V rímskych hroboch sa niekedy nachádzajú zvláštne bábiky alebo tabuľky, na ktorých sú napísané magické formuly. Žiadala sa nimi od božstiev, najmä od Hekate, smrť soka, zmrzačenie pretekára na voze, ktorý príliš často víťazil, a podobne. Odkaz pre Hekate často načmáraný na kúsok olova alebo na črep škridly, bol preto zakopaný do hrobu, aby sa ľahšie dostal do kráľovstva mŕtvych.

Travičky, čarodejnice, astrológovia, šarlatáni všetkých druhov, mravne narušení služobníci orientálnych božstiev tvoria za cisárstva odporné a farbisté dno rímskej spoločnosti. Neprekvapuje preto, že úradníci a cisári sa stavali nedôverčivo ku všetkému, čo prišlo z Ázie. Preto sa aj kresťanstvo, najmä spočiatku, zákonite stretlo s podozrievaním. Veď hlásalo učenie o večnom živote, pôst a hrozný príchod Mesiáša, ktorý rozvráti ríše. Podobné názory, hoci nie v takej ucelenej forme, živilo príliš veľa siekt na to, aby to a priori nevyvolalo pokušenie porovnávať ho s nimi.

Najušľachtilejší a najkultivovanejší spomedzi Rimanov neboli chránení, nemali útočisko pred poverami svojej doby, ale vyberali si z nich len tie najvycibrenejšie prvky a tie, ktoré sa zhodovali s filozofickými učeniami. Viera v astrológiu splýva s vierou v Prozreteľnosť, ktorá vládne svetu. Činnosť pripisovaná hviezdam, nebola teda nič iné ako tento božský zásah. Týmto spôsobom Tacitus niekedy vysvetľuje nestálosť a zvraty cisárstva predurčením, ktoré neodvolateľne nesú niektorí vládnuci muži a ktoré ich v určitom momente odsudzuje na istý pád. Verí sa na Fortúnu tak, ako sa na ňu verilo v čase helénskych ríš. Prevraty, vojenské vzbury pravidelne dokazujú, že bohyňa sa vysmieva z predpovedí, povoláva za cisárov ľudí nízkeho pôvodu a zvrhne ich, kedykoľvek sa jej zapáči. Otroci sa stávajú obľúbencami vládcu a v krátkom čase nazhromaždia rozprávkové bohatstvo. Každý si nahovára, že aj naňho sa môže jedného dňa usmiať šťastie. Všetci, pochopiteľne, nechcú vládnuť, ale všetci očakávajú nejakú udalosť, ktorá bude schopná zmeniť ich osud. Drobní ľudia sa ľahko a často stávajú hráčmi. Hod v kockách, šťastná stávka na dostihoch na víťazný záprah, v amfiteátri na víťazného gladiátora, to je večná túžba. Ostražitá moc dodáva chlieb, olej a víno. Ochrancovia rozdeľujú svojim klientom sportulae, košíčky s darom, ktoré doplnia každodennú stravu. O zvyšok sa postarajú bohovia. Preto vidno na Rímskom fóre tento nečinný dav, ktorý počúva advokátov, sleduje sprievody; muži ležia celé hodiny na slnku alebo v tieni, podľa ročného obdobia, a hrajú všetky možné hry na šachovnici nakreslenej priamo na dlažbe. To je obraz úpadku rímskeho plebsu, ktorého pohodlie je vykúpené prácou v provinciách a ktorý trávi celé dni tým, že večne na niečo čaká.


Na margo

Je až podivuhodné, ako sa niektoré zvyky rozpadajúceho rímskeho impéria opakujú v našej dnešnej dobe. Napríklad ten sklon k poverčivosti, túžba po ľahkom živote a rýchlom zárobku v rôznych hrách.

Z knihy:
Jarmila Vaňková
Rímske reálie pre právnikov
IURA EDITION spol. s.r.o. Bratislava 2008
Prvé vydanie
224 strán

Odporúčame túto knihu nie len študentom práva, ale každému záujemcovi o históriu Ríma.

V súvislosti s témou náboženstvo a jeho historickým vývojom tiež odporúčame knihy V. Zamarovského:
Na počiatku bol Sumer
Bohovia a králi starého Egypta
Grécky zázrak
Dejiny písané Rímom


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk