SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
K n i ž n á     p o l i č k a
Učiteľom etickej výchovy
M. Beňo

Vydavateľstvo Rastislav Škoda v edícii k teórii a praxi humanistickej výchovy práve vydáva preklad metodickej príručky a námety pre humanistickú etickú výchovu „Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché“. Túto originálnu prácu autorov Tryntsje de Grootovej a Emmy Klarenbeekovej v anglickom jazyku vydalo Pedagogické študijné centrum humanistickej etickej výchovy v holandskom Utrechte.

Priatelia!

Hľadáme učiteľov, ktorí majú záujem o spoluprácu pri príprave metodických materiálov pre skutočnú, alternatívnu humanistickú etickú výchovu na slovenských školách.

Nie ste to práve Vy? Nepoznáte vo svojom okolí takých pedagógov? Dajte im prosím našu adresu, alebo nám kontakt na ních.

Píšte na adresu alebo e-mail vydaveteľstva, ktoré sú uvedené v stĺpci celkom vpravo.

 

Žiakom základných škôl v Holandsku zákon zaručuje právo na náboženskú alebo nenáboženskú svetonázorovú výchovu v škole. Od školského roku 1969/70 k tejto výučbe prispievajú humanisti a ich príspevok veľmi priaznivo hodnotia žiaci, rodičia i školy. Nenáboženskú svetonázorovú výchovu nazývajú humanistickou etickou výchovou.

Hlavným cieľom humanistickej etickej výchovy v holandských štátnych základných školách je na základe osvojených humanistických princípov naučiť žiakov kritickým a tvorivým spôsobom riešiť problémy mravných hodnôt a noriem; podnecovať ich nezávislé myslenie a konanie, čo im postupne umožní dať zmysel a podobu vlastnému životu, ako aj životu iných. Za týmto účelom bola vytvorená špeciálna metodika (poznaj » skúmaj/skúšaj » vyberaj » hodnoť). Jej hlavnou úlohou je orientácia v smerovaní, nie nariaďovanie a dávanie receptov. Inými slovami, humanisti ako alternatívu k náboženskej výchove ponúkajú žiakom vyučovací predmet, cieľom ktorého je pomôcť im stať sa zrelými zodpovednými dospelými ľuďmi; predmet s dobre premyslenou metodikou, zameraný na ich mravný a sociálno-emocionálny rozvoj.

Hlavnou zásadou je obraz človeka, ktorý zvládol umenie žiť a stal sa z neho empatický občan sveta. Sociálne umenie žiť je tu chápané ako inšpirácia, ako výzva k obnove, ako dlhodobý proces. Spájajú sa v ňom dve hodnoty: radikálne ovládnutie kormidla vlastného života a mnohostranná sympatia s tými, čo sú od iných sociálne hore i dolu. A to nie z povinnosti alebo pre sebaobetovanie, ale preto, že je to súčasťou šťastnej ľudskej existencie. Uvedomelé svetové občianstvo sa týka sympatie k tým, čo sú v sociálnom zmysle hore i dolu od iných, a to aj za regionálnymi a štátnymi hranicami.

Metodická príručka poskytuje pohľad na nenáboženskú svetonázorovú výchovu v štátnych základných školách ako špecifický príspevok humanistov v Holandsku.

Vydanie slovenského prekladu metodickej príručky je výrazom schopnosti vydavateľstva R. Škoda reagovať na veľmi akútnu potrebu tejto literatúry u nás. Potešujúce je, že toto vydanie má podporu zo strany Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov v Slovenskej republike.

Sme presvedčení, že táto príručka aspoň čiastočne vyplní existujúcu veľkú medzeru v tejto oblasti. Pomôže korigovať nejasné predstavy odbornej i občianskej verejnosti o hlavnom obsahu výchovy žiakov – humanistov v škole. Povzbudí učiteľov – humanistov v ich výchovnom úsilí a zvýši ich sebavedomie. Prispeje k demokratizácii výchovy v škole v súlade s demokratickým právom, a tým aj k zvyšovaniu kvality výchovy a vyučovania na školách v Slovenskej republike.


INFO
Späť » do Knižnej poličky

Metodickú príručku „Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché“ si môžete objednať na adrese:

Vydavavateľstvo
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava

Alebo e-mailom: rastskoda@t-online.de

Cena knihy je 50,- Sk, a 15.- Sk poštovné.

Vo vydavateľstve si môžete objednať aj Zošity humanistov z ktorých pravidelne vyberáme na našu stránku.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk