SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Zasadala Ústredná rada Spoločnosti Prometheus

V sobotu 3. decembra sa v Bratislave konalo zasadnutie Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus (SP). Zúčastnilo sa ho 75 percent členov najvyššieho orgánu a 7 hostí. Hlavnou úlohou bolo nielen zhodnotiť činnosť Spoločnosti od apríla t. r. a prijať úlohy na ďalšie obdobie, ale aj vymeniť si skúsenosti z činnosti klubov v jednotlivých oblastiach Slovenska a prijať opatrenia na ich ďalšie rozširovanie i na rast členskej základne spoločnosti, ktorá je jediným oficiálnym predstaviteľom nenábožensky založených občanov v SR.

Členovia ÚR konštatovali, že činnosť sa za posledné obdobie zaktivizovala, rozšírila sa sieť i aktivity klubov SP, ktorých je v súčasnosti už 11 (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Veľký Krtíš, Malacky, Martin, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Senec, Žilina), no i to, že zo strany štátnych orgánov a verejnoprávnych médií sú ľudia bez náboženského vyznania stále diskriminovaní. ÚR prijala vyhlásenie k pripravovanému zákonu o výhrade svedomia, v ktorom sa okrem iného píše: „SP … vyzýva všetkých občanov SR, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť SR a zachovanie jej občiansko-demokratického, podľa ústavy sekulárneho charakteru, aby v ešte zostávajúcom čase podporili petíciu proti prijatiu zmluvy o výhradách svedomia iniciovanú stranou ANO, ku ktorej sa pripojila. SP zároveň vyzýva vládu SR a Národnú radu SR, aby zabezpečili rovnaké práva všetkým občanom SR - nielen veriacich, ale i ľudí bez náboženského vyznania.“

ÚR SP sa uzniesla, že medzi hlavné úlohy spoločnosti patrí šírenie dvojmesačníka Prometheus, ktorý vychádza od februára tohto roku a vďaka ktorému sa vo väčšej miere darí rozširovať myšlienky sekulárneho humanizmu. Členovia Spoločnosti Prometheus zároveň žiadajú primeraný priestor aj pre sekulárnych humanistov vo verejnoprávnych médiách.

Bratislava, 3. decembra 2005

ÚR Spoločnosti Prometheus


INFO

Ústredná rada je druhým najvyšším orgánom Spoločnosti Prometheus. Najvýšším orgánom je Valné zhromaždenie.

Podrobnosti o orgánoch i organizácii si môžete prečítať v stanovach Spoločnosti Prometheus


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk