SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
20. výročie vzniku Spoločnosti Prometheus

Rokovanie ÚR SP a oceňovanie humanistov
pri príležitosti 20. výročia vzniku Spoločnosti Prometheus


[12. 12. 10]

Ústredná rada Spoločnosti Prometheus (UR SP) 4. decembra 2010 na svojom záverečnom rokovaní v roku 2010 ocenila humanistov, ktorí niesli zástavu humanizmu v predchádzajúcom období.

V ďalšom programe Ústredná rada prerokovala Kontrolu uznesení Ústrednej rady Správa o činnosti Predsedníctva ÚR SP, Správu o hospodárení a plnení rozpočtu na rok 2010, Plán práce na rok 2011, Návrh aktivít Kampane ku sčítaniu ľudu v roku 2011, a Návrh rozpočtu SP na rok 2011.

Cieľom tohto materiálu však nie je informovať o celom priebehu rokovania ale iba o jeho slávnostnej časti — odovzdávaní ocenení humanistom, ktorí sa zaslúžili o šírenie humanizmu na Slovensku v priebehu uplynulých 20. rokov. Toto oceňovanie je zavŕšením aktivít, ktorým chcela SP poďakovať všetkým, čo sa výrazne zapojili do jej činnosti v minulom období.


Medaily a plakety pripravené na odovzdanie verným humanistom.


Zvedavý pohľad fotoaparátu na účastníkov rokovania Ústrednej rady a ďalších pozvaných hostí.

Niekoľko fotografii z oceňovania, ktoré sa uskutočnilo v úvode rokovania Ústrednej rady.

prusako.jpg, 10kBsidor.jpg, 37kB
Na malej fotografii vpredu Matej Beňo, v pozadí vpravo preberá ocenenie Peter Prusák z rúk predsedu spoločnosti Romana Hradeckého. Na veľkej fotografii zľava doprava Oľga Blažková, ocenenie preberá Milan Sidor z rúk Romana Hradeckého a Mariana Baťalu, celkom vpravo sedí Ján Chudík.


blaskovao.jpg, 42kBczupil.jpg, 6,2kB
Na veľkej fotografii v popredí zľava doprava Miroslav Kožuch, Július Voskár, ocenenie preberá Oľga Blašková. Na malej fotografii v popredí Rudolf Blaho, za ním vpravo ocenenie preberá Michal Czupil.
obed.jpg, 56kB
Foto pred začiatkom slávnostného obeda.
vestibul.jpg, 50kB
Niektoré tlačené materiály Spoločnosti Prometheus a časopis Prometheus vystavené vo vestibule hotela Danubia Gate v deň rokovania Ústrednej Rady v tomto zariadení.
Nie všetci ocenení sa mohli zúčastniť slávnostného aktu v Bratislave a preto im boli odovzdané pri inej príležitosti alebo v súkromí.

hraskoo.jpg, 9,6kBsabo.jpg, 35kB
Na malej fotografii profesor Pavol Hraško preberá ocenenie od predsedu Spoločnosti Prometheus v súkromí. Na veľkej fotografii preberá Ivan Šabo (vpravo) ocenenie od Stanislava Kizeka (vľavo) vo hvezdárni pri gymnáziu V. P. Thótha v Martine.


Info

Miesto rokovania ÚR SP, ocenenia a ocenení humanisti.

Rokovanie Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus sa uskutočnilo v hoteli Danubia Gate v Bratislave.

Ocenení humanisti si prevzali medailu s nápisom Za vernosť humanizmu, ktorej autorom je sochár Michal Czupil..

Súčasťou ocenenia bola i plaketa s menom oceneného.

Zoznam ocenených je uvedený v abecednom poradí a za menom je uvedený klub/mesto kde žijú a pôsobia:

 • Mgr. Juraj Bárdy, Považská Bystrica
 • doc. PhDr. Matej Beňo CSc., Bratislava
 • JUDr. Rudolf Blaho, Košice
 • doc. MUDr. Oľga Blašková CSc., Bratislava
 • Michal Czupil, Bratislava
 • prof. PhDr. Ing. Jaroslav Čelko DrSc., Bratislava
 • PhDr. Ľudmila Čelková, Bratislava
 • PhDr. Ondrej Dányi CSc., Bratislava
 • prof. Imrich Ferencz CSc., Košice
 • prof. RNDr. Pavol Hraško DrSc., Banská Bystrica
 • prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák DrSc., Bratislava
 • doc. JUDr. Ján Chudík CSc., Bratislava
 • Mária Kendžírová, Prešov
 • PhDr. Bohumír Kvasnička CSc., Bratislava
 • Ľudovít Ludha, Bratislava
 • Mária Marušicová, Pezinok
 • Bohumil Pätoprstý, Pezinok
 • PhDr. Ivan Poljak, Bratislava
 • PhDr. Peter Prusák CSc., Bratislava
 • prof. MUDr. Alexander Rehák DrSc., Bratislava
 • PhDr. Milan Sidor CSc., Prešov
 • Helena Suchovská, Bratislava
 • PaedDr. Ivan Šabo, Martin
 • MVDr. Rastislav Škoda CSc., Bratislava
 • Oluše Valachová, Banská Bystrica
 • Ing. Július Voskár, Banská Bystrica


 • Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
  Spoločnosť PROMETHEUS
  Pod Bánošom 14
  974 11 Banská Bystrica
  Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
  Adresa elektronickej pošty:
  humanist@pobox.sk