SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Hovoria čísla
Štatistické údaje: náboženstvo - etika

Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave (http://www.uips.sk/) poskytol Spoločnosti Prometheus nasledovné štatistické údaje:

I.
O kvalifikovanosti učiteľov etickej výchovy a náboženskej výchovy a odbornosti vyučovania týchto predmetov v základných a stredných školách podľa stavu k 25. aprílu 2005 a porovnanie s výsledkami takéhoto zisťovania v roku 2001.

II.
Prehľady o podieloch (návštevnosti) žiakov základných a stredných škôl na vyučovaní povinného alternatívneho vyučovacieho predmetu etická výchova – náboženská výchova v školskom roku 2005/2006.

Vaše názory a hodnotiace súdy k týmto údajom uvítame a radi uverejníme aj na našej internetovej stránke.

Spoločnosť PROMETHEUS


Na margo
 
Úmyselne sme vynechali naše hodnotenie uvedeného stavu. Každý si môže robiť vlastné závery, bez ovplyvňovania naším pohľadom na tieto štatistické údaje.

Technicka Poznámka:
Súbory sú vo formáte pdf, môžete si ich stiahnuť alebo, vzhľadom na malú veľkosť, čítať priamo z internetovej stránky.


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk