SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Odoprúčame
Len slabý klerikalizmus sa tvári demokraticky
Výber z knihy Štefana Surmáneka.
[22. 11. 09]

II Skutočná tvár vzťahu štátu a katolíckej cirkvi
v podmienkach Slovenskej republiky

„... Len slabý klerikalizmus sa tvári demokraticky;
ak má moc, ukazuje svoju prvú inkvizítorskú dominikánsku tvár...“

S. K. Neumann

2.1 Hlavné príčiny nesystémového riešenia vzťahu štátu a cirkvi v ponovembrovom procese transformácie našej spoločnosti.

V dôsledku podstatných zmien, ku ktorým došlo za ostatných niekoľko rokov v štruktúrach slovenskej spoločnosti a fungovania štátu, ale hlavne v súvislosti s podpisom medzištátnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, sa v radoch politikov, predstaviteľov cirkvi a náboženských spoločnosti (zvlášť medzi reprezentantmi katolíckej cirkvi), ako aj v prostredí odbornej a laickej verejnosti rozpútala diskusia o nutnosti vypracovania a prijatia efektívnych a potrebám dneška zodpovedajúcich noriem a pravidiel, upravujúcich vzájomný vzťah a spôsob koexistencie medzi štátom, resp. štátnymi orgánmi a inštitúciami na jednej strane a cirkvami a náboženskými spoločnosťami na strane druhej. Aktuálnosť a závažnosť uvedeného problému umocňuje tá skutočnosť, že SR sa 1. mája 2004 stala členom a súčasťou Európskej únie, t. j. zoskupenia štátov, ktoré majú bohatú tradíciu a historickú skúsenosť s realizáciou rôznych typom a modelov usporiadania vzájomných vzťahov medzi štátnou (svetskou) mocou a cirkevnými organizáciami, potvrdením čoho je fakt, že v jednotlivých krajinách tohto integrovaného celku sa stretávame s rôznymi a v nejednom prípade aj pomerne vzdialenými a navzájom sa vylučujúcimi spôsobmi realizácia uvedeného vzťahu – od úzkej spolupráce cez indiferentný vzťah až po praktickú realizáciu odluky cirkvi od štátu.

Problém vzťahu štátnych orgánov a inštitúcií k cirkvám a naopak je ešte aj v dnešnej sekularizujúcej sa spoločnosti stále dôležitou a nanajvýš aktuálnou témou, a to v slovenských ale aj v celoeurópskych dimenziách. Riešiť tento problém znamená hľadať odpovede na otázky postavenia, výkonu funkcií a činnosti cirkvi a náboženských spoločností pôsobiacich v štruktúrach modernej spoločnosti, znamená to tiež vytvoriť funkčný systém vzájomného usporiadania vzťahov medzi nimi a štátnou správou, ako aj vypracovanie odborných analýz množstva ďalších problémov, akými je napr. problém financovania a materiálneho zabezpečenia cirkví, nadobúdania a správy majetku, problém postavenia cirkevného školstva v systéme výchovy a vzdelávania, vydávania náboženskej literatúry a tlače, obnovy a údržby sakrálnych objektov a pamiatok a celý rad ďalších, pre štát aj pre cirkev dôležitých otázok. Riešiť uvedené problémy tvoriace jeden nedeliteľný, vnútorne konzistentný celok oddelene, jednostranne a len politicky a mocensky motivovaným výberom, vychádzajúc pritom z momentálnych a parciálnych potrieb zúčastnených strán, teda tak, ako sme toho svedkami na Slovensku, nevedie k ich skutočnému riešeniu. Túto skutočnosť potvrdzuje celé, v podstate málo úspešné a hlavne celospoločenskému konsenzu nezodpovedajúce riešenie naznačených problémov v našom ponovembrovom vývoji, počas ktorého bolo vypracovaných viacero návrhov, prijatých množstva zákonných úprav a zrealizovaných mnoho stretnutí zainteresovaných strán, ktoré však nepriniesli požadovaný efekt a neviedli k skutočnému, ktoré by vyhovovalo kritériám modernej európskej spoločnosti. Je možné skonštatovať, že žiadna ponovembrová vládna reprezentácia SR a jej zákonodarný zbor neriešili tento politicky citlivý problém komplexne a dôsledne, teda systémovo, usilujúc sa o nájdenie všeobecne prijateľného a dlhodobo akceptovateľného konsenzu medzi všetkými zainteresovanými subjektmi. Je možné vyčleniť celý rad príčin takéhoto polovičatého, nedôsledného a konjunkturalistického prístupu k riešeniu uvedeného problému. K tým hlavným a určujúcim je potrebné zaradiť:

  1. Príčiny politického charakteru a zamerania, v dôsledku ktorých kompetentným štátnym orgánom a inštitúciám, ako aj politickým reprezentáciám a relevantným politickým silám pôsobiacim na našej politickej scéne chýbala politická vôľa a odvaha sformulovať a predstaviť verejnosti jasnú stratégiu a následne iniciovať prijatie potrebných krokov vedúcich k systémovému riešeniu, ktoré by navodilo novú kvalitu vzťahov medzi nimi a cirkevnými organizáciami. Obava politikov a politických subjektov zo strany priazne veriacich voličov a predstaviteľov cirkevných kruhov, reprezentujúcich záujmy tej najmasovejšej a najvplyvnejšej, t. j. katolíckej cirkvi, ako aj politická kalkulácia, sledujúca čisto mocenské ciele, do značnej miery tlmila a aj naďalej tlmí a oslabuje postoje a vyjadrenia aj tých subjektov, ktoré vo svojich predchádzajúcich vyhláseniach a pôvodných programoch zaujímali pomerne liberálne a jednoznačné postoje podporujúce realizáciu odlukového modelu usporiadania vzťahov medzi štátom a cirkvami.
  2. Príčiny koreniace v neochote predstaviteľov katolíckej cirkvi (v prípade iných vierovyznaní a cirkví sa to prejavovalo v oveľa menšej miere), motivovanej v prvom rade svojimi ekonomickými a mocenskými záujmami súhlasiť a aktívne sa podieľať na príprave všeobecne akceptovateľného a z hľadiska dlhodobých potrieb rozvoja modernej spoločnosti aj perspektívneho a stabilného riešenia vzťahov medzi nimi a štátnou mocou. Prezentácia ústretovejších postojov zo strany cirkevných predstaviteľov nevyhnutne predpokladá akceptovať existujúce sociálno-politické, ekonomické, kultúrne a zahraničnopolitické charakteristiky slovenskej reality, ale aj širšie chápane európske súvislosti, čo vzhľadom na charakter a zameranie doterajšej činnosti a deklarovaných záujmov a cieľov katolíckej cirkvi a jej hierarchie je málo pravdepodobné.
  3. Príčiny spočívajúce v pretrvávajúcich tradičných, vysokou mierou nedôvery poznačených a novým podmienkam a nutnostiam už nezodpovedajúcich metódach, spôsoboch, prostriedkoch a prístupoch k riešeniu problému tvorby moderného a pre všetky strany aj vyhovujúceho modelu usporiadania ich vzťahov. Súhlas s realizáciou takéhoto modelu predpokladá určitú mieru tolerancie, pochopenia a dôvery ako na strane politických reprezentácií, tak aj na strane riadiacich zložiek cirkevných štruktúr, pretože bez rešpektovania záujmov a cieľov toho druhého a bez ochoty robiť ústupky v komplexe svojich požiadaviek nie je možné dosahovať kompromisné riešenia, ktoré by zodpovedali parciálnym či národno-štátnym záujmom a potrebám občianskej spoločnosti. Žiaľ, je to katolícka cirkev a jej čelní predstavitelia, ktorí (ako názorne poukážeme v ďalších častiach tejto práce), rozširujúc rozsah svojich požiadaviek a posilňujúc sféry svojho vplyvu aj na oblasti politického a verejného záujmu, čo je v príkrom rozpore s európskymi štandardmi usporiadaní vzťahov medzi štátnou mocou a cirkvami, navodzujú situáciu, v ktorej je dosiahnutie konštruktívneho a dlhodobo stabilného kompromisu a priori neuskutočniteľným želaním.

Info
 
Štefan Surmánek
Klerikalizácia verejného života na Slovensku ako prejav a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi
Vydavateľstvo Elfa, s.r.o.
Košice 2009
1. vydanie
132 strán

kniha.jpg, 24kB

Prečítajte si tiež recenziu knihy z pera Mariána Baťalu.

O autorovi:
PhDr. Štefan Surmánek, CSc. (1953) je vysokoškolský pedagóg. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje predovšetkým na problémy tvoriace obsah a výskumne zameranie všeobecnej politológie, dejín, sociálno-politického myslenia a otázok spojených s formovaním vzťahov medzi štátom a cirkevnými organizáciami.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk