SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Stanovisko Spoločnosti Prometheus
SP víta závery experov EK k zmluve o výhrade svedomia

Spoločnosť Prometheus /SP/ ako jediná oficiálna organizácia združujúca svetstkých humanistov na Slovensku je presvedčená, že Základná zmluva SR so Svätou stolicou, ako aj ďalšie zmluvy z nej vyplývajúce zatláčajú rozvíjajúcu sa demokraciu na Slovensku do úzadia a dávajú katolíckej cirkvi mimoriadne práva nezlučiteľné s právnym poriadkom suverénneho štátu. SP je presvedčená, že prípadné prijatie dodatkovej zmluvy o výhrade svedomia by bolo ďalším aktom pripúšťania netolerancie a diskriminácie tých, ktorí vyznávajú inú vieru alebo svetonázor, vrátane ich ľudských a občianskych práv, proti čomu Spoločnosť Prometheus stále protestuje.

Sme radi, že aj nezávislí právni experti Európskej komisie prišli k záveru, že Zmluva SR so Svätou Stolicou sa môže dostať do sporu s princípmi slobody, demokracie a rešpektovania ľudských práv, ktoré vyznáva Európska únia, že upozornili – daná zmluva by mala v SR charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou, čím by naše súdy boli viazané, minimálne by sa mohli odvolávať na jej obsah. Spoločnosť Prometheus dávno upozorňuje, že po prijatí danej zmluvy by boli diskriminaní nielen ľudia bez náboženského presvedčenia, ale aj veriacich iných náboženských vyznaní v SR. Veď v navrhovanej zmluve, podľa ktorej síce každý môže odmietnuť vykonať to, čo je v rozpore s mravoučnými príncípmi, za tie sa však považujú „zásady vyhlásené Magistériom katolíckej cirkvi“.

Spoločnosť Prometheus zastáva názor, že podobne ako v EÚ ako celku i v niektorých štátoch konkrétne (napr. v Dánsku, Grécku, Portugalsku, NSR, Rakúsku), má aj Ústava SR obsahovať články týkajúce sa správania občanov voči cirkvám, pričom prednosť musí mať rešpektovanie zákona štátu, nie inej inštitúcie, navyše ak sídli v zahraničí.

Spoločnosť Prometheus je za zásadu dodržiavania takých právnych noriem, ktoré zaručujú rovnakú ochanu všetkých občanov a preto znovu protestuje proti prípadnému prijatiu Zmluvy o výhrade svedomia v navrhovanom znení. Zároveň vyzýva politické subjekty nájmä vládnej koalície, hlásiace sa k európskym demokratickým tradíciám, aby nezabúdali nielen na pôvodné programy svojich strán, ale najmä aby dodržiavali Ústavu SR, v ktorej sa hovorí, že „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Z tohto dôvodu vyzýva aj média, najmä verejnoprávne, aby v rámci dodržaiavania Ústavy SR dávali priestor aj predstaviteľom nenábožensky založených občanov.

Bratislava, 8. 1. 2006

Za Spoločnosť Prometheus
Miloslava Necpalová, hovorkyňa SP


INFO

Niektoré predchádzajúce stanoviská a vyhlásenia:

  • Vyhlásenie ku klerikálnym snahám
  • Stanovisko k Zmluve o výhrade svedomia
  • Výzva zo seminára Reprodukčné zdravie …
  • Stanovisko a Výzva k vyučovaniu náboženstva

  • Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
    Adresa elektronickej pošty:
    humanist@pobox.sk