DOMOV

ČO JE TO ZA ŠTÁT „VATIKÁN“?



Hoci je dnes ťažké definovať jednoznačne čo je to štát, všeobecne prijaté kritériá sú tieto:

  (1) je to centralizácia a koncentrácia VNÚTORNEJ (štátnej) moci s odmietaním vonkajších zásahov (suverenita)

(2) jeho sekularizácia alebo pri najmenšom jeho nenáboženská podstata, vyžadujúca toleranciu medzi nábožensky rozmanitými skupinami.

(3)zabezpečovanie zákonitých práv občanov, avšak nie nevyhnutne s priamou účasťou občanov pri každodennom rozhodovaní ( tak ako to bolo v starogréckych mestských štátoch)

(4) zabezpečovanie dodržiavania práva, ktoré  vytvára zákonodárny zbor pre  občanov, a uskutočňuje cez systém štátnej moci

(5)administrácia, čiže riadenie zákonom stanovených direktív cez  úradnícky aparát s cieľom zabezpečovať služby pre svojich občanov.

(6) odmietanie zásahov do podstatných zložiek štátneho riadenia zo strany súkromných združení, ako cirkvi alebo iné korporácie. ( Patrick Riley /in Software encyclopaedia)

 Tieto pojmy sa vysvetľujú aj takto:

SUVERENITA vo vzťahu k iným štátom znamená, že takýto objekt je nezávislý a nepodlieha vonkajším zásahom a má právomoc vstupovať s inými štátmi v zmluvné vzťahy, vymieňať s inými štátmi vyslancov, rozhodovať o vypovedaní vojny, alebo uzatváraní mieru, chrániť svoje národné záujmy, držať armádu na obranu štátnych hraníc, starať sa o prosperitu svojich občanov  zapojením do medzinárodnej ekonomiky, vydávať vlastnú peňažnú menu, atď.

 Vatikánsky štát splňuje tieto podmienky iba čiastočne,alebo ich vôbec nesplňuje

 Vo vzťahu k vlastným občanom a vlastnému štátnemu územiu suverénny štát má za ciel ochraňovať občanov pred tyraniou vlády jednej osoby, alebo skupiny osôb-(diktatúrou, alebo oligarchiou) Celá štruktúra má za  ciel ochraňovať život, zdravie a majetok, ako aj  poskytovanie základných potrieb pre občanov , ako školstvo , zdravotníctvo, ochranu rodiny, bývanie , ochranu pred nezákonnými útokmi, a ochranu občanov pri ich pobyte v zahraničí.

K tomuto účelu slúži vláda a špeciálne ministerstvá slúžiace výkonnej moci, zákonodarný zbor slúžiaci legislatíve a súdnictvo so svojou nezávislou rozhodovacou právomocou.

 Pozrime sa z hľadiska  týchto kritérií na štát VATICAN CITY     ( La Citta del Vaticano)

Štát „Vatican City“ nesplňuje z týchto podmienok nasledujúce kritériá:

(1) nechráni svoje národné záujmy, nedrží armádu na obranu štátnych hraníc, nemá vlastnú menu

(2) neochraňuje svojich občanov pred tyraniou vlády jednej osoby, alebo skupiny osôb-(diktatúrou, alebo oligarchiou)

(3) neposkytuje základné potreby pre svojich občanov , ale pre občanov iných štátov ako špecializované (výhradne teologické)školstvo

 (4) neposkytuje ochranu rodiny, pretože jeho občania zväčša majú zakázané mať rodinu.

(5)neochraňuje svojich občanov pred tyraniou vlády jednej osoby, alebo skupiny osôb- (diktatúrou, alebo oligarchiou), práve naopak DONUCUJE ich, aby túto diktatúru prijímali a šírili ďalej  

(6) Neposkytuje svojím občanov výkon spravodlivosti pomocou súdneho konania. ( Nedávny prípad vraždy člena švajčiarskej gardy  musel rozhodovať súd v súsednom Taliansku, ktorý súdil vraha - predstavte si, že by suverénny štát Slovensko nemohol súdiť vrahov, ale by musel požiadať súsedný Maďarský štát , aby to robil namiesto neho ! )

 

Pozrime sa na tieto otázky aj z aspektu geografických kritérií na štát Vatikán: (=Vatican City)

¨      Tento štát  má rozlohu  0,44 km2  má asi   850 občanov výlučne mužského pohlavia , z nich 370 občanov má štátny pas.(teda asi toľko ako malá dedinka niekde na Slovensku) Občianstvo sa nezískava narodením na území štátu, ale prideľuje sa dočasne občanom iných štátov, pokiaľ títo preberú na seba istú funkciu v riadení záležitostí Katolíckej cirkvi. Občania sú predovšetkým členmi riadiacich štruktúr rímskokatolíckej cirkvi, ktorá má svoje sídlo na území Vatikánu, a zamestnanci nižších kategórií, slúžiaci týmto zariadeniam. Zo súsedneho Talianska dochádza do Vatikánu pracovať asi 3000 zamestnancov, čo je tri a pol krát viac než počet "štátnych občanov" Vatikánu. Civilná administrácia štátu je zverená do právomoci Pápežskej komisie pre Vatican City, ktorá menuje guvernéra, avšak táto nemá právo zastupovať  diplomaticky navonok štát Vatikán. Je tu teda paradox, že na čele štátu Vatikán stojí "GUVERNER", ale tento nemá právomoci hlavy štátu.. Na území Vatikánu sídli „okrem toho“ aj ústredný riadiaci orgán rímskokatolíckej cirkvi, ktorý neriadi záležitosti občanov štátu Vatikán, avšak záležitostí občanov majúcich inú štátnu príslušnosť a sídliacich na území celkom iných suverénnych štátov. Touto funkciou sa zaoberá CURIA ROMANA, ktorá  nemá nič spoločného so záujmami občanov samostatného štátu Vatikán

 Pozrime sa na tieto otázky aj z aspektu vzájomných vzťahov Slovenska a Vatican City:

Slovensko uzavrelo ZÁKLADNÚ ZMLUVU s Svätou Stolicou, teda nie so štátom „Vatican City“

Zámena pojmov Vatican City a „Svätá stolica“ poslúžili teda na to, aby sa zamaskovala skutočnosť, že sa tu nejedná o medzinárodnú zmluvu s iným suverénnym štátom, ale o zmluvu, ktorá sleduje cieľ nadiktovať Slovensku – ako suverénnemu štátu ZVÝHODŇOVANIE  jedného z mnohých vnútroštátnych subjektov- Katolíckej cirkvi, teda zásah do suverenity Slovenského štátu.

 Z hľadiska spôsobilosti uzatvárať zmluvy, Svätá Stolica“ si (diplomaciou a historickými ohľadmi na jej minulosť, alebo inými cestičkami?) vydobyla isté mimoriadne postavenie v OSN , ktoré je však anachronizmom, kritizovaným preto, že vytvára v zrkadle nových medzinárodných dokumentov proti diskriminácii akéhokoľvek druhu -precedens pre VŠETKY ostatné náboženstvá)

Tým že tieto ostatné svetové náboženstva nemajú postavenie nečlenského štátu- stáleho pozorovateľa, vytvára sa tu precedens, čo by vyžadovalo buď uznať VŠETKY RIADIACE ZLOŽKY ostaných náboženstiev za nečlenské štáty- stálych pozorovateľov pri OSN, alebo ZRUŠIŤ toto postavenie Vatikánu a ponechať mu také isté postavenie pri OSN ako majú iné náboženské organizácie  Každé iné náboženstvo je totiž reprezentované v OSN, iba ako Svetová Rada Cirkví, okrem „Svätej stolice“, ktorá takto má  až dvoje dvierok otvorených na ovplvňovanie OSN . Výsledok je teda paradoxný: Štát s 850 občanmi- vrátane služobníctvo, zasahuje do osudov celého ľudstva, ktorého počty už prekročili cifru šesť miliárd!

 (Literatúra:1.-Anika Rahman http://www.crlp.org/041999holysee.html   a tiež http://www.crlp.org/030895churchstate.html )


"Svätá Stolica" sa stala nečlenským štátom - pozorovateľom v Organizácii Spojených Národov na svoju vlastnú žiadosť a bez formálneho hlasovania OSN; Ako sa to vlastne stalo?

Štátnosť Vatikánu sa odvodzuje z Lateránskej zmluvy r. 1929 uzavretej medzi pápežom Piom XI a vodcom fašistického Talianska B. Mussolinim. Jej cieľom bolo OHRANIČIŤ majetok cirkvi a jej centrálne administratívne orgány od sekulárnych zákonov, ktorými sa mal riadiť Talianský štát.. A tu práve došlo k vnášaniu chaosu do vzťahov,  tým že Svätá stolica  sa svojvoľne vyhlásila ( čo však  žiadnou medzinárodnou zmluvou nebolo uznané) za vrcholný orgán DVOCH INŠTITÚCIÍ :KATOLÍCKEJ CIRKVI  a VATIKÁNSKEHO ŠTÁTU.

Ako si vymámila Svätá stolica svoje postavenie nečlenského štátu- stáleho pozorovateľa pri OSN ?

V roku 1946 bolo treba urobiť úpravy v OSN, aby sa mohlo Švajčiarsko prijať za členský štát OSN, pretože švajčiarská ústava nedovoľovala plné členstvo. Vytvoril sa AD HOC  predpoklad, že štáty, ktoré sú členmi iných  medzinárodných organizácií sa môžu uchádzať aj o mimoriadne členstvo v OSN., čo Švajčiarsko využilo, keďže bolo členom celého množstva iných medzinárodných organizácií

O päť rokov neskôr , v r. 1951 pápež Pius XII, požiadal OSN o prijatie za člena, zneužijúc podmienku, že uchádzajúci štát musí byť členom  medzinárodných organizácií. Na odôvodnenie uviedol svoje člensťtvo v DVOCH ( ! ! ) medzinárodných  organizáciách:: ČLENSTVO  V POŠTOVEJ ÚNII a členstvo v MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNII.( Vatikán má svoju vlastnú rádio vysielaciu stanicu, čo použil ako argument pre prijatie do OSN ako nečlenský štát - pozorovateľ. ) (poznámka: nemala by aj Koliba v Bratislave snáď nárok na členstvo v OSN s pozorovateľským štatútom?)

Tieto dôvody vyhlásili za porovnateľné s dôvodmi, pre ktoré sa udelilo členstvo Švajčiarsku. Toto členstvo bolo vyhlásené vtedajším tajomníkom OSN (U Thant-om) bez formálneho hlasovania .

Prosíme porovnajte Vatikán so Švajčiarskom a každý musí prísť k záveru, že to je „ako nebe a dudy“.

 

Slovensko prežíva teda v súčasnosti jeden „zážitok“ – „štátnu návštevu“ štátu Vatican City, alebo snáď nie tohto štátu, ale „Svätej stolice“? Nevieme na to odpovedať, pokúste sa odpovedať sami.

Má táto ŠTÁTNA návšteva za cieľ dohovoriť obchodne kultúrne vzájomne výhodné vzťahy medi týmito dvoma suverenými štátmi ?

 Má namiesto toho iné ciele, ktoré sledujú záujem jednej z mnohých etablovaných cirkví? Nevieme na to odpovedať, pokúste sa odpovedať sami.

 

DOMOV

O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

 

Kritériá štátnosti

Vatikán nesplňuje krtériá

Geografické kritériá

Ako sa Svätá Stolica dostala do OSN