SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
TOPlist 
 
 
Stanovisko Spoločnosti Prometheus

Referendum a ľudské práva


nenene.jpg, 43kB

[04. 02. 15]

Stanovisko Predsedníctva Spoločnosti Prometheus
k referendu, ktoré sa bude konať 7. 2. 2015

Na konferencii k problematike ľudských práv a ich stave na Slovensku, organizovanou podpredsedom vlády, ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, referujúci konštatovali unisono jednu zaujímavú skutočnosť: Slovenská republika má v ústavnej rovine vynikajúcim spôsobom zapracované základné medzinárodné ľudsko-právne dokumenty a garantované základné ľudské práva skutočne pre všetkých. Na druhej strane však už v rovine praktickej aplikácie týchto základných ľudských práv je problém, často aj v rovine prijímania nižších právnych noriem (národných zákonov), ktoré svojim obsahom a praktickým dosahom často znemožňujú, resp. obmedzujú uplatňovanie deklarovaných základných ľudských práv garantovaných ústavou v každodennom živote občanov.

Príkladom tejto skutočnosti je aj praktická realizácia referenda, ktoré prezident Slovenskej republiky vyhlásil na 7. februára 2015. Oficiálne ide o občiansku aktivitu 120 občianskych združení zlúčených do Aliancie za rodinu, ktoré získaním 400 tisíc podpisov vyvolali tzv. referendum o rodine. Ak si však podrobnejšie pozrieme pôvod týchto 120 občianskych združení tak zistíme, že z nich minimálne 87 je buď priamo zriadených katolíckou cirkvou (ako napríklad Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy), alebo priamo organizovaných a podporovaných katolíckou cirkvou (ako napríklad Hnutie fokoláre na Slovensku). V tejto súvislosti potom vyvstáva otázka akú úlohu hrá katolícka cirkev v tomto referende?

Postavenie katolíckej cirkvi na Slovensku nestanovuje len zákon č. 308/1991 o náboženskej slobode a postavení cirkví a náboženských spoločností, ale najmä tzv. Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou č. 326/2001 z novembra 2000. Touto zmluvou a následnými dvoma uzatvorenými zmluvami o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách (zákon č. 648/2002) a o katolíckej výchove a vzdelaní (zákon č. 394/2004) získala katolícka cirkev privilegované postavenie v slovenskej spoločnosti.

Na základe súčasnej právnej úpravy všetci občania Slovenskej republiky prostredníctvom svojich daní finančne podporujú činnosť 11 biskupských úradov katolíckej cirkvi, 2 829 katolíckych duchovných, 1 516 farských úradov a prevádzku 4 496 kostolov (podľa štatistických údajov z roku 2012). Okrem toho osobitne finančne podporujú Konferenciu biskupov Slovenska, ústredie Katolíckej charity, prevádzku ďalších 59 vojenských a policajných farských úradov.

Súčasne má katolícka cirkev finančne i právne zabezpečené vyučovanie katolíckej výchovy na štátnych základných a stredných školách, činnosť katechetických centier na štátnych vysokých školách. Štát však finančne podporuje vo významnej miere (80 %) aj prevádzku cirkevných škôl od materských po vysoké školy.

Cirkvi majú štátom právne garantovaný vstup do štátnych nemocníc, väzníc, nápravných zariadení, sociálnych domov, či domov dôchodcov. Majú právne garantovaný vstup do verejnoprávnych médií, samostatnú redakciu a vysielací čas v rozhlase i televízii. Je katolícka cirkev pri takto nastavených podmienkach pre svoje pôsobenie skutočne len nezávislým pozorovateľom?

Práve naopak, toto privilegované postavenie je zneužívané rôznymi cestami (aj cez občianske združenia, politické strany, či priamo vystúpeniami vrcholných cirkevných predstaviteľov) na šírenie názorov, ktoré priamo dehonestujú všeobecne uznávané hodnoty rodovej rovnosti akceptované v Európskej únii. Súčasne sa k ich šíreniu zneužívajú všetky organizačné a priestorové možnosti dané súčasnou právnou úpravou. Dokazuje to okrem množstva iných príkladov priamy prenos z katolíckej omše, kde osobne metropolita slovenskej katolíckej cirkvi arcibiskup Zvolenský prečítal list konferencie biskupov vyzývajúci k účasti na referende a podpore kladných odpovedí. Samozrejme vysielaný nie v besede k referendu, ale osobitne počas štátom garantovaného, plánovaného vysielania katolíckej omše v slovenskom rozhlase.

Skutočne má druhá strana rovnaké možnosti reagovať a otvorene diskutovať k problematike referenda? Je diskusia o problémoch referenda rovnocenná, za rovnakých podmienok pre všetky zúčastnené strany? Ako môžu občania v referende slobodne rozhodnúť, zvážiť argumenty oboch strán, keď sa k nim dostávajú informácie väčšinou len z jednej strany? Ukazuje sa, že právo na slobodu názoru a jeho vyjadrenie máme všetci, možnosti na jeho šírenie a zverejnenie len niektorí.

Členovia predsedníctva Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus — združenia svetských humanistov sa na svojom zasadnutí zhodli na stanovisku, že realizácia referenda za takýchto podmienok, jeho obsah a zameranie jednoznačne ukazujú, že toto referendum nie je o možnosti vytvárať rodinu, vychovávať svoje deti v súlade so svojim presvedčením a názorom na svet, ale je to referendum o presadení jedného názoru za normu pre celú spoločnosť.

Účasť na takomto referende je len potvrdením tejto falošnej hry. Príkladom by nám mal byť Mahátma Gándhí a jeho postoj občianskej neposlušnosti. Dodržme intelektuálnu poctivosť a občiansku statočnosť a svojou neúčasťou na referende dokážme, že si vážime demokraciu, občianske práva a slobody pre všetkých. Je najvyšší čas naplniť prvú z 31 požiadaviek moravských katolíkov z roku 1989: odluku cirkvi od štátu. Lebo spojenie oltára a trónu je prekážkou naplnenia ľudských práv a slobôd na Slovensku pre všetkých občanov bez rozdielu.

Za predsedníctvo Spoločnosti Prometheus:

PhDr. Roman Hradecký a JUDr. Stanislav Kizek


Info
 
Prečítajte si tiež
Vyhlásenie Spoločonsti Prometheus
k referendu z 3. 12. 2014

ndm.png, 2,2kB

NA ZLÉ
OTÁZKY
NEEXISTUJÚ
SPRÁVNE
ODPOVEDE

Odporúčame názory
ľudí ktorých poznate


Copyright © 2000—2015 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk