SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečítali sme u iných
S mobilnou spovednicou k veriacim

Michael Ragg

Organizácia "Cirkev v núdzi / Pomoc kňazom východu" chce nanovo oduševniť veriacich v Nemecku pre spoveď, a to - mobilnou spovednicou. Spovedný "mobil" bude jazdiť pod patronátom biskupa z Eichstättu Dr. Waltera Mixa a bude zadarmo k dispozícii farám a duchovným spoločnostiam. Pri veľkých celoštátnych podujatiach, ako bude napríklad Svetový deň mládeže v Kolíne roku 2005, ale aj bez osobitného podnetu, má dať ľuďom na verejných priestranstvách príležitosť pohovoriť si s kňazom, vyžiadať si dušpastiersku radu a, ak budú chcieť, sviatosťou pokánia budú môcť dať do poriadku svoj vzťah k bohu. Spovedný mobil je vlastne skriňový VW, ktorého vnútro je zariadené na spovedné rozhovory.

Riaditeľ nemeckej vetve Cirkvi v núdzi v Mníchove, Klaus Wundlechner, predstavil auto verejnosti týmito slovami: "Spovedný mobil navádza na spoveď, na túto úžasnú spásonosnú božiu ponuku, na ponuku zmierenia s Bohom, navrhovú všetkým ľuďom a osobitne životu každého jednotlivca." Po desaťročiach tratiacej sa praxe spovede je v súčasnosti prah temnej spovednice v prázdnom kostole pre mnohých ľudí príliš vysoký. Preto je úlohou cirkvi "ísť veriacim so spovedelnicou v ústrety", ukázať im vystretú božiu ruku.

"Mnohí ľudia hľadajú vedome alebo nevedome oslobodenie od viny", hovorí Klaus Wundlechner, "a to aj v praxi psychoterapeutov, ktorí im v tom ani pri najlepšej vôli nemôžu pomôcť. Dnes sa často robí pokus vyhovoriť pacientovi jeho pocity viny - tým sa však tento len zatláča do pozadia a život ďalej zaťažuje, povedzme, difúznymi úzkosťami, ktorých pôvod ostáva nespoznaný. Pritom Boh len čaká na to, aby odpustil aj najťažšiu vinu a umožnil človeku nový začiatok."

Pojazdnou spovednicou nadväzuje Cirkev vnúdzi na tradíciu "kaplnkových vozov": to boli na kostol / kaplnku prebudované nákladné autá, navrhnuté zakladateľom organizácie Cirkev v núdzi, pátrom Werenfriedon van Straaten, ktoré zabezpečovali v povojnových rokoch dušpastiersku činnosť medzi Nemcami-katolíkmi, vysídlenými z oblastí východnej a strednej Európy.

Oficiálne predstavený, biskupom Mixom požehnaný a na cestu vyslaný bol prvý spovedný mobil na medzinárodnom kongrese "Miesto stretnutia svetová cirkev", organizovanom Cirkvou v núdzi v dňoch 3.-5. marca v Augsburgu. Teologička Ulrike Wolitzová tam mala referát na tému "Otvorené nebo nad spovednicami" a počas celého kongresu bolo možné v mobilnej spovednici sa vyspovedať.

Pozn. prekladateľa: Táto lakonická správa o situácii v katolíckej cirkvi z pera veriaceho hovorí sama za seba. Náboženstvo moderného človeka, ktorý bol bez vlastného pričinenia pokrstený a na tom základe vyplnil dotazník pri sčítaní obyvateľstva, je zostavené podľa jedálneho lístka; menu sa neakceptuje; spoveď sa nepraktizuje; žiaľ deti sa ďalej krstia, birmujú, (po prvý raz) ženia / vydávajú v kostole a nad hrobom budú mať kríž; situácia v Nemecku a na Slovensku je temer rovnaká. Medzi toľkými bôľmi predsa len jedna veľká radosť: aj bez filozofických úvah o škodlivosti pojmu hriech (napr. Nietzscheho Antikrist, odst. 49, s. 54) sa dnešní ľudia vyhýbajú spovedi, a to už najmenej od polovice, ak nie od začiatku minulého storočia.

Cirkev v núdzi, 20.02.2004 a 25.03.2004


Na margo
 
Čo dodať?
Článok hovorí o "hĺbke" viery veriacích Presne to vystihuje aj poznámka prekladateľa. Ale názor si urobte sami.

Príspevok sme prevzali zo Zošitov humanistov č. 43 máj 2004


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk