SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z našich zdrojov
Ježiš versus Spartakus
[15. 6. 08]

Anton Daniel

V 70. rokoch pred n. l. zažil staroveký Rím najväčšie povstanie otrokov, ktoré mohlo následne zapríčiniť až úplný pád rímskeho otrokárskeho zriadenia.

V roku 73 pred n. l. zhromaždil na svahu Vezuvu trácky gladiátor Spartakus 70-tisíc vyzbrojených gladiátorov a otrokov na úteku. V mnohých bitkách potom v severnom a strednom Taliansku vzbúrenci stále porážali légie, ktoré Rím proti nim vyslal. No keď Spartakovo vojsko zamierilo na juh, začali ho vzbúrenci postupne opúšťať a odchádzali domov. A tak v rozhodujúcej bitke v roku 71 pred n. l. dokázal M. L. Crassus so svojimi légiami poraziť oslabených vzbúrencov – v tomto boji padol aj sám Spartakus. Šesťtisíc ranených a zajatých Spartakových bojovníkov nechal potom Crassus ukrižovať – tieto kríže, na ktorých odsúdenci dlho umierali vo veľkých bolestiach, lemovali Appiovu cestu po celej dĺžke od Capuy až po Rím. No toto hrozné divadlo, ktoré malo odradiť utláčané masy od ďalších povstaní, nedokázalo zahnať veľký strach, ktorý vyvolalo Spartakovo povstanie u otrokárov. Uvedomili si, že počet otrokov výrazne prevyšuje počet slobodných občanov a že v budúcnosti by takéto povstanie mohlo strhnúť aj ďalšie zotročené a zbedačené davy a dobyť Rím, ba nakoniec zapríčiniť aj rozvrat celého Rímskeho impéria. Tento strach ustúpil až neskôr, keď sa začalo šíriť nové náboženstvo – kresťanstvo.

Vidina večnej blaženosti

Väčšina nových náboženstiev sa dostávala do Ríma z východných provincií – prinášali ich potulní kazatelia, obchodníci a vojaci; takto tam prišlo okolo polovice 1. storočia n. l. aj kresťanstvo. Jeho hlásatelia získavali nových vyznávačov nádejou, že sa čoskoro vráti na Zem akýsi syn kráľa menom Ježiš, ktorý prinesie otrokom slobodu, odkúpiac ich naspäť od otrokárov, preto ho títo chudáci v modlitbách oslovovali ako svojho Vykupiteľa (Redemptor). A neskôr ich vraj vovedie tento Vykupiteľ do kráľovstva svojho otca, ktoré sa nachádza kdesi na nebesiach. Vidina sľubovanej večnej blaženosti v onom „nebeskom kráľovstve“ bola taká podmaňujúca, že sa nové náboženstvo, napriek počiatočnému prenasledovaniu zo strany štátnej moci, rýchle rozšírilo, nachádzajúc si vyznávačov medzi najbiednejšími vrstvami. No časom si začalo získavať aj vyššie vrstvy – najmä keď otrokári (v ktorých od Spartakovho povstania tlel neustály strach) zistili, že v prípade kresťanstva nejde o žiadne nové buričstvo; naopak, že toto nové náboženstvo pacifikuje všetky revolučné myšlienky, odvracajúc pohľad veriacich od pozemského utrpenia na „nebeské kráľovstvo“ (kam sa, pravda, dostanú až po smrti).

Kresťanstvo predĺžilo existenciu otrokárstva

Kresťanskí kazatelia nabádajú svoje „ovečky“, aby „dávali cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie“, poučujúc ich tiež, že „blahoslavení sú tí, ktorí netúžia po bohatstve, lebo im bude patriť nebeské kráľovstvo“. Za túto službu prestáva byť kresťanstvo prenasledované – v roku 313 n. l. ho cisár Konštantín zrovnoprávnil s ostatnými náboženstvami a o krátky čas sa kresťanstvo stáva vládnucim náboženstvom. Kresťania niekoľkokrát márne čakali na sľubovaného Vykupiteľa – čas jeho „druhého príchodu“ bol stále posúvaný, kým nebol neskôr definitívne odsunutý na „koniec sveta“. Vtedy vraj zas príde Ježiš, ale už nie ako Vykupiteľ, lež ako Sudca, ktorý bude súdiť „živých aj mŕtvych“. Ak by bolo kedysi zvíťazilo Spartakovo povstanie, nikdy by nebolo našlo kresťanstvo živnú pôdu pre svoju existenciu – možno by bolo ešte nakrátko živorilo v Palestíne, no časom by bolo úplne zaniklo, ako sa to stalo s mnohými inými náboženstvami. Kresťanstvo svojím pacifikačným učením nielen predĺžilo existenciu otrokárskeho systému, ale po páde otrokárstva pomáhajú kresťanské cirkvi udržovať pri živote aj ďalšie vykorisťovateľské systémy (z čoho, pravda, majú v prvom rade osoh ony).


INFO

Tento text nájdete v druhom čísle časopisu PROMETHEUS za rok 2008


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk