SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Historické medzníky

Cirkev a Slovenské národné povstanie


[31. 8. 09]

Ivan Poljak

Autor nám zaslal svoje poznámky - myšlienky, ktoré ho napadli v týchto dňoch, kedy si pripomíname jeden zo slávnych medzníkov našej novodobej histórie.

pohis9.jpg, 24kBObrázok zo seriálu Povstalecká história - zasadanie ilegálnej Slovenskej národnej rady: Ladislav Novomeský (Leopold Haverl), dr. Gustáv Husák (Michal Dočolomanský), Ján Ursíny (Ján Bzdúch), dr. Jozef Lettrich (Vladimír Brabec) a pplk. Ján Golián (Radoslav Brzobohaty).

Ivan Poljak píše:
Sledujem televízny seriál Povstalecká história (neviem už koľký krát) a oživujem si vedomosti o tomto významnom medzníku našej histórie. Som rád, že o tom hovoril aj predseda vlády Fico na ústredných oslavách v Banskej Bystrici.

Zamýšľam sa nad tým, ako sa v tomto období zachovali vrcholní predstavitelia katolíckej cirkvi.

Biskupská konferencia na svojom zasadnutí v Banskej Bystrici sa poponáhľala s jeho jednoznačným odsúdením a vydaním pastierskeho listu vyzvala veriacich, aby pomáhali nemeckých jednotkám pri obnovení poriadku na Slovensku. Dokonca chválila, ako oddiely zabijakov POHG postupovali proti povstaleckým jednotkám. Je známe aj to, že predstavitelia cirkvi vo svojich vystúpeniach nazývali príslušníkov partizánskych oddielov banditami a zločincami (používali rovnaký slovník ako príslušníci nemeckej okupačnej moci).

Chcel by som spomenúť konanie banskobystrického diecézneho biskupa Dr. Andreja Škrábika, autora stupídneho antikomunistického pamfletu „Červené Slovensko“, ktorý slúžil ďakovnú omšu po potlačení povstania za účasti prezidenta Tisa a generála Hoffleho, ktorý hral na organ. Pravidelné kontakty s Nemcami udržiavali aj biskupi Kmeťko a Nécsey.

Ešte chcem spomenúť, že Dr. Škrábik bol aktívnym kolaborantom, o čom svedčí napríklad prípad správcu fary Zvolensko-slatinskej farnosti Ľudovíta Veselého. Tento vlastenec sa pokúsil utiecť so skupinou dôstojníkov slovenskej armády do zahraničia. Bol však zadržaný a internovaný. Po porážke povstania sa mu podarilo ukryť v zvolenskom seminári, ktorého vicerektor ho udal Nemcom. Nakoľko bol Veselý medzi veriacimi mimoriadne obľúbený, títo sa obrátili na Škrábika, ktorého dobré styky s Nemcami boli známe, aby sa za farára prihovoril. Biskup však ho suspendoval za neposlušnosť a neurobil vôbec nič na jeho záchranu. Veselého potom v Kováčovej popravili, takže Škrábik svojou nečinnosťou zavinil jeho smrť.

Keď už Slovensko prestalo byť spoľahlivým vazalom Nemeckej ríše, poslal sem Hitler osobitné jednotky SS pod velením generála Bergera. Vo svojej knihe „Barbarská noc“ kardinál Korec spomína, ako sedel v jednej cele so spomínaným generálom a píše, že to bol vzdelaný a sympatický chlap. Napadá ma, čo vedie k sympatiám medzi ortodoxným jezuitom a SS generálom. Pravdepodobne sú si blízki, pretože sú obidvaja netolerantní a majú odpor voči všetkému pokrokovému a demokratickému.


Na margo

Sviatok 29. augusta je v kalendári Spoločnosti Prometheus zapísaný, ako sviatok humanistov na Slovensku.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk