SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z iných zdrojov
Udalosti na zamyslenie.
(Z rôznych zdrojov)

Zmena v misáli.
Židia žiadajú škrtnúť v katolíckej omšovej knihe z roku 1962 veľkopiatkovú modlitbu za obrátenie Židov na katolícku vieru. Tento liturgický obrad sa dá nesprávne chápať ako ospravedlnenie antisemitizmu, píše sa vo vyhlásení jednej organizácie pre ľudské práva v Los Angeles. Rabín Abrahám Cooper dodáva, že „antisemitské témy sú naďalej časťou kresťanského posolstva katolíckych tradicionalistov.“ Centrum Simona Wiesenthala privítalo s uspokojením vyhlásenie vatikánskeho kardinála štátneho sekretára Tarcisia Bertoneho, že o škrtnutí tejto spornej modlitby sa seriózne uvažuje. (reuters 20. 07. 2007)

Credit Suisse ponúka fondy požehnané Vatikánom.
Švajčiarska veľkobanka Credit Suisse (CS) vytvorila s požehnaním Vatikánu investičný fond, ktorý rešpektuje kresťanské hodnoty. Pápežská univerzita Regina Apostolorum v Ríme podľa vyjadrenia CS potvrdila, že tento fond je zlučiteľný s kresťanskými hodnotami: nepripúšťa investície do podnikov, ktoré zarábajú na výrobe zbraní, na pornografii, na stávkach a hazardných hrách a iných činnostiach, pri ktorých dochádza ku konfliktu medzi ziskom a morálkou. Rendita „Fondu kresťanských hodnôt“ však nebude odlišná od rendity klasických investícií.

Na rozdiel od USA takéto „kresťanské fondy“ v Európe vznikajú len v poslednom čase. No už dávnejšie je tu živý dopyt po bankových službách, ktoré sa uskutočňujú podľa pravidiel moslimskej šarije. Šarija zakazuje brať úrok za požičanie peňazí a tým ohrozuje jadro bankových obchodov. Na jej obídenie však existuje tisíc spôsobov. Aj kresťanstvo pôvodne zakazovalo úroky, ale pri rozvoji bankovníctva v stredoveku vymysleli teológovia rozdiely medzi „prípustnými“ úrokmi a „úžerníctvom“. (tagesanzeiger.ch 28. 07. 2007)

Kongres exorcistov u „Čiernej madony“.
V júli 2007 sa konal každoročný svetový zjazd katolíckych exorcistov, tento raz v Čenstochovej, najväčšom poľskom pútnickom mieste, kde sa uctieva „Čierna madona“: zišlo sa ich tam 330 z 29 štátov! Na stretnutie boli pozvaní len oficiálni exorcisti, majúci od svojich biskupov povolenie vykonávať svoju činnosť vyháňať veľkým exorcizmom z postihnutých osôb diabla. Deje sa to na základe duchovnej autority, ktorú zveril svojej cirkvi Ježiš Kristus - rozumie niekto tejto vete? Katolícky katechizmus predpisuje, že exorcista musí mať istotu, že nejde o pacienta s psychickou chorobou. Má na to lekárske vzdelanie? Privolá psychiatra, ktorý nie je bigotný katolík a dá na jeho diagnózu?

Začiatkom deväťdesiatych rokov založil páter Gabriele Amorth, vatikánsky šéf exorcistov, Medzinárodné združenie exorcistov, vraj ako odpoveď na rozmáhajúci sa okultizmus a satanizmus. Ja by som obete tejto duševnej choroby hľadal skôr v prostredí dogmatických veriacich, ktorí tuho veria, že existuje aj Boh aj diabol. Je zaujímavé, že páter Amorth označuje za najväčší úspech Satana „veriť, že Satan neexistuje. A takí sa nachádzajú aj vnútri cirkvi.“ Skoro sa mi to nechce veriť. Ale počul som, že existujú teológovia, ktorí popierajú existenciu večného zatratenia a pekla vôbec. Mali by sa podrobiť exorcizmu?

Keď som klikol na Čenstochovú, dozvedel som sa, že tam išla v roku 1998 na pešiu púť skupina 30 príslušníkov armády (ASR). Z Varšavy do Čenstochovej prešli peši viac ako 300 km, čo predstavuje denne približne 30 km. Tým vrcholili vtedajšie významnejšie aktivity vojakov, medzi ktoré sa radila aj vojenská púť do Lúrd a účasť na národnej púti do Levoče. (plk. Ignác Juruš, riaditeľ Úradu vojenských duchovných Ministerstva obrany - le.mesto.sk). Dúfam, že dnes tam už nechodia - mohli by tam stretnúť exorcistov.

Pripravil: Rastislav Škoda


INFO

Ponúkame vám ďalší mix viacerých správ, ktoré tento krát pripravil Rastislav Škoda.


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk