O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

Domov

Výzva predstaviteľov humanistického hnutia Strednej Európy

Európskej Komisii, členským štátom EU a Organizáciám pre sledovanie ľudských práv.

Delegáti humanistických hnutí Českej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky sa zišli v dňoch 27 -29. sept,2001 v Bratislave - pod záštitou IHEU (Medzinárodnej humanistickej a etickej únie so sídlom v Londýne), aby posúdili situáciu komunity občanov bez náboženského vyznania vo svojich krajinách a aby navrhli opatrenia národným ako aj medzinárodným orgánom na zlepšenia ich postavenia a ich kultúrnych práv.

Po dôkladnej analýze súčasnej situácie v jednotlivých krajinách -odvolávajúc sa na článok 1. .REZOLÚCIE OSN č. 53/144. o práve a povinnosti podporovať a chrániť všeobecne uznané ľudské práva a základné slobody predkladáme vládam zúčastnených štátov a medzinárodným organizáciám toto

PODANIE.

Berúc do úvahy základný princíp politiky každého demokratického štátu zaobchádzať so všetkými občanmi rovnako tak ako to vyplýva z Univerzálnej deklarácie ľudských práv (1951), z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (1966) a z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966)

Majúc na zreteli tragické udalosti v Severnom Írsku, v bývalej Juhoslávii a v početných iných krajinách sveta, ktoré boli z časti zapríčinené tým že príslušné vládne moci nedokázali zabezpečiť PARITU v zaobchádzaní a v požívaní rovnakých práv , slobôd a výhod pre všetky komunity svojich štátoch,

Uvedomujúc si, že medzinárodné orgány nedokázali vyvinúť dostatočné tlaky na použitie preventívnych opatrení, ktoré by boli schopné zabrániť vzájomným napätiam medzi komunitami a z nich rezultujúcim násilným konfrontáciám.

APELUJEME

  1. Na vlády transformujúcich sa demokracií Strednej Európy, aby plnili dôsledne svoju povinnosť REŠPEKTOVAŤ, CHRÁNIŤ a NAPLŇAŤ kultúrne práva svojich komunít bezkonfesijných občanov tak ako to ustanovuje dokument : "Maastrichtské Smernice o porušovaní ekonomických, sociálnych a Kultúrnych práv ( 22.jan 1997).
  2. Žiadame, aby vlády spomenutých krajín prispôsobili svoje právne predpisy (pokiaľ sa tak nestalo) k spomínaným záväzkom v zmysle zabezpečenia úplnej rovnosti v zaobchádzaní štátnej správy s komunitou bezkonfesijných občanov tak ako to odporúča "Rezolúcia NGO zoskupenia o "Ľudských právach" na svojom zasadaní v Štrasburgu zo dňa 24 apríla 2001 a to tak v zmysle inštitucionálnom ako aj v zmysle primeranej finančnej pomoci..
  3. Obraciame sa na všetky medzinárodné útvary monitorujúce dodržiavanie ľudských práv v transformujúcich sa demokraciách Strednej Európy, aby sledovali PARITU v zaobchádzaní štátnej moci voči komunitám bezkonfesijných občanov - rovnako ako doteraz sledovali tieto organizácie zaobchádzanie s INÝMI komunitami ako sú národnostné a etnické menšiny, problémy Rómov atď.
  4. ( pripomienka. znevýhodňované komunity bezkonfesijných občanov v týchto krajinách sú početne podstatne väčšie než národnostné a etnické komunity -napriek tomu organizácie pre ľudské práva tento fakt ignorovali) Navrhujeme , aby do svojich ročných hlásení ZAČLENILI aj správu o situácii bezkonfesijných komunít s posúdením štandardu dodržiavania parity v porovnaní s náboženskými komunitami.

  5. Odvolávajúc sa článok 13 Amsterdamskej zmluvy(1997) , ktorý sa zaoberá diskriminačnými praktikami - obraciame sa na orgány Rady Európy a na všetky členské štáty EU, aby sledovali odstránenie akejkoľvek formy diskriminácie voči komunitám bezkonfesijných občanov v transformujúcich sa demokraciách Strednej Európy, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EU a by stanovili ako podmienku prijatia do EU dodržiavanie rovnakého štandardu zaobchádzania s komunitami bezkonfesijných občanov týchto krajín aká platí vo väčšine členských štátov EU.

Babu R. Gogineni Reprezentantii humanistických hnutí Strednej Európy:

výkonný riaditeľ IHEU Česká republika doc.Jozef Haubelt…………………………………………………..

Poľská republika- Andrzej.Dominiczak………………………………………………….

29. september, 2001. Slovenská republika prof. Ladislav Hubenák………… ……… prof Alexander Rehák…………..

Prílohy: (Hodnotenie situácie Slovenska / Právne normy / Adresár na distribúciu Výzvy)


Domov