SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity

Reprodukčné zdravie občianskej rodiny po vstupe Slovenska do Európskej únie


(Informácia o seminári)

Spoločnosť Prometheus - Spoločnosť svetských humanistov a Únia žien Slovenska, ako mimovládne organizácie po zvážení svojich možnosti a dôkladnej príprave usporiadali seminár so zahraničnou účasťou na tému „Reprodukčné zdravie občianskej rodiny po vstupe Slovenska do Európskej únie“, dňa 25.9.2004 v kongresovej sále Únie žien Slovenska, v Bratislave na Štefánikovej ul. č. 4.

Seminár sa konal v znamení 10 výročia vyhlásenia Roku rodiny OSN a pod záštitou Ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny SR s poskytnutím finančnej dotácie.

Základnou myšlienkou konaného seminára bolo hovoriť o problematike súčasnej negatívnej populačnej bilancie vysokej rozvodovosti pretrvávajúcej kríze rodiny a nedostatočnej informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom zdraví obyvateľstva Slovenskej republiky. Bola to jedinečná príležitosť pripomenúť si Deklaráciu prijatú na medzinárodnej konferencii OSN v Tbilisi roku 1990 v ktorej sa vyhlasuje: „Hlavnou zásadou je, že každý občan má právo na reprodukčné zdravie, slobodnú vôľu, dôstojnosť a ženy majú právo na sebaurčenie vo svojom sexuálnom a reprodukčnom živote“. Cieľom tbiliskej deklarácie je zaistenie toho, aby sexuálny a reprodukčný život žien a mužov rozvíjal ich schopnosti a prispieval k bohatému a radostnému životu.

Pozvaní špičkoví odborníci svojimi prednáškami vytvorili priestor pre diskusiu a poskytli možnosť účastníkom z celého Slovenska získať informácie a návrhy na riešenia z tejto oblasti. Zámer zorganizovať seminár zacielený práve na túto problematiku bol veľmi šťastný v tom zmysle, že reagoval na potrebu zvýšiť a prehĺbiť informovanosť odbornej i ostatnej verejnosti. Špecialisti z medicínskych i ďalších odborov sa mohli prezentovať a zároveň aj vidieť a hlbšie si uvedomiť „hlad“ a záujem občianskej verejnosti o výsledky ich bádania i bežnej medicínskej praxe. Prítomní pochopili, že pokroky medicínskych a ďalších odborov v oblasti reprodukčného zdravia, asistovanej reprodukcie, zdravého sexuálneho života... sú veľmi veľké, progresívne a korešpondujú s aktuálne pertraktovanými otázkami humanistickej morálky, pluralitnej demokracie i praktického života. Zároveň si uvedomili, prečo narážajú na snahy istých kruhov držať mladých ľudí i občiansku verejnosť v nevedomosti, resp. snahu vysvetľovať tieto výsostne ľudské problémy cez náboženské a iné dogmy.

Zaradenie tém o sexualite, o fenoméne homosexuality, o demografických a sociálnych dôsledkoch reprodukčného správania, o rodine i o aktuálnych problémoch výchovy k manželstvu a rodičovstvu a ich interpretácia cez prizmu humanistickej morálky vyústilo do jedinečného obrazu - v našich podmienkach - špičkovej informačnej hodnoty a kompaktnej občianskej hodnotovej orientácie.

Po odoslaní výzvy účastníkov seminára najvyšším predstaviteľom štátu dúfame, že sa nám podarí naplniť požiadavku upriamenia celospoločenskej pozornosti na reprodukčné zdravie občianskej rodiny,

I touto cestou ďakujeme ministerstvu práce soc. vecí a rodiny SR za finančnú pomoc, ktorá rozhodne veľmi prispela k úspešnosti seminára.

Vďaka patrí prednášateľom , ktorí naplnili program na vysokej odbornej úrovni a pritom zrozumiteľne aj laikom.

Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na príprave a účastníkom, ktorí si našli čas a zúčastnili sa seminára.

Konanie seminára a odoslanie výzvy účastníkov najvyšším štátnym predstaviteľom pokladáme za úvod k aktívnej činnosti celej členskej základne spoločnosti Prometheus a Únie žien Slovenska za reprodukčné zdravie občianskej rodiny po vstupe Slovenska do Európskej únie.

Doc. MUDr. Oľga Blašková, CSc
koordinátor seminára za Spoločnosť Prometheus

Príloha:

 1. Program seminára
 2. Výzva účastníkov seminára

Program

9.00 hod. Otvorenie

MUDr. Irena Belohorská poslankyňa Európskeho parlamentu
predsedníčka Únie žien Slovenska

 1. Úvod do problematiky reprodukčného zdravia občianskej rodiny po vstupe Slovenska do Európskej Únie
   MUDr. Irena Belohorská
   poslankyňa Európskeho parlamentu
   predsedníčka Únie žien Slovenska

 2. Aktuálna situácia v oblasti reprodukčného zdravia na Slovensku
   MUDr. Michal Kliment CSc
   Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
   Gynekologicko-pôrodnícka klinika
   Prím. MUDr. Vladimír Cupanik, CSc
   Spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu

 3. Sexualita: Verejná, súkromná, intímna?
   PhDr. Gabriel Bianchi, CSc
   Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV Bratislava

 4. Demografické a sociálne dôsledky reprodukčného správania
   Doc. MUDr. Anna Volná, CSc
   Podpredsedníčka pre demografiu Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

 5. Súčastná rodina a fenomén homosexuality
   MUDr. Anton Rákay
   spisovateľ

  Prestávka 20 min.

 6. Zdravý sexuálny život z pohľadu sexuológa
   Doc. MUDr. Ján Vrabec, CSc
   Inštitút lekárskej sexuológie, Bratislava

 7. Súčasné možnosti a perspektívy asistovanej reprodukcie v liečbe neplodnosti
   MUDr. Martin Petrenko, CSc
   zástupca prednostu kliniky
   Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Bmo, Česká republika

 8. Hľadanie citovej opory v súčasnej rodine
   PhDr. Dagmar Kopčanová
   vedecko-výskumný pracovník VÚDPaP Bratislava
   predsedníčka Výboru pre výchovu a vzdelávanie pri Slovenskej komisii UNESCO

 9. Výchova k rodičovstvu a problémy súčasnej školy
   Doc. PhDr. Matej Beňo, CSc
   vedúci odboru regionálneho školstva Ústav informácii a prognóz školstva

 10. Analýza prerušení tehotenstva za rok 2003
   Prím. MUDr. Vladimír Cupaník, CSc
   Spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu
   MUDr. Michal Kliment, CSc
   Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
   Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Diskusia a otázky k témam po skončení jednotlivých prednášok. Záver a zhodnotenie seminára.

MUDr. Vladimír Cupaník, CSc
prezident Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu,
odborný garant seminára
 
PhDr. Ivan Poliak
predseda Spoločnosti Prometheus
MUDr. Irena Belohorská
poslankyňa Európskeho parlamentu predsedníčka ÚŽS
 
MUDr. Oľga Blašková, CSc
koordinátor seminára Spoločnosť Prometheus
Viera Obšitníková,
koordinátor seminára ÚŽS podpredsedníčka ÚŽS


Na margo
Prinášame vám stručnú informáciu o jednej z naších aktivít, jednodennom seminári i s programom.

Účastníci na záver prijali Výzvu, ktorá bola zaslaná najvyšším štátnym predstaviteľom.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk