SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Informácia

PACE – Rezolúcia


[25. 5. 08]

Prezident EHF David Pollock nám poslal túto správu cez Ehf/fhe diskusnú skupinu:

Parlamentárne zhromaždenie (PACE) prijalo 102 hlasmi proti 69 hlasom rezolúciu vyzývajúcu za legalizáciu ukončenia tehotenstva vo všetkých členských štátoch. Nasleduje tlačová správa Komisie Európy;

Členské štáty Rady Európy by mali zabezpečiť „právo na prístup k bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva“ vraví PACE (Parlamentárne zhromaždenie RE)

16. apríl, 2008. – Parlamentárne zhromaždenie rady Európy (PACE) dnes vyzvalo členské štáty tejto organizácie, aby nekriminalizovali ukončenie tehotenstva v rozumných medziach tehotnosti. – pokiaľ tak už neurobili a aby zabezpečil „právo žien na prístup k bezpečnému a legálnemu ukončeniu tehotenstva.“

Zhromaždenie – ktoré pozostáva z národných poslancov 47 európskych krajín, predstavujúcich 800 miliónov Európanov – prijalo rezolúciu 120-timi hlasmi proti 69 hlasom po štvorhodinovej debate a rozhodlo o 72 pozmeňovacích návrhoch.

Poslanci parlamentu sa vyjadrili, že ukončeniu tehotenstva by sa malo pokiaľ to je možné vyhnúť a za „žiadnych okolností by sa nemalo pokladať za metódu plánovaného rodičovstva“ ale úplný zákaz neviedol k menšiemu počtu ukončení tehotenstva, namiesto čoho spôsobil traumatizujúce utajované ukončenie tehotnosti a „turizmus“ s cieľom prerušenia tehotnosti.

Zákon dovoľuje ukončenie tehotenstva so zámerom zachrániť život matky prakticky vo všetkých členských štátoch Rady Európy – ako konštatovalo Zhromaždenie. Vo väčšine európskych krajín je tiež dovolené ukončenie pre iné dôvody alebo v rámci istého časového limitu s výnimkou Andorry, Írska, Malty, Monaka a Poľska – podľa správy p. Gisely Wurm-ovej (Rakúsko, SOC).

V rezolúcii sa poslanci vyjadrili, že by sa mala ponúknuť lekárska a psychologická starostlivosť – rovnako ako primerané finančné pokrytie ženám, ktoré vyhľadávajú ukončenie tehotenstva, a podmienky obmedzujúce prístup k bezpečnému ukončeniu by sa mali zrušiť.

Vyzývali aj k tomu, aby žiaci v školách dostávali „povinné veku primerané a na pohlavnosť zamerané vychovanie o pohlavnosti a vzťahoch oboch pohlaví,“ aby sa tak predchádzalo nežiaducim otehotneniam, a tým aj ukončeniam tehotnosti.

Nasledujúce komentáre sú od Európskej siete IPPF (International Planned Parenthood Federation = Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva)

V stredu 16. apríla, Parlamentárne zhromaždenie rady Európy prijalo 102 hlasmi proti 69 hlasom a pri zdržovaní sa 14 poslancov správu o „Prístupu k bezpečnému a legálnemu ukončeniu tehotenstva v Európe.“

Je to prvý krát keď medzinárodná inštitúcia takéhoto významu prijíma správu otvorene a explicitne v záujme odstránenia trestného postihu za ukončenie tehotenstva. Dokonca keď taká rezolúcia nemá priamu právnu povinnosť dodržiavania praktickej politiky pri ukončovaní tehotnosti v príslušných 47 krajinách Rady Európy, bude mať vplyv napriek tomu na budúce rozhodovania Európskeho súdu pre ľudské práva ako aj pre kolegov ktorí vedú zápas za prístup k ukončeniu tehotenstva v krajinách kde je toto buď obmedzené alebo legálne, avšak nie bezpečné.

Viac podrobností o debate možno nájsť v Doslovnom zázname Plenárneho zasadania zo stredy (Bod č. 4 – Prístup k bezpečnému a legálnemu ukončeniu tehotenstva plus dodatky)

Diskusia bola vzrušujúca!!! Debata sa odohrávala doobeda a hlasovanie o návrhoch na dodatky a prijímanie odporúčaní bolo poobede o 15:00 hodine.

Text je prístupný na webovom mieste CoE:
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/CRListingSession_E.asp?IDSession=317

Humanisti a sekularisti môžu použiť toto stanovisko na presvedčovanie svojich vlastných vlád – tam kde to je potrebné.

David Pollock
Predseda EHF


Na margo

Táto informácie súvisi s LISTOM NA PODPORU rezolúcie o „Prístupe k bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva v Európe“, ktorého text si môžete prečítať tiež na našej stránke.

Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk