SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z naších zdrojov
S jedlom rastie chuť cirkví
O jednom pokus o reštitúciu majetku evanjelickej cirkvi v Bratislave
[9. 8. 09]

Ivan Poljak

V súčasnosti pozorujeme, že cirkvi sa snažia všetkým možnými spôsobmi hromadiť a rozmnožovať svoj majetok. Najväčšie chúťky má a najznámejšie sú rôzne pokusy najväčšej z nich - rímskokatolíckej cirkvi. Nasledujúci príklad však ukazuje, že pokiaľ ide o hromadenie majetku a reštitúcie za každú cenu, nie je rozdiel medzi katolíckou cirkvou a tzv. menšinovými cirkvami. Je to prípad jedného nájomného domu na Laurinskej č. 19, na ktorý dostala zálusk Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku.

Za predmníchovskej ČSR ako aj za prvej Slovenskej republiky (1939-45) jestvovali na Slovensku, ako právne subjekty nemecké a maďarské cirkevné zbory evanjelickej cirkvi a.v. Tieto boli spravované ako samostatné zbory na základe vyhlášky Ministerstva školstva a národnej osvety č.69/40 Slov. zák. zo dňa 7. 3. 1940. Ich správu v tom čase vykonávalo Ústredie nemeckej evanjelickej cirkvi a.v. na základe rozhodnutia Ministerstva školstva a národnej osvety č.174/42 Slov. zák.

Po oslobodení boli podľa Dekrétu prezidenta ČSR č.108/45 Zb. právoplatne zrušené /1/:

a/ nemecké cirkevné zbory evanjelickej cirkvi a.v. a senioráty, maďarské cirkevné zbory a senioráty ako právnické osoby,

b/ majetky ústredí týchto zrušených zborov a seniorátov, podnikov, ústavov, združení a inštitúcií každého druhu, počítajúc do toho každý hnuteľný a nehnuteľný majetok, archívy a cirkevné matriky ako verejnoprávne listiny boli dané do správy majetku Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

Na základe uvedeného prestali nemecké a maďarské evanjelické zbory jestvovať a ich majetok prevzala Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku do svojej správy prostredníctvom Správy majetku nemeckej a maďarskej cirkvi v Bratislave Konventná 6 a mimo Bratislavy prostredníctvom jednotlivých cirkevných zborov. Táto správa majetku mala spravovať spomínaný majetok nezávisle od vlastného majetku Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

Na základe Vyhlášky Úradu Predsedníctva SNR zo dňa 10. 9. 1945 č. 5830/45 (bolo zverejnené v Úradnom vestníku pod č.253) uznesenie Zboru povereníkov zo dňa 3. 8. 1945 o úprave pomerov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v ktorom sa v odstavci b/ uvádza, že „majetok zrušenej nemeckej evanjelickej cirkvi a.v. v bývalej Slovenskej republike ako verejnoprávnej korporácie združujúcej nemecké a maďarské cirkevné zbory dáva do správy Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Týka sa to hnuteľného i nehnuteľného majetku všetkého druhu, archívov a cirkevných matrík ako verejnoprávnych listín.“ Súčasťou majetku bývalej nemecko-maďarského cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. v Bratislave bolo 20 budov s priľahlými pozemkami a 2 cintoríny. Medzi nimi sa nachádzala aj budova na Laurinskej ulici č. 19, 1. okres 65 s 15 bytmi a 15 obchodnými miestnosťami, ktorú cirkev získala v roku 1909.

Do ďalšieho osudu majetku Evanjelickej cirkvi a.v. zasiahol zákon o domovej dani č. 80/52 zo dňa 11. 12. 1952. Podľa tohto zákona musel každý vlastník nehnuteľnosti – v tomto prípade aj Evanjelická cirkev a.v. – platiť 45-50% daň z predpísaného nájomného. Generálny konvent Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku rozhodol, že cirkev sa dobrovoľne zriekne 14 budov, ktoré bezprostredne nie sú potrebné pre uspokojovanie potrieb cirkvi, medzi nimi aj už spomínaného nájomného domu na Laurinskej ulici č. 19. Na základe tohto rozhodnutia požiadal generálny biskup Predsedníctvo Zboru povereníkov listom, v ktorom žiada „naložiť s majetkom v zmysle platných predpisov o bytovom hospodárení“. /2/

V roku 1960 boli usporiadané podmienky správy cirkevného majetku na Slovensku. Dochádza ku komplexnému riešeniu vlastníckych a dispozičných pomerov aj majetku Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Pre účel majetkového vysporiadania vydalo Povereníctvo financií spolu s Povereníctvom školstva a kultúry dňa 20. 4. 1960 osobitnú smernicu, podľa ktorej má vykonať prevod majetku príslušný odbor Okresného národného výboru (ONV) spolu s ostatnými orgánmi štátnej správy. /3/

Na základe Vyhlášky č. 262/54 Úradného vestníka sa rozhodnutím Finančného odboru Obvodného národného výboru (ObNV) Bratislava-Staré Mesto začleňuje spomínaná nehnuteľnosť č. 153/dom č. 1 – 65 so stavebným pozemkom na Leningradskej ul. č. 19 (teraz Laurinská), parcelné číslo 98 pozemkovej knihy katastrálneho územia Bratislava do administratívnej správy Obvodného podniku bytového hospodárstva Bratislava 1 s účinnosťou od 1. 2. 1961. /4/

V zdôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že Československý štát nadobudol vlastnícke právo k spomínanému majetku na základe ustanovenia § 119 Obč. zák. č. 141/50 Zb., nakoľko sa spomínaný majetok nachádzal pred rokom 1945 vo vlastníctve nemecko-maďarského evanjelického zboru a.v. v Bratislave.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Československý štát je „vlastníkom predmetných nehnuteľností na základe opatrenia Povereníctva financií a Povereníctva školstva a kultúry zo dňa 20. 4. 1960 č. 53/774/60 a rozhodnutia Mestského národného výboru v Bratislave, finančného odboru zo dňa 10. 1. 1961 v spojení s rozhodnutím Obvodného národného výboru Bratislava-Staré Mesto zo dňa 27. 2. 1961.“ Vlastníctvo predmetných nehnuteľností hlavného mesta Bratislava bolo potvrdené aj zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. /5/

Záverom možno k celému prípadu dodať :

1. Nájomný dom nachádzajúci sa na Laurinskej ul. č. 19 (predtým Leningradskej) bol podľa rozhodnutia Obvodného národného výboru Bratislava-Staré Mesto začlenený do Správy podniku bytového hospodárstva Bratislava 1 Vajanského nábrežie č. 3.

2. Pamiatkový úrad opätovne potvrdil dňa 19. 9. 2007, že uvádzaná nehnuteľnosť s ostatnými pozemkami podľa katastrálneho územia má charakter nájomného domu.

Akékoľvek nároky zo strany Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a snahy o vysťahovanie doterajších nájomníkov, z ktorých mnohí si zrekonštruovali svoje byty s nemalými vlastnými finančnými nákladmi, sú neopodstatnené a neoprávnené.

Poznámky:

1/ Ide o tzv. Benešove dekréty o vyvlastnení majetku osôb nemeckej a maďarskej národnosti a kolaborantov s nacistickým režimom na území bývalej ČSR.

2/ List generálneho biskupa Biskupského úradu evanjelickej cirkvi a.v. v ČSR Dr. Jána Chabadu zo dňa 4. 7. 1956.

3/ Dovtedy (do roku 1960) bol majetok bývalej nemeckej evanjelickej cirkvi a.v. spravovaný Správou majetku nemeckej a maďarskej evanjelickej cirkvi v Bratislave Konventná 6.

4/ Rozhodnutie finančného odboru Obvodného národného výboru Bratislava-Staré Mesto podľa § 5 ods. 10 vládnej vyhlášky č. 262/1954 Úr.v.

5/ Dohoda o vydávaní č. 248809420200 uzavretá podľa § 4 zákona č. 282/1993 Z.z. v znení zákona č. 97/2002 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam uzavretá dňa 19. 7. 2002


Na margo
 

Bez komentára


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk