SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
O škodlivosti náboženstva

O náboženstve a štáte


[19. 7. 09]

A Pinchasik

Voľakedy v prvotnopospolnej spoločnosti rástol počet obyvateľov a život si vyžiadal deľbu práce. Obyvateľstvo potrebovalo ochranu, objavili sa povolania, ktoré si vyžadovali pracovať v kolektíve. Vznikla potreba vodcov, organizovania spoločnosti, vypracovania kritérií – čo je to dobré a čo je to zlé, čomu sa treba tešiť, kvôli čomu bedákať, na čo sa možno spoliehať v drsnej osamelosti s prírodou, koho si získavať a koho, čoho sa báť. To znamená, že bolo nevyhnutné vypracovať ideológiu – určiť ciele a rozpracovať spôsoby ich dosiahnutia. Ideológia sa stala tajnou kvôli jej protiľudovému charakteru. Hoci náboženstva ideológiu menili a prispôsobovali ju spoločenskej mienke silou náboženských vodcov, jej podstata je stále tá istá: uchopenie a udržanie moci. V tom sú i spôsoby boja s neveriacimi, inakšie mysliacími, bosorkami, zlými duchmi, vampírmi, diablom, antikristom, herézou a inými náboženstvami.

Vládnuce politické strany rovnako ako náboženstvo, vždy bojovali za jednotu straníckych radov a opozičné strany sa úporne odmietali zjednocovať do jednej. Každá strana mala svoju pravdu, rovnako ako v náboženstve neodôvodnenú vedou, ale postavená na viere. Existuje veľa politických strán a veľa náboženstiev. Príčina je tá istá: slabosť vedy, všetko je postavené na podvode a sile.

Z jednej strany obyvateľstvo potrebuje vládu, z druhej strany najaktívnejší členovia spoločnosti, ktorí majú nesporne talent, veľmi chceli uchopiť a udržať moc. Z jednej strany – negramotné obyvateľstvo, z druhej zázraky, vyliečenie nemocných, dogmy, nádeje na božie odpustenie a lepší život po smrti. Náboženstvo nachádza odpovede na všetky otázky, uspokojujúce všetkých – na všetko vôľa božia, boh dal, boh vzal, boh trpel a nám prikázal, za naše hriechy, to je hriech, boh poslal tresty a podobne. Predstavitelia cirkvi vždy vyvolávajú dôveru farníkov svojím vzhľadom, odevom a správaním: sú to talentovaní psychológovia, organizátori, hypnotizéri, tvorcovia obradov, bohoslužieb často využívajúci psychotropné prostriedky. Vštepujú obyvateľstvu cieľ – dostať sa do raja, vštepujú strach pred božím trestom.

Náboženskí vodcovia vedeli, že spoločná práca zjednocuje ľudí a zborový spev o to viac.

Náboženstvo sa zrodilo z bezmocnosti ľudí pred prírodou – to je najdôležitejší faktor, spôsobujúci vznik náboženstva na želanie ľudí. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že ak niet boha, bolo ho treba vymyslieť. Náboženstvo to je násilne - dobrovoľná organizácia, praobraz štátu. Náboženstvo je všade existujúca realita charakteristická pre ľubovoľne národy vo všetkých dobách.

Človek je spoločenský tvor. Väčšina ľudí potrebuje ocenenie svojho konania, správania. Takmer každý človek potrebuje v niečo, alebo niekoho veriť: v Boha, alebo bohov, osud, znamenia, sny, predurčenie a v mnohé iné. Závisí to od výchovy i od veku a súvisí s nevyhnutným nešťastím, šťastnou náhodou, úspešnou predpoveďou veštice vyliečením mastičkárom a podobne.

Základom náboženstva sú diela ľudí – staroveké spisy plné protirečení, chýb v chronológii, vyžadujúcich výklad. Úspechy archeológie a vied sú tiež v rozpore s náboženstvom.

Nikdy neexistovalo jediné náboženstvo. Aj v súčasnosti sa úspešne objavujú rôzne smery, sekty. O moc sa nikto nechce deliť, nechcú sa deliť o veriacích a územia.

Náboženstvo organizovalo dokonca výrobný sektor, využívajúc bezplatnú pracovnú silu vytvoriac kláštory – obydlia pre pracujúcich otrokov.

Náboženstvo je duševné zotročenie obyvateľstva. Dokonca aj kult osobnosti je produktom náboženstva.

Štát, ktorý vznikol s pomocou náboženstva sa vždy opieral o náboženstvo. Veľmi ťažko oddeľovali náboženstvo od štátu, od školy, od hospodárstva. V tom nebola úspešná ani jedna strana a niektoré štáty ostali čisto náboženské.

Náboženstvo nikdy nebolo apolitické, ovládalo duše mnohopočetných veriacích. Tak napríklad katolíci v Európe mohli Hitlerovi prekaziť uskutočnenie holokaustu, ak by bol Vatikán principiálne hodnotil konanie nacistov. Napriek tomu to Vatikán neurobil a vyhovel požiadavkám Hitlera, ba dokonca pomáhal mnohým nacistom uniknúť pred zodpovednosťou tým, že im poskytol tajný úkryt, vydával im dokumenty a peniaze.

Predstavitelia náboženstiev zakúsili moc a nechystajú sa jej vzdať. Zakázať náboženstvo nie je možné, nakoľko veľká časť obyvateľstva bude ešte dlho pociťovať jeho potrebu.

Čas od času sa objavia noví, talentovaní náboženskí vodcovia, schopní organizovať skupinu ľudí, ktorí uveria v nejaký zázrak, udalosť, jav, koniec sveta, druhý príchod, vzkriesenie mrtvých, ktoré im predkladá a sľubuje. Keď sa dostanú pod jeho vplyv, dobrovoľne sa vzdávajú majetku, vlastníctva, ba dokonca i života. Cieľom takého vodcu je moc a osobné obohatenie.

Príklad z náboženstiev si berú nie len štáty ale aj kriminálne živly.

Náboženstva, štáty a kriminálne živly narobili veľa zlého, vždy sa boja iba verejnej mienky a vždy potrebujú financovanie na podporu svojej moci a rozkošného života svojich vodcov. Náboženstva, štáty a kriminálne živly sú zodpovedné za vznik mnohých vojen, mnohých obetí. Náboženstva, štáty i kriminálne živly majú vždy veľa dobrovoľných pomocníkov, pripravených z naivity, alebo za peniaze, či iné výhody poskytovať im praktickú pomoc, propagovať nevyhnutnosť, stabilitu, večnosť, úspechy a výsledky.

Preklad: Redakcia Prometheus


Na margo

Opäť sme siahli po zahraničných zdrojoch, v snahe priniesť pohľad aj spoza hraníc nášho malého Slovenska.

V tomto prípade po zdrojoch z ruského prostredie, kde podobne ako u nás prekvitá cirkev, ktorá umne, (ako sa to naučila za stáročia) využíva ústupčivosť politikov a tlačí sa do verejného priestoru.

Ako v mnohých prípadoch aj teraz budú prívrženci a apologéti náboženstva hovoriť o znevažovaní a neúcte k náboženstvu.

Naším cieľom však je iba snaha otvoriť oči aj tým veriacim, ktorí naivne a slepo veria a nechcú vidieť, že ich vieru náboženstva využívajú v prospech malej hŕstky hierarchie, a proti ním samotným.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk