O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV                       

PRIHLÁŠKA

  PRÍHOVOR K OBČANOM BEZ NÁBOŽENSH0HO VYZNANIA.

Naša spoločnosť je - tak ako aj v iných krajinách - myšlienkovo rôznorodá. V tomto kontexte je na Slovensku približne tridsať percent obyvateľstva bez náboženského vyznania. Tvoria teda významnú spoločenskú skupinu. Občania, ktorí sa hlásia k tej či onej svetonázorovej platforme majú - popri iných - aj špecifické potreby v myšlienkovej i citovej sfére. Nábožensky veriaci ľudia majú duchovné potreby, súvisiace s ich vierou. Občania bez náboženského vyznania majú špecifické kultúrne potreby, viažuce sa na ich presvedčenie. Stúpenci všetkých svetonázorových prúdov hľadajú - jednotlivo a ešte väčšmi v rôznych zoskupeniach - cesty realizácie im vlastných duchovných či svetských kultúrnych potrieb. Z hľadiska nábožensky veriacich ľudí zohrávajú v tomto smere patričné úlohy cirkvi a náboženské spoločnosti. Vo vzťahu k bezkonfesijným občanom sú to organizácie, ktoré tvoria súčasť tretieho sektora. V Slovenskej republike je to nateraz Spoločnosť Prometheus, ktorá - ako občianske združenie - zoskupuje stúpencov svetského humanizmu U nás majú cirkvi a iné náboženské organizácie významnú podporu zo strany štátu a v ostatných rokoch aj od rôznych zložiek samosprávy. Verejnoprávne masmédiá majú špeciálne nábožensko-cirkevné programy, ktoré systematicky realizujú. Spoločnosť Prometheus nemá ani zďaleka také možnosti pôsobenia ako cirkvi a iné náboženské organizácie. Má totiž len nepatrné príjmy na báze členských príspevkov. Orgány štátnej správy i samosprávy ako aj verejnoprávne masmédiá sa k Spoločnosti Prometheus chovajú naozaj macošsky.

Vedenie Spoločnosti Prometheus sa od jej vzniku v roku l990 usiluje nepriaznivú situáciu prekonávať. V záujme občanov bez vyznania predložilo príslušným štátnym orgánom a iným inštitúciám okolo štyridsať žiadostí a návrhov. V nadväznosti na závery ostatného valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus, konaného l7. apríla l999, vypracovali sme materiál, týkajúci sa viacerých aspektov postavenia občanov bez náboženského vyznania u nás. Obsahuje tak hodnotenie existujúceho stavu ako aj návrhy pozitívnych východísk. Materiál sa predložil vrcholným štátnym činiteľom a príslušným ministrom vlády SR. Odovzdal sa aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky so sprievodným listom. Ak nájde priaznivú odozvu, môže sa terajšia neradostná situácia občanov bez náboženského vyznania, najmä pokiaľ ide o výchovno-vzdelávaciu oblasť a kultúrnu sféru vcelku, zlepšiť. Skúsenosti ukazujú, že občania bez náboženského vyznania musia aktívne prekonávať rozmanité skutočnosti vedúce k ich nerovno- právnemu postaveniu vo viacerých oblastiach spoločenského diania a znemožňujúce ich plnohodnotnú sebarealizáciu. Pred občanmi bez náboženského vyznania stojí aktuálna úloha: systematicky a cieľavedome usilovať o realizáciu práv, ktoré aj pre nich vyplývajú z medzinárodných dohovorov i z Ústavy Slovenskej republiky.

Organizovaný postup je jedným z hlavných predpokladov úspechov v tomto smere. Spoločnosť Prometheus ako organizácia svetských humanistov je vhodnou organizačnou bázou pre presadzovanie záujmov i požiadaviek občanov bez náboženského vyznania. Ide o to, aby mala - z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska - potrebný dosah. S tým súvisí potreba primeranej členskej základne. Súčasný stav nie je vyhovujúci. Treba, aby v radoch organizácie svetských humanistov bolo viac občanov bez konfesijnej príslušnosti. Preto Vás, spoluobčania bez náboženského vyznania, volám:

Tešíme sa na spoluprácu Predsedníctvo Spoločnosti PROMETHEUS

                                                              LogoCOL.JPG (2118 bytes)

Prihlášky si vyžiadajte na kontaktnej adrese: Spoločnosť Prometheus, Palkovičova l4, 821 O8 Bratislava.

DOMOV                                               

INFORMÁCIA  o spoločnosti

                          Vyplňte PRIHLÁŠKU ešte dnes


PRIHLÁŠKA                          DOMOV

SVETSKÝ HUMANIZMUS – IDEOVÁ PLATFORMA POKROKOVÝCH ĽUDÍ

Čo je a o čo sa usiluje svetský humanizmus?

Svetský humanizmus je rozvetvený, vedecky zdôvodnený myšlienkový systém, pôsobiaci na celej našej planéte. Stredobodom jeho záujmu je človek – ako individuálna bytosť aj ako člen ľudskej spoločnosti. Hlása, že ľudia sú najvyššou hodnotou, ktorú treba vždy a všade dôsledne rešpektovať. Požaduje, aby sa utvárali spoločenské podmienky pre všestranný rozvoj všetkých ľudí.Za významné v tomto smere považuje presadzovanie ľudských práv a slobôd, vrátane slobody svedomia, myslenia, vyznania a aj náboženského presvedčenia. K základným jeho črtám patrí tolerancia na strane jednej a odmietanie fanatizmu, myšlienkovej nadradenosti a neznášanlivosti na strane druhej. Usiluje o to, aby ľudia mali právo aj zodpovednosť dávať zmysel i tvárnosť svojmu bytiu. v rámci oprávnených a morálnych noriem modernej demokratickej spoločnosti, bez akýchkoľvek väzieb na údajné nadprirodzené bytosti.

Svetský humanizmus má niekoľko tisícročnú históriu. Neustále sa rozvíja a obohacuje o najnovšie poznatky všetkých vedných odborov. Je demokratickým nenáboženským postojom ľudí súčasnosti a bude jedným z nosných ideových smerov budúceho tisícročia.

Na báze svetského humanizmu vznikla a rozvíja svoju činnosť

SPOLOČNOSŤ PROMETHEUS

jediná organizácia svetských humanistov na Slovensku. Ak je Vám svetský humanizmus blízky a chcete sa podieľať na jeho uskutočňovaní, staňte sa členmi

SPOLOČNOSTI PROMETHEUS


P r i h l á š k a za člena Spoločnosti Prometheus

Meno a priezvisko…………………………………………………………………...

Dátum narodenia……………………Vzdelanie…………………………………

Adresa bydliska……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Telefón (zamestnanie)………………………(bydlisko:)………………………...

Dátum………………………

Podpis

Novú členku/člena odporúča

(Netreba vyplniť)……………………………………………………..

Prihlášku pošlite poštou na adresu:

SPOLOČNOSŤ PROMETHEUS

Grösslingova  čís. 8.

811 09 Bratislava- Stare mesto