SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečítali sme u iných
Väčšina Nemcov verí v Boha
Význam cirkví klesá

Frank Diering

Nemecký Katolícky denník Welt uverejnil výsledok prieskumu TNS Emnid na 1001 opýtaných pre mesačník Reader's Digest. Na otázku, či veria v boha, odpovedalo 65 % Áno, 33 % Nie. Ale aj 15 rokov po opätovnom zjednotení je republika nábožensky hlboko rozdelená: Kým vo východnej časti je neveriacich 77 %, v západnej je ich len 22 %. Pre 61 % je viera privátna záležitosť a o obsahu viery nerozhodujú ani veľké cirkvi ani sekty. Len 7 % je názoru, že viera sa neobíde bez príslušnosti k nejakej cirkvi, ktorá rozhoduje o obsahu viery, t. j. čomu sa má veriť.

Väčšina Nemcov chápe vieru v zmysle osvietenstva. Obrazne v zmysle paraboly Gottholda Ephraima Lessinga (1729 – 1781) o 3 prsteňoch zastáva 70 % Nemcov názor, že všetky náboženstvá sú rovnocenné a žiadne nemá nijakú prevahu nad iným. Len 22 % myslí inak. 83 % verí panteisticky, že „boh sa prejavuje v prírode“. Slabo je rozšírená viera v boha ako stvoriteľa, ako to učia katechizmy oboch veľkých cirkví a všetkých siekt: len 23 % verí historke stvorenia, podľa ktorej človek pochádza priamo od Adama a Evy. Naopak: 71 % akceptuje darvinovskú evolučnú teóriu, podľa ktorej sa človek postupne vyvinul zo zvierat.

Predstavy Nemcov o bohu sa nezrovnávajú na 100 % s kresťanskými ideami. Pre 82 % znamená boh prírodu, pre 80 % silu a pre 70 % posilu v osobnom živote, čo všetko svedčí pre panteistické ponímanie. Súčasne však 75 % považuje boha za bytosť, ktorá ich stvorila a dala im slobodnú vôľu. Vo filozofii sa taký pojem boha blíži teodícei (ospravedlneniu) povedzme Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646 – 1716), ktorý videl v Bohu „hlavného staviteľa prírody“, ktorý je „všemohúci, vševediaci a nadovšetko spravodlivý; stvoril najlepší zo všetkých možných svetov“. Pre časť Nemcov taký boh ešte zrejme existuje: 26 % verí, že „priamo zasahuje do diania na svete“ a svoju „nevôľu prejavuje katastrofami ako je zemetrasenie, resp. nákazami, ako je AIDS“.

Čo aj 74 % na takého trestajúceho boha neverí, je boh v postmodernom Nemecku skoro všadeprítomný. Pre 56 % zasahuje do udalosti nepriamo, pre 50 % je aktívny, keď „sú ľudia čo do svojich možnosti v koncoch“ a pre 42 % koná, keď „to ľudia pripustia“; 33 % pripúšťa, že „je schopný všetkého“. Potom sa niet čo čudovať, že až 59 % si myslí, že majú hocikedy možnosť vstúpiť s ním do kontaktu modlitbou; 33 % je inej mienky.

Spásu však už Nemci, bez ohľadu na konfesiu, nehľadajú v kostoloch,. Len 10 % protestantov a 23 % katolíkov chodí „pravidelne“ do kostola – aj preto, lebo každý tretí verí skôr na existenciu nadpozemských bytostí či síl, ako na boha.

Welt.de, 7. apríla 2005


Na margo

Článok sme prevzali zo Zošitov humanistov č. 50, júl 2005


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk