SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z iných zdrojov
Prečo sú náboženstva často príčinou útlaku, násilia a mnohých zločinov.

Podľa:
(http://www.religioustolerance.org/rel_theory2.htm#evi)

Jedným z veľkých nedostatkov ľudského myslenia je "čiernobiele videnie" t. j. presvedčenie, že existujú iba dve alternatívy (buď / alebo). Napríklad:

 • Určitá viera je buď pravdivá alebo falošná
 • Určitý skutok je buď dobrý alebo zlý
 • Osobnosť je zložená z tela a duše
 • Každý ide buď do neba alebo do pekla
 • Existujú dve nadprirodzené mocnosti: Boh a Satan, atď.

Teda veľmi často nepripúšťame ďalšie možnosti. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že to čo jedna skupina ľudstva pokladá za hrdinský čin, môžu iní považovať za opovrhnutia hodný zbabelý skutok. Toto môže spôsobiť presvedčenie, ktoré sa neraz vystupňuje až do genocídy. Takíto ľudia veria, že:

 • Ich vlastná tradičná viera je vo všetkom správna a dobrá
 • Všetky ostatné tradičné viery sú zlé
 • Ich vlastné božstvo alebo božstvá sú jediné mimozemské sily vo vesmíre
 • Bohovia a bohyne iných náboženstiev sú v skutočnosti Satani alebo démonskí duchovia
 • Veriaci v iné náboženstva alebo presvedčenia sú zlí
Všetko toto ich vedie k záverom, že "inak zmýšľajúci" sú menejcenní a následne k názoru, že nemajú právo na existenciu. Preto:
 • Ich svedomie im nebráni obhajovať masové vraždy stúpencov iných náboženstiev alebo presvedčení.
 • Vyvražďovanie príslušníkov iných náboženstiev alebo presvedčení znamená plnenie Božej vôle.

Josh McDowell toto všetko zreteľne vyjadril pri zhromaždení "Mládež za Krista" v r. 1994 takto:

"Tolerancia je najhorším krikľavým javom zo všetkých, vrátane tolerancie voči homosexuálom, feministom, a všetkým náboženstvám, ktoré nenasledujú Ježiša Krista."

Jeden z príkladov kedy osobnosť išla touto cestou sa udial v r. 2000. Baptistický kňaz v Kileen (Texas) odporučil, aby armáda USA nahnala všetkých Wikkánov (nenáboženská skupina patriaca k jednému z 3000 rôznych presvedčení v USA) na jedno miesto a vyhubila ich napalmom.

Aj na Slovensku, v dvojtýždenníku slovenskej katolíckej inteligencie KULTÚRA (z 19.09.01) bol uverejnený dvojstranový list pápežského preláta Viktora Trstenského prezidentovi Slovenskej republiky, daný na vedomie aj vládnym predstaviteľom a cirkevnej vrchnosti. Píše sa v ňom:

"Preto podrývanie základov náboženstva... bolo, je a bude ničením jednotlivca ... i celého ľudstva. Bolo by preto lepšie, keby štátna bezpečnosť viac vyhľadávala tých "termitov", ktorí svojím bezbožníctvom vyvolávajú nepokoj medzi občanmi a sú vlastne rušiteľmi pokoja... Taký človek, ktorý vyvoláva spory a zápletky medzi ľuďmi, mal by sa označiť za štváča a vsadiť za mreže do žalára. ... Vrele Vám ďakujem za porozumenie pre veriacich občanov."

Z dlhého textu pána preláta Viktora Trstenského jasne vyplýva, že pod "bezbožníctvom" rozumie "ateistický nemravný život", lebo kto "podkopáva náboženstvo, stáva sa najväčším vlastizradcom".

Niektorí ľudia môžu byť motivovaní ich hlbokou vierou zabíjať s potešením ľudí iného presvedčenia alebo viery. Jedným z nedávnych príkladov bola etnická čistka moslimov v Bosne niektorými srbskými ortodoxnými veriacimi, ktorí citovali biblickú knihu Jozua, ktorá schvaľuje vyvražďovanie. Videli v tom " Božiu vôľu" vyvražďovať "neveriacich". Druhý takýto príklad sa stal vo Vietname, keď sa niektorí americkí vojaci tiež odvolávali na biblickú knihu Jozua. Pri ospravedlňovaní masakry v MY LAI vyhlasovali, že masakrovanie malých detí očistí Vietnam od "komunistickej špiny" a preto konajú na strane Boha.

Blaise Pascal napísal: "Ľudia nikdy nepáchajú zlo z takým potešením a tak dôkladne ako keď konajú na základe náboženského presvedčenia"

Rolu, ktorú zohrávajú náboženstvá v občianskych nepokojoch a vojnách možno dokumentovať na niektorých krikľavých príkladoch.

Média neraz neidentifikujú, alebo sa vyhýbajú otvorenému odhaľovaniu skutočných príčin niektorých konfliktov vo svete. Tieto krvavé konfrontácie často opisujú ako "konflikty etnického pôvodu" napriek tomu, že práve náboženská rozdielnosť je ich skutočnou príčinou. Pravda, skutočnú príčinu nepokojov nie je vždy ľahké stanoviť, často ide o KOMBINÁCIU viacerých dôvodov: vplyv politických zoskupení, ekonomickej rozdielnosti v postavení skupín národa, etnická nenávisť, náboženská rozdielnosť a iné. Vyberáme tu pre ilustráciu niektoré z týchto konfliktov:

 • V Severnom Írsku "problémy" spočívajú čiastočne v rozdielnosti medzi katolíckymi a protestantskými politickými zoskupeniami, a pravdepodobne z časti aj v nenávisti, ktorá sa datuje až tak dávno do minulosti, že jej skutočná príčina sa stráca v hmle historického času.
 • Genocída v Rwande sa odohrávala najmä medzi kmeňmi Hutu a menšinou Tutsi. Náboženská rozdielnosť v krajine (75 % kresťanov a 25 % domorodé náboženstvo) zdanlivo nehrala podstatnú úlohu. (Toto však bolo vyvrátené aktívnou účasťou kresťanského kléru a rehoľníčok, ktoré sa preukázali a boli čiastočne aj posudzované súdnymi tribunálmi.)
 • Vojna v Bosne - Hercegovine sa strhla medzi tromi skupinami vierovyznaní: moslimami, rímskymi katolíkmi a srbskými pravoslávnymi.
 • Hrozná občianska vojna v Sudáne má náboženskú podstatu. Sú však v nej aj konflikty medzi kmeňovými skupinami motivované rasovými dôvodmi a rozdielnosťami v jazyku.

Skupina svetových náboženských vodcov, medzi ktorými boli budhisti, katolíci, ortodoxní kresťania, židia, moslimovia a mnohé iné náboženstvá sa stretli v Ženeve v r. 1999. Vydali dokument: Ženevská duchovná výzva, v ktorom žiadajú politických a a náboženských vodcov a organizácie , aby v budúcnosti zabránili používaniu náboženstiev na vyvolávanie násilností.

Delegáti tohto zhromaždenia sa domnievali, že až 56 v tom čase prebiehajúcich konfliktov má náboženské korene.

Preklad, doplnenie a úpravy Spoločnosť PROMETHEUS


Na margo
Tento materiál nechce dokazovať, že náboženstvá sú hlavnými vinníkmi medziľudských a spoločenských konfliktov.

Chceme iba ukázať, že v náboženstvách sú založené predpoklady pre vznik týchto konfliktov.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk