SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše STANOVISKO a VÝZVA
Chce slovenské klerikálne sprisahanie "pokresťančiť" deti slobodne mysliacich rodičov?

Dostávame zo všetkých strán od čitateľov podnety a protesty proti najnovšiemu opatreniu ministra školstva:

Zaviesť povinnú výučbu alternatívneho predmetu náboženstvo alebo etika už od prvej triedy základných škôl.

Všetky aspekty tohto protizákonného opatrenia nemôžeme rozoberať, ani sa nemôžeme obrátiť MY AKO SPOLOČNOSŤ na ústavný súd. Chceme však vysvetliť prečo je tomu tak a zároveň poukázať na niektoré DISKRIMINAČNÉ body, ktoré nie sú podľa nášho názoru náhodné, ale zámerné s dobre premysleným cieľom:

Ak už naši klerikálni mocipáni nemôžu "prerobiť" ten jeden milión občanov Slovenska , ktorí sa nehlásia k náboženskej viere, POPKÚŠAJÚ SA azda toto urobiť aspoň proti vôli ich rodičov s ich malými deťmi týmito opatreniami?

Náboženstvo je predmet ideologický - teda nie ODBORNÝ, dôkazom toho je, že samotné ministerstvo vydalo pokyny podľa ktorých:

 • Obsah zavedenia náboženskej výchovy je daný schválenými učebnými osnovami CIRKVOU ALEBO NÁBOŽENSKOU SPOLOČNOSŤOU po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
 • Rovnako aj inšpekcie predmetov náboženstvo a náboženská výchova školskými inšpektormi a určenými osobami na základe POVERENIA PRÍSLUŠNEJ CIRKVI ALEBO NÁBOŽENSKEJ SPOLOČNOSTI (§ 13 ODS. 3). ( Pozri: "Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2004/2005")

NIČ TAKÉ VŠAK NEPLATÍ O POVINNEJ ETICKEJ VÝCHOVE, kde učebné osnovy nevypracovalo žiadne spoločenstvo predstavujúce OBČANOV BEZ NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA, ani inšpekcia tohto predmetu nie je vecou poverenia žiadneho spoločenstva predstavujúceho OBČANOV BEZ NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA.

Prečo takáto diskriminácia, keď takmer vo všetkých Európskych štátoch sú OSNOVY a ZABEZPEČENIE etickej výchovy vo výhradnom gestorstve HUMANISTICKÝCH organizácií?

Samotné zavedenie POVINNÉHO alternatívneho náboženstva / etiky už od prvého ročníka základných škôl odporuje medzinárodným právnym normám ktoré SR ratifikovala, ako aj našej ústave. Tu citujeme z dokumentov:

 • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (16.12. 1966), kde článok 18 (2) hovorí: Nikto nesmie byť podrobený donucovaniu, ktoré by narušovalo jeho slobodu vyznávať alebo prijať náboženstvo, alebo vieru (= INÉ PRESVEDČENIE) podľa svojej vlastnej voľby.
 • Ústava SR hovorí: Článok 1.:Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Tým, že štát zavádza POVINNÚ výučbu náboženstva alebo akejkoľvek inej ideológie porušil tieto záväzné zákonné normy. (Štát má síce umožniť výučbu náboženstiev, alebo im odpovedajúcim INÝCH PRESVEDČENÍ, ale nesmie ich povinne nanucovať!) Obracajú sa na nás aj občania, prečo naša spoločnosť nepodala sťažnosť na Ústavný súd. Toto vyžaduje VYSVETLENIE:

Na ústavný súd sa môže obracať občan ale aj právnická osoba ak namietajú porušenie SVOJICH práv. Inými slovami sťažovateľ musí byť priamo poškodený vo svojich ústavných právach príslušným výnosom štátnej alebo verejnej správy. Spoločnosť v tomto prípade nebola priamo poškodená, poškodzovaní sú OBČANIA, respektíve ich neplnoleté deti. Preto iba poškodení OBČANIA sa môžu odvolať.

My sme sa v tejto veci už obrátili na niektoré politické kluby poslancov, ktorí môžu zozbierať predpísaný počet poslancov na iniciovanie sťažnosti na ústavný súd. Táto akcia je zatiaľ nie veľmi perspektívna.

PRETO OSTÁVA INICIATÍVA UŽ IBA NA RODIČOCH

Navyše príslušné výnosy ministerstva školstva majú závažné medzery. Ak štát zavádza POVINNÚ VÝUČBU náboženstva, potom je školská správa tiež povinná zabezpečiť učiteľov pre akékoľvek náboženstvo, ktoré si rodič pre svojho žiaka zvolí. Škola nemá právo teda presunúť ho proti vôli rodičov na žiadny iný predmet či už náboženský alebo etiku. Tento problém smernice MŠ neriešia a ani vyriešiť nemôžu Je tu teda medzera právneho predpisu, ktorá už sama o sebe porušuje základné ľudské právo dieťaťa.

Rodičia sa na nás obrátili s návrhom uverejniť OSNOVY ETICKEJ VÝCHOVY, pretože nevedia čo to je vlastne za predmet. K tomu dodávame:

Vo väčšine európskych štátov je to predmet, ktorý vychováva žiakov k NENÁBOŽENSKEJ (humanitnej) morálke. U nás tomu tak nie je a ani nikdy nebolo. Ani na zostavovaní náplne tohto predmetu sa nezúčastnili (nenábožensky orientovaní) humanisti, ale celkom iní pracovníci a subjekty. Odrazilo sa to aj na obsahovej náplni týchto osnov.

Nechceme ovplyvňovať názory publika našimi postojmi. Preto tieto OSNOVY ETICKEJ VÝCHOVY radi uverejňujeme a prosíme rodičov, aby nám zaslali svoje vlastné pripomienky. Po zhrnutí pripomienok a ich doplnení ich radi predložíme príslušným útvarom Ministerstva školstva, aby ich riešili.

Naša Spoločnosť má vo svojich stanovách:

ČLÁNOK II

Cieľ a činnosť

 1. Cieľ:
  - účasť na prehlbovaní demokracie a skvalitňovaní jej inštitútov v Slovenskej republike;
  - propagovanie a presadzovanie ľudských práv a základných slobôd všeobecne, ako aj s osobitným zreteľom na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania i humanistického presvedčenia;
  - obhajoba záujmov občanov bez náboženského vyznania;

Touto našou výzvou teda nesledujeme nič iné ako napĺňať svoje POSLANIE v demokratickej spoločnosti tak, ako nám to naše stanovy vytyčujú.

Spoločnosť PROMETHEUS


INFO
Uverejňujeme naše stanovisko k povinne voliteľným predmetom náboženstvo a etika. Na našej stránke si tiež môžete prečítať našu analýzu tejto problematiky.

Aktivity Spoločnosti PROMETHEUS sú v tejto súvislosti ohraničené platými zákonmi, ktoré rešpektujeme.

Každý občan však môže konať i sám za seba a môže poslať svoje názory, či pripomienky príslušným inštitúciam.

Radi vo svojej činnosti použijeme vaše návrhy i názory, pokiaľ nám ich dáte na vedomie.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk