SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Čo si o tom myslíte?
Rozhovor dvoch oponentov
Náboženstvo je výlučne súkromná vec

O katolíckej výchove a vzdelávaní s hovorcom Konferencie biskupov Slovenska Mariánom Gavendom a podpredsedníčkou SDĽ Juditou Takáčovou.

Zmluva s Vatikánom a obdobná s ostatnými cirkvami zavádza aj na prvý stupeň základných škôl ako povinne voliteľný predmet náboženstvo. Súhlasíte s tým?

M. Gavenda: Často sa človek uplatní, je úspešný v podnikaní, ale keď naňho doľahnú osobné, či rodinné problémy, nevie si rady. Je potrebné, aby sa človek rozvíjal integrálne: telesná zdatnosť, vedomosti, aj duchovná kultúra.

J. Takáčová: SDĽ aj v zmysle ústavy považuje otázku vierovyznania, a teda aj výučby náboženstva za výlučne súkromnú vec. Náboženská výchova patrí do rodiny a do cirkevných inštitúcií, nie do štátnych škôl. Štát by mal radšej podporovať výučbu cudzích jazykov a informačných technológií, a nie náboženstva.

Čo sa stane, ak na výučbu etiky sa prihlásia z ročníka len dvaja žiaci?

M. Gavenda: Sú aj iné kombinácie povinne voliteľných predmetov a s nimi podobné problémy. Takže tí, čo majú dobrú vôľu, iste prenesú svoju skúsenosť aj na tento predmet. Ide aj o deti, ktoré by si etiku či náboženstvo nikdy nevybrali, lebo nemusia.

J. Takáčová: Zmluva diskriminuje detí, resp. ich rodičov bez náboženskej príslušnosti v tom, že musia verejne prejaviť svoj svetonázor. Zvyšuje počet vyučovacích hodín, čo znamená ďalšie zaťažovanie detí. Ale nevytvára rovnaké podmienky na výučbu etiky a náboženstva. Ak sa na etiku prihlási nízky počet detí, budú združené do skupín z viacerých ročníkov, ako to je dnes na druhom stupni. Takže etiku na rozdiel od náboženstva budú mať deti popoludní.

Je spravodlivé, že cirkevné školy dostanú toľko peňazí, ako štátne školy?

M. Gavenda: Cirkevné školy zabezpečujú v zhode so smernicami ministerstva školstva výučbu, na ktorú má nárok každý občan SR a poskytujú náboženskú formáciu, ktorú má každý právo vybrať si. Bolo by diskriminačné, ak by si občania mali platiť za to, že sa napĺňajú ich najzákladnejšie práva.

J. Takáčová: Rovnaké finančné zabezpečenie cirkevných a štátnych škôl je nespravodlivé najmä preto, lebo štát bude mať nad cirkevnými školami len minimálnu kontrolu. Cirkev bude mať právo vymenúvať a odvolávať riaditeľov takýchto škôl, stanovovať kritériá na prijímanie učiteľov i žiakov, alebo schvaľovať učebné plány a osnovy. Prečo teda cirkev tieto školy nefinancuje a túto necháva to radšej na štát ?

Štát už nebude požadovať, aby cirkevné školy vyučovali deti v rozpore s náboženskými dogmami. Čo vy na to?

M. Gavenda: Rodičia si vyberajú cirkevnú školu práve preto, že tam počítajú s výchovou, ktorá je podľa ich názoru správna práve v týchto oblastiach. Skôr by stálo za to pýtať sa, prečo v ožehavých otázkach - napríklad v sexuálnej výchove - sú hrubo manipulované a zavádzané deti v štátnych školách.

J. Takáčová: Je absurdné, že štát, ktorý má financovať katolícke školy, pripúšťa úpravu výchovno-vzdelávacích programov tak, ako to nadiktuje katolícka cirkev. Hodnotím to ako potláčanie možnosti žiakov poznať a vnímať svet v širších súvislostiach.

(rp)


Na margo

Materiál sme prevzali z novín Skúsenosť 1/2004

Vaše reakcie na publikovaný materiál môžete posielať na našu adresu poštou, alebo elektronicky.

Na našej domovskej stránke sa môžete oboznámiť aj s Vyhlásením SDĽ k zámeru vlády zvyšovať platy duchovných


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk