SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Kritika rímskokatolíckej cirkvi
Svätá stolica neplní svoje medzinárodné záväzky vo veci ochrany detí
[22. 05. 11]

Medzinárodný prieskum v rámci AMNESTY INTENATIONAL kritizuje Svätú stolicu.

V máji Svätá stolica predložila svoju počiatočnú správu OSN týkajúcu sa dobrovoľných protokolov v zmysle Dohovoru o právach detí, ktorú má koncom roka vyhodnotiť Komisia pre práva detí pri OSN.

Koncom roka Svätá stolica nesplnila povinnosť predložiť svoju druhú periodickú správu na OSN — jej jednotke „Dohovoru o právach detí“, ktorá bola stanovená na r. 1997 — ani prvú správu Konvencii OSN proti mučeniu, ktorá sa mala predložiť v r. 2003.

S tým súvisia tieto fakty:

Rozrastajú sa dôkazy o tom, že sexuálne zneužívanie, ktorého sa dopúšťali členovi duchovenstva v posledných desaťročiach a nedostatočné čelenie týmto deliktom zo strany katolíckej cirkvi sa čím ďalej tým viac vynára v najrôznejších krajinách. Tieto zlyhania spočívajú v tom, že Svätá stolica nezbavila vinníkov ich funkcie a omeškávajú sa postupy vyšetrovania, nespolupracuje so súdnymi orgánmi v potrestaní previnilcov a nezabezpečuje primerané odškodňovanie obetiam.

Pápež priznal zneužívanie detí kňazmi pri svojich návštevách krajín, v ktorých sa zneužívanie hlásilo, ako napríklad Írsko, Malta a Veľká Británia, pri čom vyjadril svoju ľútosť. Tvrdil, že „spravodlivé tresty“ treba uložiť na zabránenie previnilcom pri styku s mladými ľuďmi a zdôraznil, že na predchádzanie zneužívania detí kňazmi treba zlepšiť výchovu a výber kandidátov na kňazov. (Poznámka prekladateľa: Obmedzuje sa teda iba na teoretizovanie bez praktických opatrení.)

V marci, v liste adresovanom katolíkom z Írska, pápež pripustil, že „nemiestna starostlivosť o dobré meno cirkvi a snaha vyhnúť sa škandálom“ spôsobili zlyhanie v uplatňovaní existujúcich kanonických trestov a tým zabezpečenie ľudskej dôstojnosti" (Poznámka prekladateľa: nespomína, či sa jedná o dôstojnosť zneužitých detí, alebo kriminálnikov — kňazov.) Vyzval biskupov, aby plne použili normy kanonického práva pri postupoch vyšetrovania zneužívania detí a „aby pokračovali v spolupráci s občianskymi orgánmi v ich oblasti kompetencie. (Poznámka prekladateľa: tu pápež potvrdzuje, že pretláča DVA PRÁVNE SYSTÉMY v jednom štáte, čo je kľúčová otázka, pretože iba jeden právny systém je možno dodržiavať a ten platí pre každého — vrátane kňazov!)

Inovácie zavedené do kanonického práva v máji vymenovali aj „delikty“ pedofílie, pornografie a zneužitie mentálne retardovaných ľudí. Najvyšší trest pre tieto „delikty“ je prepustenie zo služby, alebo preloženie. Kanonické právo neukladá povinnosť pre cirkev hlásiť tieto prípady občianskym orgánom, aby tieto mohli zahájiť trestné vyšetrovanie. Utajovanie je povinné počas celého pokračovania. (Poznámka prekladateľa: toto by sa mohlo hodnotiť, ako TRESTNÝ ČIN nadržiavania!)

V novembri predstaviteľ Svätej stolice vykonal „apoštolskú návštevu“ v Írsku, aby si overil „účinnosť procesov používaných ako reakcia v prípadoch sexuálneho zneužívania detí a spôsoby pomoci zo strany obetí“ . Výsledky tohto skúmania by sa mali uverejniť v r. 2011.

Poznámka: Z tejto správy AMNESTY INTERNATIONAL vyplýva, že Svätá stolica namiesto ODHALOVANIA ZLOČINOV páchaných na deťoch kňazmi, má skôr tendenciu tieto zločiny zľahčovať a páchateľov utajovať, čo je v príkrom rozpore s občianskym právom a dáva možnosť úvahám, či tu nejde o trestný čin NADRŽIAVANIA.

Zdroj: http://www.amnesty.org/en/region/vatican/report-2011

Preklad: Dr. Alexander Rehák


Info

Komentovaný preklad článku Amnesty International, v ktorom sa kritizujú praktické postoje Vatikánu vo veci zneuzívania detí.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk