SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Náš pohľad na cirkev
Pokrytectvo rímskokatolíckej cirkvi
[06. 03. 11]

Tak, sme boli opäť svedkami pokrytectva predstaviteľa najvyššej cirkevnej hierarchie. Po ukončení prvého rokovania o financovaní cirkví, ktoré sa konalo z podnetu ministra kultúry Daniela Krajcera 24. februára sa pre média vyjadroval aj arcibiskup rímskokatolíckej cirkvi Stanislav Zvolenský. Vyjadril sa veľmi kategoricky: „Neprijíma cirkev povinnú cirkevnú daň...“. Následne sa v súvislosti s otázkou či cirkev neverí svojim ovečkám, že by ich (klérus) uživili keď nechcú pripustiť, aby títo platili tzv. cirkevnú daň povedal: „Nie že by sme naším veriacim neverili, my práve im veľmi veríme a práve preto by sme boli veľmi radi aby pri rozhodnutí o svojej dani boli čo najslobodnejší“. Vyznelo to však veľmi, veľmi nedôveryhodne (odporúčame pozrieť tv noviny Markízy z 24.2.2011, časť #4 Cirkvám hrozia zmeny).

Cirkevní funkcionári diskutovali s ministrom kultúry o možnej zmene zákona z roku 1949 o financovaní cirkvi a náboženských spoločností zo štátneho rozpočtu. Záver je zatiaľ v nedohľadne lebo rokovania budú zdĺhavé a cirkvi ich budú úmyselne odďaľovať, aby súčasný stav vydržal čo najdlhšie. Naznačuje to skutočnosť, že vytvorená expertná skupina bude jedenkrát ročne podávať informáciu o výsledkoch svojich rokovaní ministrovi. Takže ak podajú ministrovi správu osemkrát, budú rokovania trvať najmenej osem rokov. Dôležitou otázkou však je akí experti budú členmi zriadenej komisie. Teológov dodajú cirkvi a Vatikán. Za štát by to však v žiadnom prípade nemali byť iba zamestnanci ministerstva kultúry a osoby naklonené, či blízke cirkvám. Rozhodne by tam mali byť menovaní aj experti z univerzít, zástupcovia nenáboženských občianskych združení a zástupcovia zo samosprávy. Záujmom štátu by malo byť, aby pri rokovaniach protiváha cirkvám bola kvalifikovaná, skutočne odborná a schopná hájiť záujmy štátu.

Arcibiskup Stanislav Zvolenský sa v súvislosti s odmietnutím cirkevnej dane ďalej vyjadril: „...aby sme nevytvárali odiózne situácie vystúpenia veriacich z cirkvi tak, ako má cirkev túto skúsenosť v krajinách, ktoré sú nám pomerne, teda či z Rakúska, alebo z Nemecka“. Práve v tom sa prejavilo jeho pokrytectvo. Tým, že povedal: „...my veľmi veríme svojim veriacim...“ a hneď na to, že cirkevná daň by vytvorila situáciu na to, aby veriaci ktorým tak veľmi veria, vystupovali z cirkvi, ak by mali platiť cirkevnú daň.

Spočítané a podčiarknuté to znamená, že cirkevná hierarchia sa zľakla, veľmi sa zľakla toho, že by taký návrh — cirkevná daň pre veriacich — mohol prejsť. Zľakla sa toho, lebo vie, že im ich veriaci až tak veľmi neveria. Odrazu by zistili, že veriacich ovečiek nie je až toľko, ako doposiaľ účelovo prezentujú, ale oveľa, oveľa menej. No a to znamená, že vysoký štandard, ktorý im zabezpečuje štát by sa stal minulosťou. A to ani nespomíname navrátenie tzv. cirkevného majetku, ktorý z cirkvi urobil vlastníka tretiny Slovenska. Nábožensky veriacim občanom sa pomaly, ale predsa len otvárajú oči a zisťujú, akých kňazov majú, ako sa k svojim farníkom správajú, ako ich zneužívajú, ako z nich ťažia.

V blogu .týždeň p. Klobucník napísal: „Slovenský veriaci nemá dôvod skladať sa na kňaza, ktorý ani nevie, že má vo svojej farnosti farníkov a správa sa, ako zvrchované knieža nad stádami nevoľníkov“. Samozrejme, že to nie sú všetci kňazi, ktorí hovoria a kážu o morálke, skromnosti, spravodlivosti, ale konajú a svojim správaním dokazujú presný opak. Cirkevná hierarchia však veľmi dobre vie prečo má obavy, vie že veriaci by vystupovali z cirkvi, ak by mali zo svojich prostriedkov platiť cirkevnú vrchnosť.

Arcibiskup Zvolenský povedal: „...aby sme nevytvárali odiózne situácie vystúpenia veriacich z cirkvi...“. Pripomeňme si, že odiózny znamená nenávidený, opovrhnutia hodný, protivný, zlý. Pán Zvolenský si v tej chvíli možno ani neuvedomil čo povedal, ale zrejme si uvedomuje, že cirkev, predovšetkým jej platení hodnostári už sklamali svojich veriacich. Veriaci už cirkevnej hierarchii neveria. A nedôvera začína byť vzájomná. Vo vzájomných vzťahoch je veľa pokrytectva a pretvárky. Mnohí kňazi sú pokryteckí a neúprimní k svojím farníkom. Obdobne sa správajú aj mnohí veriaci, ktorí v nedeľu v kostole predstierajú, že konajú podľa božích prikázaní a súhlasia s nimi, ale svojim odlišným správaním mimo kostola dokazujú opak.

Pred časom Marián Baťala v knihe Čierna má zelenú napísal: „Cirkevnej hierarchii zahľadenej do seba, chýba sebareflexia a sebakritika, neuvedomuje si, že bezohľadným presadzovaním ‚svojej pravdy‘ vyvoláva u ľudí odpor a núti ich k hľadaniu iného boha, alebo iného zmyslu života, ako je katolícka viera. Zabudli totiž, že úlohou kléru je slúžiť a nie vládnuť, hovoriť pravdu a nie problémy utajovať. Cirkev by potrebovala otvorený dialóg v prvom rade vo svojom vnútri, ale odvahu a odhodlanie na to nemá.“ Arcibiskup Stanislav Zvolenský to 24. februára pred televíznymi kamerami potvrdil.

Spoločnosť Prometheus


Na margo

K začínajúcej diskusii o financovaní cirkví. Na margo prvého stretnutia predstaviteľov cirkví s ministrom kultúry Danielom Krajcerom.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk