SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Diskusia

Aká je pravda o dodržiavaní Desatora u nás za „socialistickej totality“ a dnes?


Karol Ondriaš

Desatoro patrí k samým koreňom a základom nášho chápania dobra a zla, našej úcty k životu, dieťaťu, manželstvu a rodine. Desatoro hovorí: Nekradni, neznič dobré meno druhého človeka, ucti si a rešpektuj manželstvo a rodinu druhých. Toto všetko mnohí aj vplyvní ľudia dnes odhadzujú. Iní to znášajú, trpia alebo rovno prijímajú. Nemyslia na Boha a odhadzujú Desatoro.
Kardinál Ján Chryzostom Korec 1. 1. 2005

Podľa Biblie kresťan má dodržiavať desať Božích prikázaní [15]. Ako sa dodržiavali tieto prikázania počas "totality" a ako sa dodržiavajú dnes? Čo hovoria prikázania a aká je prax?

l. Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať.
Prvé prikázanie sa dodržiavalo lepšie za socializmu, pretože za socializmu na Slovensku malo vplyv len kresťanské náboženstvo, v súčasnosti na Slovensku pôsobí viac náboženstiev a tým aj viac bohov, dokonca aj satanisti. A, pravdaže, tým najväčším, najvyšším božstvom sú peniaze!

2. Nevezmeš meno Pána, tvojho Boha, nadarmo. Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brat jeho meno nadarmo.
Ukazuje sa, že aj druhé prikázanie sa dodržiavalo lepšie za socializmu, pretože teraz sa viac berie meno Božie nadarmo. Kde kto sa dnes dovoláva Boha, len ich skutky nie sú kresťanské!

3. Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela. Siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha.
V súčasnosti sa siedmy deň už nesvätí tak ako za socializmu, ľudia bežne v nedeľu pracujú, a keď nepracujú, často chodia nakupovať.

4. Cti otca svojho a svoju matku.
Zvýšenie počtu trestných a násilných trestných činov po prevrate v roku 1989 (obrázok 16 a 22) jednoznačne dokumentuje, že štvrté prikázanie sa dodržiavalo za socializmu dôslednejšie ako v súčasnosti.

5. Nezabiješ.
Zvýšenie počtu vrážd po prevrate v roku 1989 (obrázok 18) jednoznačne dokumentuje, že piate prikázanie sa dodržiavalo za socializmu dôslednejšie ako v súčasnosti.

6. Nescudzoložíš.
Rozvoj sex-priemyslu na Slovensku a zdvojnásobnenie počtu rozvodov po roku 1989 jednoznačne dokumentuje, že šieste prikázanie sa dodržiavalo za socializmu dôslednejšie ako v súčasnosti.

7. Nepokradneš.
Prudké zvýšenie počtu krádeží po prevrate v roku 1989 (obrázok 23) jednoznačne dokumentuje, že siedme prikázanie sa dodržiavalo za socializmu dôslednejšie ako v súčasnosti.

8. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
Všeobecný nárast kriminality, množstvo kriminálnych káuz poukazuje na zvýšený počet krivých svedectiev po prevrate v roku 1989 (obrázok 16) Jednoznačne z toho vyplýva, že dodržiavanie ôsmeho prikázania za socializmu bolo lepšie ako v súčasnosti.

9. Nepožiadaš manželky svojho blížneho.
Podobne ako pri šiestom prikázaní, rozvoj sex-priemyslu a zdvojnásobnenie počtu rozvodov po roku 1989 jednoznačne dokumentuje, že deviate prikázanie sa dodržiavalo za socializmu na Slovensku dôslednejšie ako v súčasnosti.

10. Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, vola, osla ani nič, čo je tvojho blížneho.
Prudké zvýšenie počtu súdnych sporov o domy a majetky po roku 1989, krach bánk a nebankových subjektov jednoznačne dokumentujú, že desiate prikázanie sa dodržiavalo za socializmu dôslednejšie ako v súčasnosti.

Porovnaním dodržiavania desiatich Božích prikázaní za socializmu a súčasného kapitalizmu prichádzame k paradoxnému záveru, že komunisti za socializmu dokázali zabezpečiť lepšie dodržiavanie Božích prikázaní ako v súčasnosti cirkev s podporou médií a financií od štátu. Dokonca komunistická strana na Slovensku dokázala lepšie zabezpečiť dodržiavanie Božích prikázaní ako skoro všetky kresťanské vlády v kresťanských kapitalistických krajinách sveta!

Prečo sa výsledky takýchto analýz nezverejňujú?
Sila profesionálnej totality to nedovolí.

Pripomínam, že Biblia nič nehovorí o tom, že cirkev by mala vlastniť majetky - polia, lesy a iné nehnuteľnosti. Práve naopak, Biblia hovorí, že základom kresťanstva je dodržiavanie desiatich Božích prikázaní a k bohatstvu sa vyjadruje jednoznačne, citujem:

- "Keď to Ježiš počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma."
Evanjelium podľa Lukáša: 18, veta 22

- "Vidiac ho Ježiš povedal: Ako ťažko uchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky."
Evanjelium podľa Lukáša: 18, veta 24

- "Zaiste ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho."
Evanjelium podľa Lukáša: 18, veta 25

- "A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval."
Skutky apoštolov 2: vety 44 a 45

Vysokú úroveň kresťanstva na Slovensku a v bývalých socialistických krajinách potvrdzujú aj návštevy pápeža Jána Pavla II, ktoré tu boli pravidelnejšie ako v krajinách západnej Európy, pretože u nás mal viac obdivovateľov. Vysoká úroveň kultúry, morálky, vzdelania a dodržiavanie Božích prikázaní za socializmu konzervovali kresťanstvo u nás lepšie ako liberálny kapitalizmus v západnej Európe. Preto predstavitelia kresťanstva na Slovensku nie sú nadšení našou užšou integráciou do Európskej únie.

Porovnaním dodržiavania desiatich Božích prikázaní za socializmu a súčasného kapitalizmu prichádzame ešte k ďalšiemu paradoxnému záveru.

- Prečo súčasná cirkev nepodporuje KSS, a tým dodržiavanie desatora?
- Prečo súčasná cirkev najviac útočí na komunistickú stranu, ktorá dokázala v praktickom živote, že občania lepšie dodržiavali desať Božích prikázaní, ako keď je pri moci súčasná cirkev?
- Prečo súčasná cirkev nepresviedča veriacich, aby vo voľbách volili KSS, a tým zabezpečili dodržiavanie desiatych Božích prikázaní?
- Prečo sa neriadi prikázaniami Biblie aspoň tak, ako to dokázali komunisti?

Nie že by som tento paradox vedel vysvetliť, rozumiem mu, ale sa to bojím napísať. Slovensko na to ešte nedozrelo.


Info

Karol Ondriáš
To je ono
po 15 rokoch!
Čierna kniha „nežnej“ revolúcie.
(2. vydanie, skrátená verzia)

Kniha ktorá kladie provokatívne otázky na ktoré dáva racionálne odpovede.

Môžete si objednať na adrese:
Eko-konzult
P.O.Box 61
851 07 Bratislava 57


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk