SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Text prednášky
Výstavba katolíckej diktatúry podľa vzoru Talibánu na Slovensku

Rastislav Škoda počas svojho vystúpenia na parížskom zhromaždeni proti klerikálnym vplyvom v EÚ

Vážené dámy a páni,

Pred zamatovou revolúciou roku 1989 v bývalom Československu bola jednou z hlavných požiadaviek cirkví (najmä katolíckej cirkvi) odluka cirkví od štátu. Došlo k opaku. Vlády, ktoré nasledovali po socialistických, robili pravý opak a menili suverénne Slovensko na klerikálny fundamentalistický katolícky štát.

Už v roku 1992 bolo 80 % vedúcich štátnych a miestnych administratívnych úradníkov nahradených osobami, ktoré vyhlasovali alebo predstierali svoje náboženské presvedčenie (za ktoré vraj boli minulým režimom prenasledovaní.) Vysoké vládne postavenia sa postupne dostali pod kontrolu katolíckej cirkvi, ktorá sa ukázala byť predĺženou rukou Vatikánu. Oddaní príslušníci kresťanských strán obsadili kľúčové postavenia v administrácii : Predseda vlády, predseda parlamentu, minister vnútra, vedúci Slovenskej Informačnej Služby [=tajnej polície], minister výchovy, podpredseda parlamentu pre legislatívu, minister spravodlivosti. Hodno spomenúť, že predseda parlamentu je synovec kardinála a pápežského nuncia v Bielorusku.

Slovenská katolícka cirkev dostala reštitúcie rozsiahlych majetkov, medzi ktorými boli mnohé, ktoré jej v skutočnosti nikdy nepatrili, ale boli len v jej užívaní. Ich vlastníctvo je vyňaté z povinnosti platiť dane, ba dostávajú na ne vysoké štátne subvencie, hradené z daní, ktoré platia aj neveriaci / bezverci. Neplatí pre nich povinnosť hlásiť štátu, na čo subvencie používajú.

V posledných rokoch postavila katolícka cirkev asi 700 nových kostolov plus početné cirkevné budovy vrátane luxusných fár. Počet katolíckych cirkevných škôl behom dvoch prvých rokov po zamatovej revolúcii- v rokoch 1990- 1992 vzrástol na 104, od toho času sa ďalej rozrastá. Počet teologických fakúlt sa rozrástol z jednej na päť a bola založená nová Katolícka Univerzita.

Štátne univerzity ponúkajú štúdium pre misionárov, ktorí sa potom vysielajú do krajín Ázie , aby tam konvertovali domorodých na katolícku vieru

V počtoch publikovaných kníh knihy s náboženským obsahom dosiahli rekordné druhé miesto

(takýchto kníh vyšlo viac než kníh s tematikou poľnohospodárstva, alebo zdravotníctva a medicíny, alebo politiky a ekonómie, alebo prírodných vied.)

Dostávajú najväčší podiel financií Ministerstva kultúry , určených pre rozvoj celonárodnej kultúry

Infiltrovali celý občiansky sektor združeniami, ktoré šíria náboženské názory. V slovenskom adresári NGO na internete je viac než 200 organizácií, ktoré prehlasujú, že ich hlavným cieľom je šírenie náboženských myšlienok. Nedá sa pravda zistiť celkový počet takýchto združení, ktoré to síce nevyhlasujú, avšak to vykonávajú.

Verejná televízia (a podobne aj rádio) vysiela viac než 20 pravidelných seriálov s náboženskou tematikou . Navyše Katolícka cirkev má svoju vlastnú špeciálnu rozhlasovú stanicu, ktorá vysiela výhradne náboženské programy.

V ozbrojených silách a v jednotkách ministerstva vnútra sa zaviedli štátom platené pastoračné služby. V univerzitných internátoch sa zriadili pastoračné CENTRÁ

Základná Zmluva so Svätou Stolicou (Konkordát) obsahuje ustanovenia, aké sa nikdy predtým nekodifikovali v žiadnom inom štáte. , ktoré buď otvorene a lebo skryte nahrádzajú občianske zákony na Slovensku niektorými ustanoveniami kanonického práva.

Osobitne výhrady svedomia dovoľujú beztrestne občiansku neposlušnosť katolíkom , robiac z nich takto privilegovanú skupinu občanov. Zmluva si vyhradzuje katolícku morálku pre všetkých občanov, infiltrovanie verejných škôl kresťanským náboženským vyučovaním , financovanie cirkevných činností zo štátneho rozpočtu. Táto zmluva olúpila Slovensko o jeho suverenitu. A urobila z neho kolóniu Vatikánu.

V jednej jedinej dekáde Slovensko prijalo už tretiu návštevu pápeža ( september 2003) , zatiaľ čo bohaté štáty ako USA za päťdesiat rokov mali iba jednu návštevu. Toto všetko bolo platené zo štátneho rozpočtu pod zámienkou, že išlo o návštevu hlavy štátu.

Slovensko má zohrať úlohu klina po svojom prijatí do EU a vytvoriť v EU piatu kolónu, pre záujmy Vatikánu. Táto vopred premyslená štratégia by mala zaistiť Vatikánu pevné postavenie v budúcej zjednotenej Európe., aby opäť rozšíril svoju moc a získal opäť rozhodujúci vplyv v celej Európe.

EURÓPSKA ÚSTAVA BY NIKDY NEMALA SLÚŽIŤ TAKÝMTO ZÁMEROM tým , že zakotví kresťanské náboženstvo a jeho kultúrne dedičstvo v Európe (čo je v skutočnosti klamné a zavádzajúce tvrdenie, pretože sa úmyselne zamlčujú jeho najhroznejšie zločiny proti ľudskosti a krviprelievania)

Naliehavo navrhujeme, aby sa toto neprijalo, pretože to znamená ponechanie zadných dvierok pre implantovanie neobmedzenej náboženskej dominancie do európskej politiky, nenávisť k všetkým iným presvedčeniam, namiesto pochopenia pre pluralitu a pre vzájomné porozumenie medzi ľuďmi rôzneho presvedčenia.

DODRŽIAVANIE ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV vylučuje zakľúčenie klauzuly o náboženstve, pretože tieto veci nie sú vôbec kompatibilné.

NAVYŠE KANDIDÁTSKE ŠTÁTY , ktoré sa uchádzajú o prijatie do EU by sa nemali prijímať do EU pokiaľ neodstránia zákonné opatrenia, ktoré umožňujú uplatňovať v ich politike fundamentalistický náboženský režim.


INFO
Ponúkame vám prejav, ktorý v Paríži, v mene Spoločnosti PROMETHEUS, v zastúpení jej predsedu Dr. Ivana Poljaka predniesol náš člen Rastislav Škoda.

Na našej stránke uverejňujeme i jeho referát o priebehu zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 6. decembra 2003

Môžete si tiež prečítať úvodnu prednášku prezidenta anglickej National Secular Society - Keith Porteous Woodovej na tomto zhromaždení.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk