SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Referát účastníka
V Paríži sa 6. decembra 2003 uskutočnila manifestácia "Za humanizmus"

Rastislav Škoda

Pohľad na účastnikov stretnutia

V online-Spravodaji Prometheus č.3/2000 bola informácia o príprave európskeho zhromaždenia proti klerikálnym vplyvom v EÚ. Pod egídou IHEU (Babu Gogineni) ho usporiadali National Secular Society (Národná sekulárna spoločnosť so sídlom v Londýne) a Libre Pensé (Voľná myšlienka so sídlom v Paríži). Na ich výzvu prišlo 6. decembra t.r. do Paríža takmer 500 zástupcov 31 laických organizácií (= humanistických, ateistických, ako vysvetlil v článku o francúzskom laicizme v spomenutom už online-Spravodaji Peter Prusák) z 15 štátov, a to s heslami: Za laicizmus v Európe! - Za odluku cirkví od štátu! - Za úplnú slobodu svedomia! - Proti vatikánskej, klerikálnej, fundamentalisticky náboženskej Európe! - Proti usídleniu náboženstva v štátnych ustanovizniach! - Proti zachovaniu privilégií cirkví! - atď.

V podstate ide o to, aby sa v pripravovanej ústave EÚ škrtol článok 51, ktorý má za cieľ inštitucionalizovať (urobiť základom spoločenského poriadku) právo pravidelného zasahovania cirkví do spoločenského života. Tento článok znie: "EÚ rešpektuje štatút, ktorý majú v dôsledku štátneho(národného?) práva církvi a náboženské spoločnosti v jednotlivých štátoch EÚ … Na základe uznania ich identity a špecifického prínosu udržiava EÚ s cirkvami a organizáciami otvorený, transparentný a pravidelný dialóg." Jeho zachovanie by umožnilo cirkvám vyvolať v orgánoch EÚ podobnú situáciu, aká je v ohľade Vatikánu v OSN.

Vatikán využíva v OSN svoj hlas na marenie prístupu k plánovanému rodičovstvu a prerušeniu tehotenstva bez zdravotného rizika. Podobne sa chová v otázkach sexuálnej orientácie, rozvodu a antikoncepcie: ako jedinú prípustnú metódu uznáva zdržanlivosť - dobre vieme s akými dôsledkami pre šírenie VIH/AIDS-u a neželaných tehotenstiev mladistvých dievčat. K tomu pristupujú pokusy o podriadenie práv žien náboženským presvedčeniam. Atď.

Väčšina európskych občanov sa v týchto ohľadoch nestotožňuje s mienkami Vatikánu a dovoláva sa pri organizovaní svojho života svojho práva slobodnej voľby. Organizácie, ktoré sa manifestácie zúčastnili, sú aktívne v rozličných oblastiach spoločenského života a jednohlasne žiadajú, aby sa článok 51 škrtol. Vyjadrujú presvedčenie, že dialóg so všetkými zložkami civilnej spoločnosti má svoje miesto v článku 46, a to bez akejkoľvek diskriminácie náboženských či filozofických presvedčení. Združenia v zmysle tohto článku reprezentujú všetky myšlienkové smery a presvedčenia, laické aj kresťanské a iné, sú pluralistické; uznávajú slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, ako aj slobodu prejavu názoru jednotlivca či ustanovených skupín.

Slávnostná výzva na všetkých politických zástupcov, či už štátnych alebo európskych, znela:

- Načúvajte hlasu demokratickej občianskej spoločnosti!
- Nedopustite pretrvávanie starých režimov, kedy cirkvi určovali smernice pre všetkých!
- Zavrhnite článok 51, lebo nezodpovedá stavu európskej spoločnosti v 21. stotočí!
- Organizujte dialóg so všetkými zložkami európskej spoločnosti bez privilégií pre cirkevné hierarchie!

Pripomínam, že na manifestácii 6. decembra sa len okrajovo spomenuli iné sporné body pri konečných jednaniach o Ústave EÚ a o Európskom súdnom dvore (ESD):

- Európska charta základných práv síce zaručuje slobodu náboženstva, resp. zmeny náboženského vyznania, ale nijako nespomína slobodu tých, čo nie sú nijakého náboženstva a prajú si tak ostať. A to napriek tomu, že skoro 40 % európskych občanov nemá nijakú náboženskú príslušnosť ani prax.
- Európska konvencia o ochrane ľudských práv má podľa článku 9 zaručovať "slobodu svedomia, myslenia a náboženstva", ale súčasná súdna prax ESD vyznieva tak, že tieto pojmy neznamenajú laicitu štátnych inštitúcií a odluku cirkví od štátu. Ani štátne náboženstvá, ani stredoveké hriechy bohorúhania, ani vyberanie cirkevných daní nie sú podľa ESD v protiklade s týmto článkom 9.
- Určité náboženské kruhy žiadajú, aby sa v úvode Ústavy EÚ vyslovene uviedla zmienka o zjavenom Bohu, a to spomenutím "kresťanstva ako spoločného kultúrneho dedičstva európskych národov." Absolútna väčšina štátov je proti tomu.

Hoci to nie je zvykom, uvádzam zoznam organizácií, ktoré sa na manifestácii 6. decembra zúčastnili, z ktorého vidieť, že mnohé štáty boli zastúpené viacerými spoločnosťami; chcem poukázať aj na ich rôznorodosť a navrhnúť, žeby sa aj u nás niekomu niektorý názov a smer spolkárenia tak zapáčil, žeby založil niečo podobné. Ako by nám bola potrebná organizácia skeptikov! Napr. typu Racionalistickej spoločnosti Francúzska, resp. Francúzskej asociácie pre vedecké informácie, ktorú na manifestácii zastupoval jej prezident Jean-Claude Pecker, profesor astrofyziky na College de France a člen Francúzskej akadémie vied s trikolórou Čestnej légie na chlopni saka. Niet miesta na uvádzanie spoločenského štatútu ďalších manifestujúcich. Teda:

- Celoštátna federácia Voľnej myšlienky (Francúzsko)
- Celoštátna sekulárna spoločnosť (Anglicko)
- Spolok proti prispôsobeniu sa (Nemecko)
- Celoštátna federácia organizácií voľnej myšlienky a laických humanistov, predseda Dr. Müller (Nemecko)
- Spoločnosť ateistov (Island)
- Humanistická spoločnosť (Island)
- Augsburská spoločnosť voľnej myšlienky (Nemecko)
- Federácia voľnomyšlienkarov (Rakúsko)
- Poľská spoločnosť voľnomyšlienkarov (Poľsko)
- Radikálna humanistická únia (Lucembursko)
- Únia ateistov a racionalistických agnostikov (Taliansko)
- Racionalistická únia (Francúzsko)
- Celoštátne združenie voľnomyšlienkarov "Giordano Bruno" (Taliansko)
- Hnutie Európa a laicizmus - CAEDEL (Francúzsko)
- Federácia učiteľov (Lucembursko)
- Spoločnosť ateistov (Fínsko)
- Združenie pre slobodu svedomia (Lucembursko)
- Ateisti Katalónska (Španielsko)
- Liga výchovy (Lucembursko)
- Komitét laicizmus a republika (Francúzsko)
- Bavorský zväz pre duchovnú slobodu (Nemecko)
- Únia ateistov a voľnomyšlienkarov (Španielsko)
- Laická Európa (Španielsko)
- Britská asociácia humanistov (Anglicko)
- Únia ateistov (Francúzsko)
- Volná myšlenka (Česko)
- Klub laicizmu (Francúzsko)
- Ateistická asociácia (Dánsko)
- Voľná myšlienka (Lucembursko). (Poradie podľa výkazu organizátorov - asi podľa dátumu prihlášky!).


INFO
Autor tejto správy predniesol za slovenskú Spoločnosť PROMETHEUS po francúzsky skrátený príspevok vypracovaný Dr. Poljakom: Výstavba katolíckej diktatúry talibánovského typu na Slovensku, ktorého anglické znenie dostali všetci účastníci s iným materiálom už pri príchode a ktorého plné znenie v slovenčine uverejňujeme ako osobitný článok.

Môžete si tiež prečítať úvodnu prednášku prezidenta anglickej National Secular Society - Keith Porteous Woodovej na tomto zhromaždení.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk