SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
O jednej sekte
Čo hovoria katolíci o OPUS DEI - aká je to organizácia?

Miesto predhovoru

V slovenskej knižnej edícií KONTAKT PLUS vyšiel preklad autora Giuseppi Romano: Opus Dei - Nájsť Boha v práci a každodennom živote.

Na vyše sto stránkach sa tu popisuje podrobne vo farbách plných nadšenia poslanie tejto organizácie, ktorej činnosti sú často udržiavané v tajnosti a zahalené do určitej hmly a kontroverzného hodnotenia. Tieto chválospevy sa neobišli bez popisu úlohy zakladateľa organizácie, Jose Mariu Escrivu, ktorého pápež spočiatku beatifikoval a 6. októbra 2002 aj kanonizoval za svätého. Kniha ho velebí takmer ako "boha zoslaného na zem", je hojne prepletená aj výrokmi samotného zakladateľa Opus Dei. Čitateľ, ktorý očakáva od obsahu vecné dôkazy je však čoskoro sklamaný, pretože takéto v knihe prakticky nie sú. Sú nahradené opakovaným uvádzaním mena Pána Boha, tvrdeniami o vnuknutí zakladateľa Josemariu Escrivu, ktoré dostal (údajne) od Boha a pohľadom ako by zakladateľ Opus Dei bol pri svojej celoživotnej činnosti priamo vedený Pánom Bohom. Už tento samotný fakt svedčí, že ide o zámerné sugestívne pôsobenie na nábožných čitateľov, ktorí pri spomenutí Boha už ani neuvažujú, ale vnímajú všetko do slova a do litery ako "neodškriepiteľnú pravdu".

Rozhľadenému čitateľovi však neunikne fakt, že o kvalitách tejto organizácie ako aj jej zakladateľa panovali veľmi protichodní názory dokonca aj v cirkevných kruhoch, nevynímajúc jej najvyšších cirkevných katolíckych hodnostárov.

Právo na informáciu, ktoré je zaručené nie len našou ústavou, ale aj medzinárodnými právnymi normami teda priamo volá, aby sme sa pozreli aj do toho "druhého koša" a informovali tak, aby si čitateľ mohol utvoriť svoj vlastný názor. Je to tým potrebnejšie, že do zamatovej revolúcie sa u nás o Opus Dei veľa nevedelo, no dnes nie je už tajnosťou, že vyvíja svoje činnosti aj na Slovensku. Naše informácie, ktoré nasledujú nebudú sa opierať o vlastnú osobnú analýzu, pretože na to neboli vytvorené podmienky. Budú iba doslovným prekladom cudzojazyčných názorov uverejnených na iných dostupných miestach. Teda aj zodpovednosť za tieto tvrdenia alebo bližšie vysvetlivky k ním NIE SÚ V NAŠEJ KOMPETENCII, ale v kompetencii samotných citovaných autorov.

Objem napísaných názorov na Opus Dei je neuveriteľne rozsiahly. My sme sa rozhodli vybrať z týchto prameňov prevažne názory vyslovené KATOLÍCKYMI subjektami, ktoré majú s touto organizáciou buď vlastné skúsenosti, alebo názory subjektov podložené starostlivou analýzou.

Začneme prekladom stránky, ktorú vytvorila náboženská skupina Katolíkov s názvom Modlitebná skupina panny Márie Pomáhajúcej (Maria Auxiliadora Prayer Group) Pozri na Internete http://www.geocities.com/catolicos2001/opusdei.htm. Názov článku je:

PRAVDA O OPUS DEI - O JEDNEJ NESMIERNE NEBEZPEČNEJ SEKTE
(Doslovný preklad)

Túto stránku vytvorila Modlitebná skupina panny Márie Pomáhajúcej, a jej cieľom je oboznámiť s charakteristikou Opus Dei. Pre tento účel sme použili seriózne a dokumentované pramene. Myšlienka vznikla z toho, že klamstvo je bežnou praxou Opus Dei. Táto sekta pracuje naskutku ako nejaká tajná lóža. Dobromyseľní ľudia boli do nej vlákaní a boli podrobení neželaným zážitkom. Kristus je pravda a nemá nič spoločného s nejakou manipulujúcou tajnou lóžou. Takže začneme písať o tmavých stránkach Opus Dei.

O ZAKLADATEĽOVI

Na tomto mieste budeme hovoriť o dôkazoch duševnej choroby zakladateľa a o škandalóznych aspektoch jeho života a prostredia.

Zakladateľom Opus Dei bol José María Escrivá de Balaguer, narodený v Španielsku v r. 1902 vo veľmi chudobnej rodine.. Začal svoje štúdium za kňaza, keď kňazské povolanie bolo v Španielsku jedinou príležitosťou na získanie odbornosti v menej významných mestách. Ľudia, ktorí ho poznali počas jeho života sa na neho pamätajú ako na nie veľmi nadaného človeka. Jeden z nich, Manuel Mindán, ho opísal ako "nevýrazného človeka, introverta a s veľmi vážnymi nedostatkami záujmov... nechápem ako to mohol človek s tak veľkými nedostatkami inteligencie dotiahnuť až tak ďaleko" Takže to čo mu dovolilo to dotiahnuť až tak ďaleko bol diktátorský Frankov režim Dejiny dokazujú, že diktátorstvá vždy povyšovali šialencov a kriminálnikov, pokiaľ títo konali v záujme ich cieľov, zatiaľ čo diktátorské režimy prenasledovali tie najnadanejšie mysle, ak títo neprijímali ich vyčíňania. Escrivá bol známy svojou podráždenou a vulgárnou osobnosťou. Už ako kňaz prejavoval svoju patologickú osobnosť výrokmi ako: "Obesil by som každého biskupa na jeho vlastné črevá" (zvýraznené pri preklade). Je to výrok bežný u psychopatov. Iná jeho črta: Falošnosť, mánia pre mýtus a podvod. Jeho rodina bola veľmi chudobná a podporoval ich zo svojho platu v skromnom byte. Keď tento byt bol zničený počas občianskej vojny vymyslel si historku o tom, že žil vo "vznešenom paláci" Jeho pocity menejcennosti že je vyvrheľom ho viedli dokonca oveľa ďalej a preto v r. 1968 si zakúpil šľachtický titul "markíz z Peralty", je to dôkaz jeho megalománie. (zvýraznené pri preklade) V prípade obyčajného človeka by to bolo smiešne, avšak v prípade nábožného človeka je to neodpustiteľné. Táto surová osobnosť navyše začala užívať ako prostriedok na robenie dojmu opasok s ostrými ostňami, ktorý si upevňoval okolo pása až kým mu koža nezačala krvácať. Toto poukazuje na inú abnormalitu. Počas celého svojho života podporoval Frankovo diktátorstvo a obdivoval Hitlera. Citujeme iba jednu jeho vetu: Hitler proti židom, Hitler proti Slovanom, to znamená Hitler proti komunizmu" Escrivá miloval násilnosti vojny a vravel: "Vojna! Vojna má nadprirodzený účel... Avšak prinajmenšom musíme vojnu milovať, tak ako náboženstvo musí milovať svoje disciplíny (citát: Way, pravidlo 311). Dielo "The Way" (Cesta) je jeho písomný produkt zmiešaniny odkopírovaných z rôznych hnutí, ako sú jezuiti a slobodomurári, bez akéhokoľvek osobného príspevku s výnimkou jeho zloby. Escrivá bol chorej mysle a jeho osobnosť sa vyznačovala ctižiadostivosťou, vulgárnosťou, aroganciou a perverznosťou. Je neuveriteľné, že vzhľadom na vplyv Opus Dei, ktorý vyvíja tento na Vatikán bol beatifijkovaný (poznámka prekladateľa: dnes už aj kanonizovaný) Keďže podmienkou na vyhlásenie za blahoslaveného (beatifikácie) je vzorný život, cnosti, atď. je zjavné, že jeho vyhlásenie za blahoslaveného je výsledkom podvodu Opus Dei. Existuje množstvo fasciklov navrhujúcich za blahoslavených takých čo boli naozaj vzorom a čestne žili avšak už celé stáročia ostali nevybavené, napr. María de Jesús Agreda (XVI. storočie), Hildegard von Bingen (XIII. storočie), obaja pobožní , žijúci životom svätcov, boli zapálení pre svoje povolanie, napísali prekrásne a duchovné diela; Bingen mala dar veštectva a schopnosť liečenia (vyhojila dokonca slepcov). V procese Agredu bola námietka, keďže sa vyjadrila, že je hriechom nesúhlasiť s jej knihou: "La Ciudad Mística de Dios"( "Božie mystické mesto"). Pravda je taká, že je hriechom brániť rozširovaniu duchovne skutočne cenných kníh. Prečo teda neboli žiadne námietky proti urážlivým nezmyslom vyjadreným v dielach Escrivu? Výdavky takýchto procesov beatifikácie sú vysoké, avšak to všetko nebol problém v prípade Opus Dei, majú obrovské množstvo peňazí . Údajný zázrak vyliečenia po smrti Escrivu, (ktorý sa vyžaduje na vyhlásenie za blahoslaveného) bol ďalší podvod, vyplývajúci zo zlej kvalifikácie niektorých španielskych lekárov. Žiadny rozumný katolík nemôže pripustiť, žeby takáto obluda mohla robiť zázraky. Sú na ceste aj prípravy ďalších podvodov na beatifikáciu Montse Gratsesa, Miguel Díaz del Corrala a Isidora Zorzano Ledesma, boli to obyčajní ľudia, nič viac. Buďte ostražití, Opus Dei už má úrad pre kanonizáciu vo Vatikáne vo svojich osídlach! Potrebujú teraz za každú cenu vyrobiť ďalšieho svätého. Podľa biografie napísanej Petrom Beglarom (kniha dostala Imprimatur a Nihil Obstat od arcibiskupa z New Yorku), Escrivá bol päť mesiacov liečený na psychiatrii údajne, aby sa vyhol prenasledovaniu počas občianskej vojny. Súčasne však jeho päť učeníkov sa ukrývalo na rôznych miestach, všetci riskovali, že budú uväznení.. Keďže je Opus Dei falošne orientovaná sekta, možno predpokladať, že preto vysvetľujú takto pobyt Escrivu na psychiatrii, lebo sa hanbia priznať šialenosť svojho vodcu. Je to absolútne logické, že Escrivá potreboval tento pobyt na to, aby sa liečil zo svojej duševnej choroby. Ak je pravda, čo vraví biografia treba sa opýtať:
1. Ako mohli jeho učeníci prežiť prenasledovanie na iných miestach a prečo sa oni nemuseli skrývať na psychiatrických oddeleniach.
2. Ak Escriva hovorieval, že je ako otec pre svojich učeníkov, prečo nepožiadal svojho údajného priateľa - prednostu psychiatrickej kliniky - aby poskytol útočište aj pre jeho učeníkov?
Keďže vedúci Opus Dei sú luhári, musíme pochybovať aj o tejto historke. Avšak aj Escrivove spisy, slová a správanie nasvedčujú tomu, že liečenie jeho duševnej choroby nebolo celkom úspešné, že iba zmiernilo jeho šialenosť, ktorá počas jeho pobytu na klinike bola zjavná a nekontrolovaná. V takomto porušenom duševnom zdraví ostal až do konca svojho života. Na základe oficiálnej biografie je možno uviesť niektoré dôkazy jeho šialenstva.

V roku 1928 povedal, že Boh ho poctil tým, že ho osvietil, že mal mystické videnia o Opus Dei a o tom, "že Boh chcel, aby DIELO (Opus Dei sa niekedy skracuje do názvu "DIELO") vytrvalo po stáročia, až do konca vekov". (V skutočnosti buď mal halucinácie, alebo si to vyfantazíroval, aby sa zdal velikášom)(zvýraznené pri preklade) U šialencov to je obvyklé ak tvrdia o sebe, že majú poslanie spasiť tento svet.

– Escrivá vždy hovorieval, že skutočný zakladateľ Opus Dei bol sám Boh a že táto organizácia má všeobecne platné základy.

– Úryvok zo spisov: "pravidlo 864" ... deti moje ak ste úprimní ...stanete sa aj všemohúci...

V jednom článku povedal, že keď bol v autobuse ...pocítil som dielo Boha vo mne, v mojom srdci, na mojich perách a s neodolateľnou silou to narastalo do výkriku: "Abba, Otče". (zvýraznené pri preklade) Toto je bežné u schizofrenikov, ktorí naraz pocítia náhlu silu....

I. časťII. časťIII. časť


(Preložil a zostavil: Redakčný kruh SKEPTICI)
Od editora

Uverejňujeme na pokračovanie rozsiahlý materiál o OPUS DEI a ponechávame ho bez komentára. Všetko je priamo v texte. Prečítajte, premýšľajte a urobte si vlastný názor.

I. časť
II. časť
III. časť


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk