O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV                            

Kardinál J.Ch. Korec :O ateistoch

 

Do našej redakcie "PROMETHEUS / Slovenské sekulárne listy" sme dostali OHLAS ČITATEĽA, ktorý uverejňujeme v plnom znení spolu so stanoviskom redakcie.: ( Došlo dňa 9.9.2000)

Vážená redakcia !

Dych mi vyrazili slová otca kardinála Jána Chryzostoma Korca,že ateisti sú “mŕtvoly, ktoré zahatávajú cestu“. Slovensko sa tak týmto výrokom stalo jedným obrovským cintorínom, nakoľko, ako posledné sčítanie uvádza, že ku bezkonfesijným sa hlási 28% našej populácie, čo je takmer l,5 milióna lúdi. Počet bude isto väčší, nakoľko medzi veriacich sú zarátavaní aj tí, ktorí absolvovali akýkoľvek cirkevný akt, či je to krst, prvá spoveď so svätým prijímaním, či sobáš a ďalej cirkevné obrady nenavštevujú.(Toto je konkrétne aj môj prípad. )

Trúfam si povedať, že počet bezkonfesijných bude vyšší a bude sa aj zvyšovať šírením sa informácií prostredníctvom počítačov, internetu, ale aj každodenných správ. Svoje zohrá aj samotné účinkovanie cirkevnej hierarchie, konkrétne u nás názory na plánované rodičovstvo -interrupcie, antikoncepciu, sterilizáciu a predmanželský pohlavný styk. Aj o tomto by som mohol dokladovať desiatkami príkladov, v akom hlbokom rozpore so skutočnou realitou v celosvetovom kontexte ,ale aj konkrétne našom, slovenskom, rímskokatolícka cirkev koná. Výsledkom tohto poňatia je paradoxne pokles pôrodnosti o vyše 40 000 ročne/40%/,ale nárast pôrodnosti tej populácie, ktorá je sociálne, morálne a spoločensky neprispôsobivá. Dochádza takto k chaotickému neregulovanému demografickému procesu, ktorý sa môže porovnávať snáď s Juhoslovanskou enklávou v Kosove. Tam tiež ešte na prelomu 19.a 20 storočia žilo v tejto oblasti 90% Srbov. Dnes je ich tam iba necelých 10%.Aj toto je výsledok určitého náboženského, konkrétne islamského fanatizmu.

Výrok kardinála Korca považujem za krajne nešťastný aj z iného dôvodu. Slovensko je v tomto období tak rozvadené, ako snáď nebolo od čias kráľa Svätopluka. Kardinál Korec prilial ešte olej do ohňa. Veď v dnešnej dobe už ľudia začínajú spolupracovať bez rozdielu vierovyznania v záujme určitej spoločenskej dohody. Paradoxom je, že sa dokážu dohodnúť komunisti s veriacimi. Hlavným kritériom ostáva, že kto je aký človek, nie aké vierovyznanie, či ideológiu zastáva. Toľká netolerantnosť zo strany kardinála súčasne spochybnila tak často vyhlasované utrpenie J.CH.Korca v bývalom režime. Nechcem sa ho nijako dotknúť, ale v prípade, že sa kardinál vyjadroval v podobnom duchu, musel porušovať vtedajšie platné zákony, ktoré, hoc´ mohli byť špatné, ale ako tvrdí renomovaný právnik JUDr Ján Čarnogurský, aj špatné zákony sa musia dodržiavať.

Áno, súhlasím s názorom autora článku “Mŕtvoly, ktoré zahatávajú cestu“ z NS č.l9., Gašparom Petrovičom. Súčasnosť je v znamení hlbokej a trvalej krízy náboženstva. Katolícka cirkev sa všetkými silami snaží zahatať cestu sekularizačnému procesu, poklesu autority cirkví a religiozity veriacich, no sociálny, vedecko-technický a kultúrny rozvoj sa zastaviť nedá a na ňom je vybudovaný aj sekularizovaný humanizmus, ateizmus ako vedecky zdôvodnený pohľad na svet s najľudskejšou morálkou. A treba dodať zatiaľ pohľad nezaťažený škandálmi, korupciou, zločinmi, pohľad, ktorý dodáva spoločnosti budúceho tisícročia novú nádej, že svet sa bude konečne uberať cestou tolerancie, slušnosti, riešenia sporov bez vojnových konfliktov a spravodlivého hodnotenia každej poctivej, činorodej práce.

Preto počet 600 miliónov obyvateľov sveta, ktoré sa nehlásia k nijakej konfesii považujem za značne podhodnotený a v skutočnosti tých “mŕtvol“ bude vyše miliardy. A to je počet, ktorý môže zvrátiť kolobeh dejín, aby sa konečne mohol znegovať onen mýtus, že dejiny sa neustále opakujú. Dr. .J. Novotný Kežmarok

_____________________________________________________________________

Vážený čitateľ ,

Ďakujeme za Váš ohlas a príspevok, ktorý je aj po časovom odstupe iste ešte aktuálny. Tento netolerantný prejav vzbudil aj v kruhu našich členov nesúhlas až pobúrenie. Veď medzinárodné zákony o ľudských právach jednoznačne stanovia rovnaký rešpekt voči tým "mŕtvolám , čo zahatávajú cestu" ako voči tým, čo sa hlásia k akémukoľvek náboženstvu, ktorých je na tomto svete "neúrekom" - V USA narátali asi 2000 rôznych náboženstiev , vrátane sektárskych skupín- (James A. HAUGH, Free Inquiry 15:1,31,1994.)

Predsedníctvo Spoločnosti Prometheus vtedy REAGOVALO na tento netolerantný prejav listom zaslaným Slovenskej televízii v Bratislave , avšak odpoveď NEDOSTALO.

Čo k tomu dodať? Ešte nikdy sa v dejinách nestalo, aby ateisti upálili čo len jediného človeka za to, že odmietol byť ateistom, zatiaľ čo VŠETKY náboženstva majú na svedomí stotisíce vrážd nevinných ľudí iba za to , že nesúhlasili s ich učením. Pápež Ján Pavol II sa dokonca aj ospravedlnil za toto všetko, no pokiaľ sa vo svete nájdu malí "regionálni pápežíci", ktorí " v mene náboženskej lásky" rozoštvávajú ľudské vášne proti "tým druhým" budú tieto krviprelievania pokračovať aj v súčasnosti. .V súčasnom svetovom dianí (ak k tomu zarátame ešte neukončené konflikty v Severnom Írsku a v Kosove ) je možno narátať asi tridsať ohnisiek občianskych konfliktov a vojen, ktorých príčinou je vzájomná náboženská intolerancia.

Redakčná rada

- Grafické a farebné úpravy textu: : redakcia "prometweb"

Pozri tiež naše články: "Pápež sa ospravedlňuje"  

DOMOV         


              Domov                                                 

Prezidentský palác - či filiálka biskupského úradu?
Je maďarský pápežský nuncius iredentista?

 

Najvyšší predstavitelia katolíckej a evanjelickej cirkvi na Slovensku podpísali 4.júna dohodu o vzájomnom uznávaní krstu. Toto zbližovanie dvoch cirkví určite nikoho nemrzí - čo nás však veľmi mrzí je miesto, kde sa táto dohoda podpísala: stalo sa to totiž v Prezidentskom paláci. Sme asi jediným občianskym štátom na svete, v ktorom prezident dovolí podpísať takúto dohodu v svojom sídle, čím Prezidentský palác degraduje na úroveň biskupského úradu.

V ten istý deň, teda 4.júna, pripomínali aj v Maďarsku 81. výročie podpísania Trianonskej zmluvy - alebo ako sa tam vravelo Trianonského mierového diktátu. V hlavnom prejave člen maďarskej vlády len má1o maskoval iredentistické idey, hovoriac o nespravodlivosti, o odtrhnutých údoch národa, o zodpovednosti za nich atď., .atď. Na tomto zhromaždení bol posvätený aj tzv. Zvon národnej spomienky - pričom tento slávnostný akt nevykonal nikto menši, než osobne Jeho Excelencia pápežský nuncius v Maďarsku. Teda vlastne vyslanec cudzieho Štátu, ktorý má v Maďarsku zastupovať iba záujmy Vatikánu, zamiešal sa takto do vzťahu medzi inými štátmi. Nuž ako vidieť, ani na medzinárodnom poli neprináša bezprecedentná ústretovosť prezidenta Schustera ale aj ďalších našich politikov nijakú vrelú odozvu - naopak, revanš zo strany Vatikánu musíme kvalifikovať ako nie veľmi priateľský akt voči Slovensku.

Škoda, že základná zmluva medzi SR a Vatikánom bola v našom parlamente už odhlasovaná - hádam sme sa s ňou predsa len nemali tak veľmi ponáhľať!

Anton z Bratislavy

Domov


         DOMOV

AKO SA RODIA FIGÚRY TYPU " Bin LADEN"?

(Slovenská ľudova múdrosť: Zlodej na úteku vždy kričí: Chyťte zlodeja!)

Protest proti listu Msgr. Trstenského prezidentovi SR

Uverejnené v Zošitoch humanistov č.27

V nedávnom čísle dvojtýždenníka slovenskej katolíckej inteligencie KULTÚRA (z 19.09.01) bol uverejnený dvojstranový list pápežského preláta Viktora Trstenského prezidentovi Slovenskej republiky, daný na vedomie aj vládnym predstaviteľom a cirkevným vrchnostiam. Píše sa v ňom:

„Preto podrývanie základov náboženstva... bolo, je a bude ničením jednotlivca ... i celého ľudstva. Bolo by preto lepšie, keby štátna bezpečnosť viac vyhľadávala tých „termitov", ktorí svojím bezbožníctvom vyvolávajú nepokoj medzi občanmi a sú vlastne rušiteľmi pokoja... Taký človek, ktorý vyvoláva spory a zápletky medzi ľuďmi, mal by sa označiť za štváča a vsadiť za mreže do žalára. ... *)  Vrele Vám ďakujem za porozumenie pre veriacich občanov."

Z dlhého textu jasne vyplýva, že pod „bezbožníctvom" treba rozumie» „ateistický nemravný život", lebo kto „podkopáva náboženstvo, stáva sa najväčším vlastizradcom". Takýmito myšlienkami a výrazmi by nemal hlása» Ježišovu náuku vysoký cirkevný hodnostár.

Protestujem proti tomuto článku, lebo

1. sledovanie ľudí iného zmýšľania políciou a ich žalárovanie je porušením základného ľudského práva na slobodu zmýšľania a prejavu. Vyzýva» k takejto činnosti je veľmi nebezpečnou formou náboženskej, resp. svetonázorovej diskriminácie, ktorú zakazuje trestný zákonník aj v našom štáte. Uvaľujem, aké kroky podniknem v tomto smere, či, kde a ako možno podám žalobu pre šírenie nenávisti.

2. Podobné prejavy náboženskej neznášanlivosti sa v slovenskej tlači, najmä katolíckej, vyskytujú často, ak nie každodenne. Zle je, že ich na čelnom mieste bez redakčného spracovania uverejňujú časopisy slovenskej katolíckej inteligencie.

3. Ešte horšie je, že odznievajú aj z kazateľníc mnohých kostolov. Za vrchol považujem, keď sa tak vyjadrujú vysokí cirkevní hodnostári.

Keď som siahodlhý list dočítal, mal som v úmysle poprosím pána prezidenta, aby neprejavil „porozumenie pre veriacich občanov" v zmysle huckania preláta Trstenského a cirkevné vrchnosti, aby mu udelili apoštolské napomenutie.

Priatelia ma odhovorili. Protestujem aspoň týmto spôsobom. R. ©koda

 

Uverejnené v Zošitoch humanistovč.27 ktoré sú pokusom o časopis kritického hľadania v oblasti vedy, náboženstva a sociálnych problémov. Humanizmus je racionálna filozofia na základe poznatkov vedy, podnecovaná umením a motivovaná osobným záujmom. Zdôrazňuje dôstojnosť každej ľudskej bytosti a podporuje maximalizáciu individuálnej slobody so sociálnou a planetárnou zodpovednosťou. Prihovára sa za rozšírenie participatívnej demokracie, ľudské práva a sociálnu spravodlivosť». Odmieta všetky formy teologického a ideologického supernaturalizmu či, existencie nadprirodzena hlásajúc, že ľudia sú čas» prírody a že hodnoty - či už náboženské, etické, sociálne alebo politické - majú svoj pôvod len v ľudskej prirodzenosti, skúsenosti a kultúre.

____________________________________

*) POZRITE SA DO ZRKADLA  PÁN TRSTENSKÝ !


Inherentnou črtou každého náboženstva je že vyhlasuje o sebe že je JEDINÉ PRAVÉ A SPRÁVNE.  Časť prívržencov. ktoí majú azda aj prirodzenú dispoziciu sa môžu stať FANATIKMI . Rozum niektorých takýchto fanatikov je natoľko pomútený ich prehnanou náboženskou"vierou", že u nich prestávajú fungovať akékoľvek zábrany.. Spočiatku iba nabádajú svoje okolie k nepriateľskému cíteniu a skutkom proti "TÝM INÝM" . Toto môže spustiť lavínu násilností, na ktorej sa podielajú buď jednotlivci-teroristi, alebo aj celé davy fanatikov-teroristov. Dejiny- vrátane dejín KRESŤANSTVA sú preplnené takými skutkami teroru. Typické pre vypestovanie terorizmu je to, že to všetko začína "nevinne"- iba "štvavými rečami "proti tým druhým"

Typickým PRÍKLADOM takýchto neblahých " INICIATÍV" je list pána pápežského preláta Trstenského, ktorý uverejnil katolícky časopis "KULTÚRA"

Preto mu treba venovať zvýšenú pozornosť a zabrániť podobným pokusom rozosievať JED NENÁVISTI okolo seba ( v mene kresťanstva).

Boj proti svetovému terorizmu je v súčasnosti veľmi aktuálny- PRETO JE NA MIESTE ZAČAŤ PREDOVĚTKÝM U SEBA , páni preláti !!


DOMOV