SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naša reakcia

Odpoveď na list kňazovi, ktorý navštívil internetovú stránku
www.bezvyznania.sk


[10. 04. 11]

Dostali sme zaujímavý e-mail od kňaza evanjelickej cirkvi, ktorý si pozrel našu stránku venovanú kampani k sčítaniu obyvateľstva v roku 2011, špeciálne zameranú na otázku č. 23 Náboženské vyznanie. Myslíme si, že jeho názor môže zaujímať občanov bez vyznania i veriacich, preto jeho e-mail uverejňujeme v plnom znení, ale s utajením identity, aby sme pisateľovi nespôsobili komplikácie v cirkvi alebo medzi veriacimi. Zároveň pridávame naše reakcie k jeho otázkam, či postrehom, ako to pomenoval autor elektronického listu. Jeho e-mail bol adresovaný správcovi stránky www.bezvyznania.sk.

Zdravím Vás. Zaujala ma stránka, ktorú zrejme administrujete a horlivosť s akou presadzujete svoje postoje. Dovoľte krátke postrehy :

Podporíte viac peňazí na vedu, zdravie, kultúru, ochranu životného prostredia — na vedu by sme mohli dostať peniaze z EU. My ich chceme radšej na diaľnice. Iste je to vec priorít. No možnosť tu je. Mám pocit, že vláda o ňu veľmi ani nestojí. Do zdravotníctva sa každý rok nalieva kopec peňazí. Na kvalite ambulancií, či prístupe k pacientom to však nie vždy vidno. Dnes len radšej vážne neochorieť. Problém nie je podľa mňa ani v tom, žeby neboli peniaze. Len ich prerozdeľovanie je choré. Preto niekto nevie čo s nimi a ide chýbajú. To je chorý systém. Cirkev neurobila systém chorým. Cirkev pokiaľ viem, nemá nič proti „kultúrnej“ kultúre. Svojim spôsobom je istou formou kultúry a tiež vedie ľudí k ochrane životného prostredia (možno by mohla aj viacej) ako daru od Boha pre človeka. O čom je tu teda reč? Prečo Vám tak cirkev strašne kole oči?

Nebudeme sa prieť o prioritách. To, že v našom štáte sú neporiadky, je predovšetkým výsledok pôsobenia politikov. Aj politikov, ktorých odporúčala voliť cirkev. Nemôžeme všetko neustále váľať na minulosť. Cirkev neurobila systém chorým, ale má naň vplyv rôznymi formami — od odporúčania, koho majú veriaci voliť, ako to robí pred voľbami alebo cez veriacich, ktorí v systéme pracujú, až po kňazov, ktorí v mnohých prípadoch nie sú skutočne dobrým vzorom ani pre veriacich vo svojej farnosti. Veď aj v ambulanciách, ktoré nie sú kvalitné, často pracujú veriaci, ktorí chodia do kostola (vidíme to často podľa krížikov na krku alebo kresťanského znaku ryby na drahých autách niektorých lekárov). A kultúra, to nie je len otázka sexu na obrazovke. Cirkev by však najradšej rozhodovala, aká hudba sa bude hrať v rádiách, aké obrazy a iné umelecké diela sa budú vystavovať, aké filmy sa budú premietať a podobne, čo je už prejavom nedemokratickosti a jednostrannosti, aká je v sekulárnom štáte neprípustná. Občanom bez náboženského vyznania kole oči, keď vidia, čo hovorí, čo robí a aké sú výsledky pôsobenia cirkvi v spoločnosti.

Podporíte slobodnú a demokratickú spoločnosť — Zotročuje snáď cirkev ľudí? Berie im slobodu? Je proti demokracii? Je podľa Vás sloboda o bezbrehovosti a o tom, že nie sú nijaké hranice v správaní, chovaní a pod.? Zotročujem ako farár ľudí, keď im kladiem na srdce život podľa desatora a nezištnú lásku k inému človeku?

Dnes už cirkev, aspoň u nás, našťastie nezotročuje ľudí fyzicky, ako to bolo bežné v minulosti, keď bola súčasťou vládnej moci. Psychologicky však človeka smeruje k „večnému“ životu na onom svete, kým tu na zemi mu nijako nepomáha. Naopak, mieša sa mu do života i prostredníctvom vstupovania do verejného diania. Chcela by mu diktovať ako má plodiť deti, ale prekáža sexuálnej výchove v školách, čo má za následok, že mnohí mladí ľudia nič netušia o nástrahách sexuálneho života (neželané tehotenstvo, pohlavné choroby...), ktorý si prirodzene vyžaduje ich organizmus. Veď aj sex a plodenie sú Božím darom, ak už človeku podľa meradiel cirkví všetko dáva Boh.

Ľudia bez náboženského vyznania nežijú bezbreho či nemorálne, majú etické normy, ktoré dodržujú často dôslednejšie ako veriaci. Veď len pohľad do našej spoločnosti, kde je podľa všeobecného a zjednodušeného tvrdenia 80 % veriacich, nám ukazuje, že všetky tie trestné činy, zločiny, rozkrádanie a nemorálne správanie nemôžu páchať iba občania bez náboženského vyznania. Musia to mať na svedomí aj mnohí z tých, ktorí by mali byť vďaka svojej proklamovanej viere morálni, bezúhonní, čestní...

Vy ako kňaz môžete byť dobrý človek, to nechceme spochybňovať, ale cirkev ako celok má svoje smerovanie. Vy ste len jedno koliesko vo veľkom mechanizme. Ak by ste sa vzpriečili, vymenia Vás a nahradia poslušnejším človekom (príkladov je aj na Slovensku dostatok). Desatoro je len extrakt morálky historicky prevzatý od civilizácií, ktoré sú staršie ako kresťanstvo, a morálka je historický fenomén. Cirkev ani kresťanstvo nemajú patent na morálku. Je dobré, že ako kňaz učíte veriacich láske k iným ľuďom. Pozrite sa však okolo seba. Správajú sa podľa toho vaši veriaci? Veď koľko zloby je medzi ľuďmi. Súrodenci sa často súdia pre kúsok zeme, pre majetok... Určite poznáte prípady, keď desatoro nedodržiavajú ani veriaci vo vlastnej komunite. Preto sú rozhodujúce svetské pravidlá a zákony, ktoré nakoniec nastolia poriadok aj medzi veriacimi, ktorí ignorujú Vami šírené desatoro.

Podporíte vzdelávanie detí v duchu vedy a humanizmu — Zdôrazňujete tu etiku. Čo je etika? — Mravouka. Teda náuka o mravoch. Aj v kresťanskom náboženstve je etika. Biblia je plná etických noriem. Ponímam túto Vašu kampaň ako značne jednostrannú. Ani ja ako farár nie som za to, aby čím viacerí sa hlásili k cirkvi. Som radšej za kvalitu ako za kvantitu. Potom z toho pred nadriadenými mám len problémy, že vo vlastnej kartotéke mám možno 40% z tých, ktorí sa prihlásili v mojom prípade k ECAV. Nechajte ľuďom slobodu v rozhodovaní. Veď na najvyšších úrovniach už začala diskusia o odluke. Tak už len trocha vydržte. Nie som rád, keď sa všetci hádžu do jedného vreca. Pretože veľa krát tu píšete o veciach, ktorým pri všetkej úcte nie celkom možno rozumiete. Ja si nemyslím, že riešením problémov našej spoločnosti je to, či sa ľudia prihlásia alebo neprihlásia k tej ktorej cirkvi. Nemyslím si ani to, že nás zachráni veda a ateistická etika. Zachráni nás len prehodnotenie našich hodnôt, pokora, úcta k človeku, ochota obetovať sa pre dobrú vec, skromnosť, rešpekt voči autoritám. No dnes tieto veci akoby boli utópiou. Kresťanstvo v jeho nezdeformovanej forme toto ponúka. Je to na dlhú debatu. Nedá sa to všetko vyjadriť v jednom maili.

O etike sme už čo-to povedali. Nemáme výhrady, ak veriaci dodržiavajú vlastné etické pravidlá, ku ktorým ich vedie cirkev. Etické normy ľudí bez náboženskej viery však nie sú o nič menej hodnotné ako kresťanské desatoro, a ako to už zaznelo aj z úst cirkevných predstaviteľov, dodržiavajú ich neraz dôslednejšie, ako veriaci.

Máte pocit, že naša kampaň je jednostranná. V tom s Vami súhlasíme. Naším cieľom je aktivizovať občanov bez náboženského vyznania, aby to v sčítaní vyznačili. Je totiž známe, že niekedy z obáv, inokedy pod tlakom rodiny a okolia nenájdu odvahu priznať sa k svojmu svetonázoru. Naša jednostrannosť je prirodzená. Veď ani Vaša cirkev nehovorí občanom, aby sa hlásili k vyznaniu, ktoré cítia vo svojom vnútri, ale nabáda ich, aby sa zapísali medzi veriacich, ak boli pokrstení, a nedbá na to, že mnohí z nich v priebehu života stratili (a možno ani nikdy nemali) vieru, ktorú im chceli vštepiť rodičia, príbuzní a cirkev. Fakticky takto cirkev nabáda občana pri sčítaní klamať (kde je morálka?). Napomáha tomu aj ŠÚ SR, ktorý diletantsky sformuloval otázku o náboženskom vyznaní (argumenty si môžete prečítať na našich stránkach).

My nechávame občanom slobodu v rozhodovaní. Spoločnosť Prometheus nemá objekty, kazateľov ani médiá ako cirkev, aby mohla na občanov bez náboženského vyznania vyvíjať nátlak — na rozdiel od cirkví, ktoré majú kostoly, štátom platených kňazov, vlastný rozhlas, televíziu a voľný dostup do štátnych — verejných médií.

Nemôžeme rešpektovať Vaše odporúčanie „vydržať, lebo už začala diskusia o odluke“. V závere socialistického politického režimu pred rokom 1989 cirkev a občania organizovali petície za odluku. No po zmene politickej situácie na to rýchlo zabudli (predovšetkým cirkev). Cirkev je nedôveryhodná organizácia a občania bez náboženského vyznania nemôžu čakať, čo sa im rozhodne podarovať. Sami sa musia domáhať svojich práv a ovplyvňovať chod spoločnosti aj podľa vlastných predstáv demokratickou cestou. Práve o to sa usiluje Spoločnosť Prometheus.

Uvádzate, že často píšeme o tom, čomu nerozumieme. To nie je korektná argumentácia — je potrebné uviesť konkrétne skutočnosti. Preto sa touto časťou nemôžeme zaoberať.

Rovnako ako Vy, ani my si nemyslíme, že problémy v spoločnosti vyrieši to, koľko ľudí sa prihlási ku ktorej cirkvi. Vieme však, že poukazovaním na veľký počet svojich členov sa cirkev následne dožaduje práv s dosahom na celú spoločnosť, a to nie je ani spravodlivé, ani demokratické.

Na rozdiel od Vás si nielen myslíme, ale aj život nám dáva za pravdu, že veda je mocný nástroj, ktorý pomáha človeku, no je dôležité, aby ju nezneužíval proti sebe, ani proti prírode. My nehovoríme o ateistickej etike (Spoločnosť Prometheus je združenie svetských humanistov — humanistov, agnostikov, skeptikov, ateistov...). Hovoríme o etike, ktorá sa nemusí zakladať na náboženských dogmách a pravidlách, aby spoločnosť žila zodpovedne, usporiadane a spravodlivo. Poznáme totiž náboženské vojny, ale nepoznáme vojny ateistické. Aj dnes sme svedkami toho, že si ľudia ubližujú kvôli rozdielnym náboženským predstavám. Pekne to vyjadril teológ Hans Küng: „Mier na zemi nemôže byť bez mieru medzi náboženstvami, a mier medzi náboženstvami nemôže byť bez komunikácie medzi náboženstvami.“ Ako vidíme, to, čo hovorí Hans Küng, je (napriek hrám na ekumenizmus) stále v nedohľadne. Preto oveľa viac dôverujeme sekulárnej etike a morálke než náboženskej.

V každom prípade prajem všetko dobré. A prosím Vás, nehádžte všetkých kňazov ani cirkevné spoločenstvá do jedného vreca! Nie všetci sa tu topíme v peniazoch a od namyslenosti už ani nevieme čo so sebou. Pôsobím v ťažkom regióne Xxxxxx už takmer 10. rok a vedzte nemám pocit, žeby týmto ľuďom nejako pomohol v živote vedecký ateizmus. Skôr ich oklamal, pretože im nedal to, čo sľúbil. Takže tak. Xxxx Xxxxxxx, evanjelický farár v Xxxxxxx.

Vážený pán farár, ďakujeme za pekné priania v závere listu a ubezpečujeme Vás, že nehádžeme všetkých kňazov ani cirkevné spoločenstvá do jedného vreca. Vieme, že sú obce, kde sa farári potýkajú s nedostatkom financií, no na druhej strane vieme aj to, že cirkevná hierarchia netrpí nedostatkom, a v rámci feudálneho usporiadania celej organizácie si to odnášajú najviac tí naspodku pyramídy. Aj o tom je „demokracia“ v cirkvách, predovšetkým v tej najrozšírenejšej — katolíckej.

Chceli by sme Vás poopraviť vo vašom omyle, že ateizmus ľuďom niečo sľuboval, ale nepomohol a nesplnil. Ateizmus ani iné formy nenáboženského pohľadu na svet na rozdiel od náboženstiev nikomu nič nesľubovali a nesľubujú. Nemajú čo sľubovať, pretože nenáboženský pohľad na svet, život bez viery v bohov, je individuálna záležitosť jednotlivca bez kňazov a hierarchicky organizovanej štruktúry.

Ak je občan bez náboženského vyznania členom organizácie, ako je napríklad Spoločnosť Prometheus, nedostáva nijaké sľuby a na jej činnosť (ak si myslí, že je užitočná a pomáha chrániť jeho záujmy alebo propagovať jeho pohľad na svet) prispieva podľa vlastnej chuti a možností. Túto činnosť totiž štát nepodporuje tak, ako je to u cirkví, ktorým vypláca každoročne obrovské sumy. Pre Evanjelickú cirkev a. v. to bolo napríklad v roku 2009 celkom 3 679 129 Eur, a pre všetky cirkvi a náboženské spoločnosti je na rok 2011 vyčlenených 37 211 961 Eur. Pritom nie je bez zaujímavosti, že podľa sčítania v roku 2001 je členov Evanjelickej cirkvi a. v. 372 858, kým občanov bez náboženského vyznania až 697 308, čiže takmer dvojnásobok. Aj to je o demokracii, ktorú ste Vy aj my v tomto texte viackrát spomínali.

Toľko sme považovali za potrebné napísať v reakcii na Váš e-mail, a snažili sme sa to robiť s maximálnym citom a ohľadom na Vás, na veriacich občanov aj na cirkev. Súhlasíme s Vami, že jeden e-mail, ba ani rozsiahlejší článok všetko nevysvetlí. Spoločnosť Prometheus má záujem viesť dialóg, ktorý by bol možný napríklad v médiách, lenže ako vidíme, cirkev si užíva výsadné postavenie a Spoločnosť Prometheus napriek nášmu záujmu do médií nikto nepozýva.

S pozdravom Redakcia internetového portálu www.prometheus.sk


Na margo

Odpovedáme na list, ktorý sme dostali od evanjelického kňaza.

Text jeho listu je podfarbený tmavou plochou. Naše reakcie sú priamo pod jednotlivými odsekmi listu.

V prípade, že si to pisateľ bude želať, radi zverejníme jeho meno i miesto pôsobenia.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk