SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Premýšľame o spoločnej veci
Súťaž a nie boj
List nášho čitateľa
Z. K. (Autor sa nevyjadril k zverejneniu svojho mena.)
[21. 4. 05]

V SR nastúpila formálna klerikalizácia spoločnosti v posledných 15 rokoch. Pod "formálnou" myslím aj to, že pri sčítaní ľudu sa k veriacim prihlásili aj ľudia neveriaci, a to len preto, že boli napríklad v detstve pokrstení.

Klerikalizácia je daná do značnej miery napätím z násilného potláčania náboženskej slobody v minulosti. Keď sa po revolúcii uvoľnila sila potláčajúca (násilím) náboženskú slobodu, náboženské cítenie más prirodzene expandovalo, keďže neexistoval prirodzený názorový protitlak. Aj ten nesmelý protitlak, čo sa prejavoval, bol len politicky ľavicovo podfarbený. Nie všetci ateisti sú však ľavicovo orientovaní. Názorová opozícia náboženstva sa nemôže trieštiť podľa politického smerovania nositeľov. Preto je na škodu veci samotnej, ak sú organizácie a združenia, ktorých hlavným cieľom je šírenie kritického vedeckého prístupu, politicky podfarbené.

Myslím si že nemá veľký význam diskutovať o náboženstve z pohľadu ateizmu. Viera nie je podložená argumentom, nedá sa teda argumentom ani vyvrátiť. Vzhľadom na jej mnohé funkcie sa ani nedá s ňou bojovať. S klerikalizáciou spoločnosti sa dá len vyrovnať, a to vytvorením protiváhy. A protiváha musí mať silu rovnocennú so silou cirkví. Cirkvi ako nositelia a šíritelia viery sú v SR financované štátom. Je financovaná činnosť cirkví ako aj platy profesionálnych šíriteľov myšlienok. Toto financovanie samozrejme chýba akémukoľvek záujmovému združeniu na báze ateizmu.

S priateľmi sme sformulovali, myšlienku vzniku "Občianskej cirkvi ateistov Slovenska - OCAS", názov zodpovedá recesistickému pôvodu myšlienky. Čím podrobnejšie sme to však rozoberali, tým viac sa mi to javilo ako zmysluplná cesta, ako vytvoriť protiváhu expandujúcim náboženstvám. V rámci rovnosti a slobody vyznania je plne oprávnená požiadavka na rovnocenné financovanie činností propagujúcich ateistické myslenie ako spoločností podporujúcich vieru v boha. Dokonca si myslím, že by takéto niečo, bolo priechodné aj za súčasného právneho poriadku. Splniť požiadavky príslušného zákona, by nemuselo byť veľmi obtiažne.

Sila protiváhy však neznamená len niečo brať (od štátu, od občanov), ale v prvom rade schopnosť niečo dať občanom. Treba si uvedomiť že cirkvi poskytujú aj dôležité profesionálne služby veriacim občanom (ale často aj neveriacim), napríklad relaxačné, charitatívne, zdravotnícke, vzdelávacie, výchovné, osvetové, podpora v krízových situáciách a pod. Nie je dôvod aby podobné služby postupne nezačala poskytovať aj inštitucionalizovaná ateistická spoločnosť, tiež na profesionálnej úrovni financovanej štátom. Viem si veľmi živo predstaviť centrá pre mládež s množstvami vedecky či kultúrne zameraných krúžkov, alebo relaxačné domy s odborným poradenstvom pre ľudí a podobne. Som presvedčený že toto je korektná cesta doslova verejnej súťaže medzi cirkvami a ateistickou komunitou. Možno tento nápad nakoniec odštartuje širšiu diskusiu.

V Bratislave 20. 04. 2005


Na margo
 
Najskôr si poďme upresniť terminológiu: Predovšetkým treba dôsledne oddeľovať klerikalizmus – ako snahu cirkvi o politický vplyv v štáte, od dočasnej expanzie náboženského myslenia, zvyšovania počtu ľudí, ktorí sa hlásia k určitej cirkvi aj v súvislosti s uvádzanými príčinami.

Oprávnená požiadavka na rovnocenné financovanie organizácii propagujúcich neteistecké myslenie, ako spoločností podporujúcich vieru v boha je skvelá myšlienka, avšak doterajšie skúsenosti ukazujú, že „štát“ si to nemyslí, a to práve vďaka pôsobeniu klerikálov.

Autor ponúka zaujímavé myšlienky. S ich realizáciou však bude mať veľké ťažkosti.

Spoločnosť PROMETHEUS je súčasťou existujúceho, organizovaného, medzinárodného hnutia humanistov a bude pokračovať v plnení svojich programových cieľov. Tešíme sa ak ľudia premýšľajú o veci, ktorá je našim programom. Spoločnými silami dokážeme viac.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk