O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV

 

 

NAŠI NEMECKÍ PRIATELIA

 

Medzinárodný zväz bezvercov a ateistov (IBKA)

 

Nemeckí občania bez náboženského vyznania sa spojili v Medzinárodnom zväze bezvercov a ateistov - ( International Bund der Konfesionslosen and Atheisten), aby sa dôrazne zasadili o náboženskú s svetonázorovú slobodu a zároveň zastupovali svoje politické záujmy.  IBKA  vidí v medzinárodnej spolupráci a partnerstve s rovnako mysli­acimi skupinami a osobami cestu k obrane práv, v priebehu storočí  ťažko vybojovaných proti predstaviteľom organizovaných náboženstiev. Činnosť IBKA zahrnuje najmä:

- presadzovanie všeobecných ľudských práv

- podporu porozumeniu medzi národmi na základe náboženskej a svetonázorovej slobody,

- úsilie o dôsledné oddelenie štátu od cirkvi

- vytváranie a podporu potrebných pedagogických, sociálnych kultúrnych zariadení (ako sú  slobodné svetské materské školy, na cirkvi nezávislé nemocnice, starobince, poradne a i.)

- podporu humanitným pomocným podujatiam

- osvetľovanie podstaty, funkcie, štruktúr cirkví a ich náro­kov na vládnutie.

K dosiahnutiu stanovených cieľov hľadá IBKA podporu jednotlivcov i organizácií nevereckých, humanitných, agnostických i ateistických. Členovia IBKA sú informovaní prostredníctvom obežníkov, stretávajú sa na schôdzach, pracovných stretnutiach. a seminároch. Majú  k dispozícii politický magazín .MIZ  ( Materialen und Informationen zur Zeit ) a navyše si môžu osvojovať výsledky činnosti odborníkov a pracovných skupín, ktoré vytvárajú a dokumentujú  návrhy k svetskej humanitnej činnosti.

Sídlom zväzu je Berlín. zväz spolupracuje s obdobnými organizáciami vo svete, predovšetkým s IHEU, Atheist Alliance Irternational  (USA) a La Libre Pensée (Francúzsko).

(Internetová stránka :  http://ibka.org/ )

 

 


V EURÓPSKYCH DEMOKTATICKÝCH KRAJINÁCH SI VÁŽIA A VYZNAMENÁVAJÚ KRITIKOV NÁBOŽENSTVA

Veľký kritik cirkvi a náboženstva.

 

Meno dr. Karlheinze Deschnera je v slovenskej verej­nosti, dokonca i v tej jej časti, ktorá sa zaoberá humanitnou pro­blematikou na svetskej základni, takmer neznáme. No v jeho rodnej krajine, v Nemecku, je jeho dlhoročná vedecká, publicistická a prednáškováčinnosť veľmi cenená.

Dr. Deschner sa narodil 23. mája 1924 v Bambergu ako syn katolíckeho otca a matky protestantky, ktorá  neskôr konvertovala ku katolíctvu. Široko vzdelaný- popri lesnom inžinierstve osvojil si spoločenské disciplíny - okrem iného aj teológiu a históriu - ve­noval svoju vedeckú a verejnú činnosť predovšetkým kritike cirkví v dejinách. V r. 1971 bol v Norimberku obžalovaný pre "hanobenie cirkvi". Od r. 1976 pracuje na svojich rozsiahlych "Kriminálnych dejinách kresťanstva" s predpokladanými 10 zväzkami, z ktorých doposiaľ vydal 7.  Siedmy zväzok, zaoberajúci sa 13.a 14. storočím, vyšiel nedávno, na začiatku r. 2002, vo vydavateľstve Ro­wohlt v Nemecku.

Dr. Deschner je dnes najvýraznejší, dôsledný a zároveň osobitý súčasný kritik kresťanských dejín, najmä dejín katolíckej cirkvi. V svojich prácach ostro a presne súdi zločiny cirkvi v  priebehu dvoch tisícročí. Sám priznáva, že tak robí ako nepriateľ cirkvi:  "Popisujem dejiny tej, ktorá mňa urobila svojím nepriateľom."  Tento vzťah dodáva jeho dielu silu a presvedčivosť, nevylučuje však  - na druhej strane - subjektívnosť v prístupe k skúmanému materiálu. Svojim dielom, najmä "Kriminálnymi dejinami kresťanstva", dokazuje autor, že zločiny cirkvi nie sú iba "nehodami podnikania", ale ne­oddeliteľnou súčasťou jej pôsobenia." Dr. Deschrer prispel významnou mierou k tomu, že  poznanie o násilí v dejinách cirkvi sa tam, kde jeho dielo preniklo, stalo hlbším a presvedčivejším.

Za svoje literárne dielo a osvetovú prácu získal Dr. Deschner  mnohé ocenenia: v r. 1988 to bola cena Arno Schmidta, v júni  1993 Alternatívna Büchnerova cena, v júli 1993 Medzinárodná humanistická cena (po Sacharovovi a Dubčekovi ako prvý Nemec ) Aj v r. 2001 bol odmenený dvoma významnými oceneniami: Zväz duchovnej slobody (Bund für Geistesfreiheit ' v Augsburgu mu priznal Cenu Ludwiga Feuerba­cha a Medzinárodný zväz bezvercov a ateistov (Internationaler Bund der Konfessionslosen and Atheisten) ho odmenil cenou Erwina Fische­ra. So životom a dielom Dr. Deschnera sa záujemcovia môžu zoznámiť  na internetovej stránke "www.deschner.info".

 

Max  Šťastný

 (Poznámka: Fotografia prevzatá zo strany http://www.deschner.info )

DOMOV