SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečítali sme u iných
Úvod ku knihe o Biblii.

Všichni bezmezně věříme v našeho Hospodina, Boha všemohoucího a milosrdného Vládce vesmíru.

Pravidelně chodíme do chrámu Páně, nasloucháme kázání moudrých služebníků Božích, všechny biblické texty známe téměř nazpaměť.

Dobře víme, kolik práce stálo Stvořitele vybudovat tento nádherný svět, ve kterém máme to štěstí žít. Víme všechno, nebo skoro všechno, o prvotním hříchu Adama a Evy, o jejich synech Kainu, Ábelu a Šétovi. O tom, že lidé, kteří žili před potopou na rozdíl od nás hodně hřešili. Za což se je milosrdný Bůh rozhodl krutě utopit.

Je nám velmi dobře známý příběh o svatém Noemovi, o Potopě, o plovoucím zooparku, o holubovi, který oznámil Noemovi, že skončilo období dešťů, dozrál vinohrad a nastal čas lisovat víno.

Velice nás pobouřilo hulvátství Chámovo a dojalo Sémovo a Jefetovo vzorné chování.

Jsme dobře obeznámeni s životem a působením praotců a proroků Abrahama, Izáka a Jákoba, s poučným příběhem povznešení Josefa Překrásného a ponížení jeho zákeřných BRatrů.

Víme, že po dlouholetém egyptském otroctví, ve kterém se ocitli Izraelité z vůle Páně, se On otcovsky postaral o vybraný lid a úspěšně vyvedl Židy na čtyřicet let do suché pouště, kde s chutí jedli koroptve a manu nebeskou.

Víme, že Bůh, jak i sliboval, úspěšně dovedl svůj lid do země zaslíbené, která oplývala mlékem a medem. Že On úspěšně s pomocí jiných národů snižoval počet svého lidu a že také ne méně úspěšně poslal svůj lid do dlouholetého babylonského zajetí.

Jsme dosti dobře obeznámeni s životem, působením a hrdinskými činy biblických králů, proroků, mučedníků a hrdinů. Mojžíš, David, Šalamoun, Samuel, Eliáš, Samson - tato s jiná slavná jména Starého zákona jsme do sebe nasáli spolu s mateřským mlékem, kterým nás po mši krmila matka.

Nový zákon, Evangelium, život, proroctví, zázraky, mučednickou smrt a Vzkříšení Ježíše Krista, působení svatých Apoštolů - toto vše známe dokonale.

A to, o čem nevíme, o tom nám podrobně a s náležitým ponaučením poví vzdělaní duchovní…

…Ale zdalipak oni sami znají všechno (mírně řečeno)?

A říkají nám všechno to, co znají?

Nepřekrucují-li (odpusť Bože) biblický text, ať neúmyslně či schválně?

Nelžou-li, řečeno přímo bez obalu? I když, přísahám a pokládám ruku na Bibli, nemám nejmenší důvod obviňovat tyto sluhy boží ze lži.

Ale - ještě jednou přísahám aniž bych snímal ruku z Bible - existují všechny důvody tvrdit, že ve Svaté Bibli není ani zmínky o tom, co nás učí v kostelech.

Ale existuje mnoho věcí, o kterých zasvěcení skromně mlčí.

Tak se pokusíme, s Boží pomocí, vysvětlit, co že je skutečně psáno v Bibli.

Tento úkol není vůbec těžký. Stačí si pozorně přečíst biblické texty.

A také trochu popřemýšlet a s mnohým porovnat.

A provést několik jednoduchých aritmetických výpočtů.

A pokusit se vysvětlit pozadí.

A tehdy se mnohé stane absolutně jasné.

Zjistí se: že Bůh Jehova není vůbec Stvořitelem a Bohem vesmíru a planety zvané Země. Není ani Bohem všech národů, které sídlily a sídlí na Zemi. O tom v Bibli není řečeno ani slovo!

Stejně tak tam není řečeno ani slovo o tom, že Bůh Jehova stvořil prvního člověka na Zemi.

Není tam řečeno, že Ďábel, přeměněn v hada, svedl Evu.

Není tam řečeno, že zakázaným ovocem bylo jablko.

Není tam řečeno, že velká potopa trvala čtyřicet dní.

Není tam řečeno, že Máří Magdalena z níž Bůh vyhnal sedm démonů (Lukáš, 8.2) byla zbloudilá.

Není tam řečeno, že Ježíš Kristus a svatí Apoštolové pilně dodržovali desatero přikázání, včetně přikázání ”Nepokraď!”

Není tam napsáno ani slovo o tom, že někdy nastane Druhý příchod, Soud boží, Konec světa!

Nemusíte se bát, vaše obavy jsou zbytečné! Druhý příchod se již odehrál a to již dávno. Prostě si ho nikdo nevšiml. Proroctví Kristovo se splnilo - vzdyť On vyprávěl Apoštolům o brzkém Příchodu, o blížícím se Soudu božím, svědky kterého budou právě oni a jejich současníci (Matouš, 24.34; Marek, 13.4.30; Lukáš, 9.27, 21.32). Čtěte a zamyslete se! A toto se skutečně říká v Bibli:

Z textu Svaté bible vyplývá, že oblíbenci boží - patriarchové Abrahám, Izák, Jákob a všichni jeho synové - vůbec nebyli světci, ale beznadějní hříšníci, lháři, zloději, loupežníci. Za toto je velmi miloval a vybral ze svého lidu Bůh Jehova.

Že Bůh neměl morální právo zničit Babylonskou věž a spálit Sodomu a Gomoru,

Že Izraelité nikdy nebyli v otroctví, žili v Egyptě ne víc než sto let a když odtud odešli putovali pouští ani ne rok. Čtyři sta let otroctví a čtyřicet let putování - všechno toto jsou naprosté výmysly, které vyvrací sama Bible.

Že Mojžíš byl nejen veliký vůdce, ale také žádostivý, nemilosrdný a krvavý tyran, který zničil desítky tisíc svých současníků.

Že král David byl nejen výborným vladařem a vojevůdcem, ale také skvělým loupežníkem.

Že slova a moudrosti krále Šalamouna jsou příliš přehnané.

Že veliký prorok Eliáš nebyl pokorný a bezúhonný, ale byl katem proroků (1. Královská, 18.40).

Že pokorný prorok Eliša byl vrahem dětí (2. Královská, 2.24).

Že archanděl Satan nikdy nevystupoval proti Bohu, ale společně s Ním a podle Jeho rad.

Že Ježíš Kristus nebyl přímým potomkem krále Davida.

V Bibli jsou zmíněna jména ne dvanácti, ale šestnácti Apoštolů.

A navíc, v Bibli se poprvé objevuje teorie náboženské a rasové nenávisti!

Je v ní popsán, ve světových dějinách první, koncentrační tábor určený k masové likvidaci lidí!

Právě ve Svaté Bibli je poprvé řečeno, že Válka je Mír, že Dobro je Zlo, že Lež je Pravda!

Ve starobylém biblickém světě - s pomocí a za bezprostřední účasti Boha - se vedou nepřetržité a krvavé války. Samozřejmě s výhradně mírovými účely!

S pomocí Boha slavní bibličtí hrdinové loupí, mučí, vypalují a jinými způsoby ničí stovky, tisíce nevinných lidí a navíc se jim to vštěpuje jako správné. Jakoby tímto konáním zla činili doBRo.

Početná a zřejmě lživá svědectví, která se vydávají za Svatou pravdu jsou ponížením pro Svatou bibli.

Proto přísaha na Bibli - to je velice pochybná přísaha!

Biblická pravda - to je zvláštní, vznešená, božská, nejpravdivější Pravda, ale z jakéhosi důvodu Pravda, která má příliš málo společného s obyčejnou, normální, světskou lidskou pravdou.

Autor předmluvy a komentářů k biblickým textům doufám, že vás přesvědčí. Ne s pomocí boží, avšak s pomocí citátů z té samé Bible. Protože Bible přesvědčivě demaskuje sama sebe!

…Když ne já, tak kdo jiný?


INFO
 
Vybrali sme z úvodu ku knihe od Davida Najdisa:

Biblická pravda (Netradičné komentáre k biblickým textom)
podrobnosti hľadajte na autorovej stránke


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk