O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

 

DOMOV

 

Stanovisko

Ústrednej rady Spoločnosti PROMETHEUS k rozširovaniu povinnej výučby voliteľných predmetov náboženstva alebo etiky od prvého ročníka základnej školy :

Ústredné rada Spoločnosti PROMETHEUS na svojom zasadnutí prijala k uvedenému problému nasledujúce stanovisko:

V mene členov Spoločnosti PROMETHEUS a nenáboženský orientovaných občanov Slovenskej republiky vyjadrujeme kategorický nesúhlas s opatreniami navrhovanými ministrom školstva SR Martinom Froncom.

Chceme dôrazne upozorniť na nevyhnutný dopad tohto opatrenia na ďalšiu konfesionalizáciu, ak nie klerikalizáciu Štátnej školy. Je to pokus o takú ideologizáciu školstva, aký sa na Slovensku nevyskytol od roku 1989, o pokus prispôsobovať obsah školského vyučovania potrebám katolíckej cirkvi. Úlohou štátneho školstva predsa nie je poskytovať takéto služby pre cirkev. Úlohou Štátneho školstva podľa nás nie je podporovať praktiky katolíckej, ale ani žiadnej inej cirkvi, ale v spolupráci s rodinou všestranne pripraviť žiaka na život. Ak rodičia majú záujem, tak je ich právom posielať svoje deti na náboženstvo dobrovoľne. Ale štát nesmie všetkých nútiť hoci aj nepriamo orientovať sa takýmto smerom.*)

V súlade s Ústavou SR, ktorá hovorí, že Slovenská republika je demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo, sme toho názoru, že vyučovanie náboženstva by sa malo realizovať mimo pôdy štátnych škôl.

Realizácia návrhu ministra školstva by priniesla ďalšie zaťaženie žiakov, aj značné zvýšenie finančných nákladov na jeho personálne a materiálne zabezpečenie a zaťaženie už aj tak napätého štátneho rozpočtu v oblasti školstva. Sme presvedčení, že náboženstvo a etika by mali zostať nepovinne voliteľnými! predmetmi tak, ako je tomu doteraz.

 V Bratislave 14. decembra 2002.     Ústredná rada Spoločnosti PROMETHEUS
 Zaslané: 1.)Ministrovi školstva SR Martinovi Froncovi- 2.)TASR- 3.)Pravda- 4.)SME )

--------------------------

*) Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach( 1996)

Článok 18 / 2 Nikto nesmie byť podrobený donucovaniu, ktoré by narušovalo jeho slobodu vyznávať, alebo prijať náboženstvo, alebo vieru podľa svojej vlastnej voľby

DOMOV