SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z našich zdrojov
Vznik mytológií
Anton Daniel

Strachom sa triasol pračlovek, keď zúrila búrka a duneli hromy, strach zvieral vnútro žien, keď prichádzali na ne pôrodné bolesti. A z tohto strachu sa zrodili bohovia. Ako prví sa v mysliach praľudí objavili Hromovládca a Pramatka.

Hromovládca, ktorým je vo väčšine mytológií hlavný boh, je hnevlivý, zlý a pomstivý. Pračlovek je v búrkach často ohlušený hrmením, ktoré je mnohonásobne silnejšie než rev najväčších lovených zvierat. Hromovládcu si pračlovek možno predstavoval ako obrovského tvora, ktorý si občas príde zaloviť do ich končín a bleskom zabije človeka či zviera, aby si ukojil hlad. Neskôr sa preto snaží pračlovek odvrátiť hromy a blesky Hromovládcu tým, že mu predkladá ako obetu už zabité, prípadne aj upálené zvieratá.

Pri zrode remesiel stáli ženy

Zato však blesk naháňal pračlovekovi preveľa ochromujúceho strachu - pravdepodobne ho vôbec nespájal s hrmením, keďže medzi oboma úkazmi je často aj dlhšia časová pauza. Dokonca blesk mohol znamenať preňho dobrodenie - priniesol mu „z neba“ oheň, teda teplo a svetlo. A tak prvý odvážlivec, ktorý z bleskom zapáleného lesa priniesol horiacu vetvu, sa v ich očiach zmení na boha Promethea, ktorý tiekol z neba. Vznik legendy o Prometheovi musí teda pochádzať ešte z doby, keď si pračlovek nevedel sám trením vytvoriť oheň.

Ženy žijú v inej skupine - v každom rode totiž žije vedľa seba skupina mužov (chodiacich spolu loviť) a skupina žien. V skupine žien žijú aj deti - chlapci však len do puberty, potom ich po skúške odvahy a zdatnosti prijmú do skupiny mužov. Ženy sa ako telesne slabšie a neustále gravidné na lovoch nezúčastňujú, ale sa starajú o prípravu jedla, vypracúvajú kožušiny a udržujú stály oheň - oheň vôbec patrí do ich „kompetencie“, veď ešte v antickom Ríme udržovali stály oheň panny - vestálky. A tak pravdepodobne sú to ženy, ktoré urobia epochálny vynález: zapália oheň trením. Ďalej si ženy pletú koše, obhadzujú ich hlinou a po vypálení v ohni získajú nádoby na varenie. Z niektorých kameňov vytieklo v ohnisku trochu kovu - z neho si muži urobia špice na šípy (starí a chorí muži nechodia na lov, ale pripravujú doma šípy a ešte oštepy). A tak môžeme povedať, že pri kolíske väčšiny remesiel stáli vlastne ženy; tým však nechceme poprieť inteligenciu a vynachádzavosť mužov - oni jednoducho nemali čas a možnosti na takéto objavy a vynálezy, keďže väčšinou lovili zver, resp. putovali za ňou aj na veľké vzdialenosti.

Pramatka

No nielen pri kolíske remesiel stáli ženy. Nachádzame ich aj pri zrode umenia, filozofie, náboženských obradov atď. napríklad, aby „pomohli“ mužom pri love, pokúšajú sa aspoň maľbami na steny jaskyne pričarovať im bohatú korisť (Altamira v Španielsku) či plasticky zdobia keramiku. Pri zväčša stereotypnej práci majú dosť času aj na rozmýšľanie - a tak začnú hútať aj o pôvode človeka. Odkiaľ sa vlastne vzali ľudia? Každého člena ich rodu predsa porodila matka, aj tá sa narodila z lona svojej matky - a tak ďalej, až vo svojich predstavách dospeli ženy k akejsi Pramatke, ktorá sa už nenarodila, ale jednoducho tu už existovala. Aj v antickej mytológii figuruje Gaia, matka Zeme, „z ktorej sa všetko zrodilo a v nej má všetko svoj pôvod, vrátane ostatných bohov“. V predstavách žien splynula asi Pramatka so spomienkami na konkrétnu ženu, ktorá sa dožila (relatívne) vysokého veku, mala veľké životné skúsenosti a dávala iným ženám dobré rady.

Kým Hromovládca je boh zlý, hnevlivý - zatiaľ Pramatka je bohyňa dobrá, ktorá pomáha ženám v ich bolestiach a trápeniach. Jej podobu si vytvárali ženy z mamutej kosti, resp. z iného materiálu - takéto sošky našli archeológovia na viacerých miestach (Moravany pri Piešťanoch, Věstonice na Morave atď.) a nazvali ich venušami. No úloha týchto paleolitických Venuší určite nebola zmyselne dráždiť mužov, veď tí mali vo svojej blízkosti dostatok živých dráždidiel. Bola to soška bohyne Pramatky, ktorá bola umiestnená v posvätnom lese, kam muži nemali prístup.

Schádzala sa tam len ženská skupina (preto sa často vyskytujú mená Devín, Frauenberg a pod.), tam prosili ženy Pramatku o ľahký pôrod, o zdravie a pod. Tam odzneli slová prvých modlitieb (prosieb) zemeguli. Zrejme sa tam vykonával aj nejaký telocvik, ktorý pomáhal pri rôznych gynekologických ťažkostiach a zmierňoval pôrodné bolesti. Kultom Pramatky a tancami okolo jej sošky položili ženy aj základy jedného typu náboženských rituálov, iný typ - krvavé a zapálené obete praktizovala mužská skupina.

Nástup patriarchátu

Tým, že ženy mali tajomnú vlastnosť, ktorú muži nemali, teda dávať život novým jedincom, rodiť nových členov rodu, požívali ženy veľkú vážnosť i úctu a v podstate viedli celý rod. Toto obdobie spoločenského vývoja ľudstva dostalo preto neskôr pomenovanie matriarchát.

Okrem rodenia mali ženy ešte jednu tajomnú vlastnosť - ich menštruácia bola v akomsi záhadnom spojení s fázami mesiaca. Pravda, menštruácia sa objavovala len u panien, v neskoršom veku, pri neustálych graviditách ju ženy už nedostávali. Zdá sa, že kosáčik mesiaca bol symbolom panny - panenská Diana bola bohyňou nielen lovu, ale aj Mesiaca, a sochy Panny Márie stoja často na kosáku Luny.

Doba matriarchátu sa však pomaly končí a zapríčinili to hlavne - ženy. Kým muži putovali za lovnou zverou, ženy hľadali rastliny, plody a korienky. Osvedčené druhy začali pestovať blízko obydlia a nimi dopĺňali stravu členov rodu. Aj poranené zvieratá v dobe hojnosti potravy už praľudia nezabíjali, ale sa ich snažili skrotiť. Takto prestával byť pračlovek lovcom a stával sa pomaly pastierom a roľníkom. Muži súčasne preberali do svojich rúk vedenie rodu, čím zanikol matriarchát a nastúpilo nové obdobie vývoja ľudskej spoločnosti - patriarchát. V ňom sa podstatne mení aj mytológia: na patriarchálnom Olympe patria hlavné miesta bohom - bohyne sú odsunuté do pozadia. Obrady teda vykonávajú výlučne muži - kňazi, ženy (pred vydajom) môžu maximálne v chráme prostituovať - a tak zarábať pre klérus. Takmer výlučne z mužov sa časom vytvorí kňazská trieda, ktorá sa vyhlási za jedinú sprostredkovateľku medzi ľuďmi a bohmi.


INFO

Prevzaté zo 4. čísla časopisu Prometheus


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk